Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

ไทยพัฒน์ แถลงทิศทาง CSR ปี 64

แนะสร้างองค์กรพร้อมผัน (Resilient Enterprise) สู่วิถีปกติใหม่


สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศแนวโน้ม CSR ปี 64 ใน 6 ทิศทางสำคัญ พร้อมแนะธุรกิจปรับตัวเข้าสู่วิถีปกติใหม่ ด้วยการสร้างองค์กรพร้อมผัน (Resilient Enterprise) สอดรับกับสถานการณ์โลกยุคหลังโควิด ก่อให้เกิดเป็นความยั่งยืนตลอดทั้งห่วงโซ่ธุรกิจ


ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ได้กล่าวในงานแถลงทิศทาง CSR ปี 2564 ที่จัดขึ้นวันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2564) ว่า “สถานการณ์โควิดได้สร้างความเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ต่อการดำเนินธุรกิจ ได้ทิ้งร่องรอยความเสียหาย และผลตกค้างหลายเรื่องเป็นการถาวร รวมถึงพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่จำต้องปรับเปลี่ยนจากปรากฏการณ์โควิด (COVID Effect) ใน 3 เรื่องหลัก ได้แก่ Work from Home (การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง) Roam Online (การเที่ยวเตร่ในโลกออนไลน์) และ Buy from App (การซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน)

แม้ปรากฏการณ์โควิด จะเป็นภัยคุกคามต่อการทำธุรกิจ แต่ในอีกด้านหนึ่ง ก็ได้สร้างช่องทางและโอกาสใหม่แก่ธุรกิจในหลายสาขา การปรับรูปแบบการทำธุรกิจให้รองรับกับพฤติกรรมของลูกค้าและผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงจากปรากฏการณ์โควิด จึงเป็นสิ่งที่ทุกธุรกิจทั้งที่ได้รับและไม่ได้รับผลกระทบ หลีกเลี่ยงไม่ได้

ในปีนี้ สถาบันไทยพัฒน์ ได้ทำการประเมินทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ภายใต้รายงานที่มีชื่อว่า 6 ทิศทาง CSR ปี 2564: Building Resilient Enterprise เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานและองค์กรธุรกิจในการใช้เป็นแนวทางการปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืนภายใต้วิถีปกติใหม่

ในงานแถลงทิศทาง CSR ปีนี้ สถาบันไทยพัฒน์ ยังได้จัดให้มีการเสวนาเรื่อง กลยุทธ์หลังโควิด: จาก ‘ฟื้นฟู’ สู่ ‘พร้อมผัน’ (Post-COVID Strategies: From ‘Recovery’ to ‘Resilience’) เพื่อแนะนำแนวทางสำหรับภาคธุรกิจในการนำประเด็นความยั่งยืนที่เป็นปัจจัยสำหรับการขับเคลื่อนธุรกิจวิถีปกติใหม่ ผนวกเข้าไว้ในกลยุทธ์องค์กร เพื่อกำหนดเส้นทางการพัฒนาใหม่ๆ จากผลพวงของโควิด ที่ธุรกิจจะต้องดำเนินต่อไปจากนี้


นายวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ กล่าวว่า “ปรากฏการณ์โควิด ได้ทำให้ประเด็นเรื่องสุขภาพองค์กร กลายเป็นประเด็นสาระสำคัญเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของกิจการในระยะยาว องค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล หรือ Global Reporting Initiative (GRI) แนะนำให้องค์กรธุรกิจหยิบยกขึ้นมาพิจารณาในกระบวนการวิเคราะห์สารัตถภาพ (Materiality Analysis) โดยได้มีการเผยแพร่เป็น ข้อปฏิบัติทางธุรกิจด้านวัฒนธรรมสุขภาพ (Culture of Health Business Practices: COHBP) สำหรับให้กิจการผนวกประเด็นด้านสุขภาพ เข้ากับกลยุทธ์องค์กร เพื่อใช้ดำเนินงานหลังสถานการณ์โควิด

กรอบวัฒนธรรมสุขภาพสำหรับธุรกิจ ประกอบด้วย ด้านกลยุทธ์ ด้านนโยบายและสวัสดิการ ด้านแรงงานและสถานประกอบการ และด้านชุมชน โดยมีข้อปฏิบัติทางธุรกิจที่รวมถึงเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ข้อปฏิบัติทางการตลาดที่ต้องรับผิดชอบ การประกันสุขภาพ ความมั่นคงในตำแหน่งงาน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน เป็นต้น

นายฌานสิทธิ์ ยอดพฤติการณ์ กรรมการสถาบันไทยพัฒน์ กล่าวเสริมว่า “เพื่อช่วยภาคธุรกิจในการปรับตัวเข้าสู่วิถีปกติใหม่ สถาบันไทยพัฒน์ได้ริเริ่ม Business Resilience Program โดยนำกรอบวัฒนธรรมสุขภาพสำหรับธุรกิจมาเป็นปัจจัยนำเข้าในการวิเคราะห์สารัตถภาพ เพื่อใช้กำหนดประเด็นสาระสำคัญด้านวัฒนธรรมสุขภาพ (COH Material Topics) ที่องค์กรควรดำเนินการ ผนวกไว้ในกลยุทธ์องค์กร สำหรับรองรับการขับเคลื่อนธุรกิจวิถีปกติใหม่ และการเป็นองค์กรพร้อมผัน (Resilient Enterprise) ในทุกสถานการณ์

องค์กรธุรกิจหรือหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วม Business Resilience Program สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www.thaipat.org ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันไทยพัฒน์ ปิยเลขา ไหล่แท้ โทร 0-2930-5227