Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

ESG Assurance: Metrics

Home      Metrics      Report      Recognition

สถาบันไทยพัฒน์ จะดำเนินการประเมินข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ที่บริษัทสามารถแสดงข้อมูลการดำเนินงาน หรือแสดงผลการดำเนินงาน ตามประเด็น ESG ที่คณะทำงานด้านความยั่งยืนแห่งสมาพันธ์ตลาดหลักทรัพย์โลก (World Federation of Exchanges: WFE) ได้จัดทำขึ้นสำหรับแนะนำบริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผย โดยเป็นตัวชี้วัดพื้นฐาน (Baseline Indicators) ที่บริษัทควรดำเนินการได้ทั้งหมด จำนวน 30 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย

ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental)

- ยอดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- ความเข้มข้นในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- ยอดการใช้พลังงาน
- ความเข้มข้นของการใช้พลังงาน
- สัดส่วนการใช้พลังงาน
- การใช้น้ำ
- การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม
- การกำกับดูแลความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ
- การกำกับดูแลความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความยั่งยืนอื่นๆ
- การลดความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ

ด้านสังคม (Social)

- อัตราส่วนค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- อัตราส่วนค่าตอบแทนในมิติหญิงชาย
- ร้อยละของการออกจากงาน
- ความหลากหลายในมิติหญิงชาย
- อัตราการจ้างงานชั่วคราว
- การไม่เลือกปฏิบัติ
- อัตราการบาดเจ็บ
- สุขภาพในบริบทโลก
- แรงงานบังคับและแรงงานเด็ก
- นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

ด้านธรรมาภิบาล (Governance)

- ความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
- ความเป็นอิสระในคณะกรรมการบริษัท
- การจ่ายค่าตอบแทนจูงใจ
- สภาพการจ้าง
- จรรยาบรรณคู่ค้า
- จริยธรรมและการต้านทุจริต
- การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนและการรายงานข้อมูลตามข้อกำหนด
- ข้อปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูล
- การให้ความเชื่อมั่นต่อการเปิดเผยข้อมูลจากหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก


ทั้งนี้ การแสดงข้อมูลการดำเนินงาน หรือผลการดำเนินงานในประเด็น ESG ตามเอกสารแนวทางและตัวชี้วัดพื้นฐานของ WFE ให้เป็นไปตามหลักการ “Respond or Explain” คือ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลในรายการใด ต้องระบุเหตุผลที่ละเว้นการรายงานในรายการนั้นๆ ให้ทราบด้วย