Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

ESG Assurance: Report

Home      Metrics      Report      Recognition

ESG Assurance Services เป็นบริการที่ช่วยให้องค์กรรับทราบสถานะการดำเนินงานด้าน ESG ในปัจจุบันของกิจการ โดยใช้ชุดตัวชี้วัดด้าน ESG ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สำหรับการให้ความเชื่อมั่น (Assurance) ต่อชุดรายการข้อมูล ESG ที่เปิดเผย โดยสิ่งที่บริษัทจะได้รับจากบริการให้ความเชื่อมั่นต่อรายการเปิดเผยข้อมูลในประเด็น ESG ประกอบด้วย

ผลการประเมินข้อมูลในประเด็น ESG ที่บริษัทเปิดเผย
ข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับการดำเนินงานในประเด็น ESG ที่เกี่ยวข้อง
เอกสารการให้ความเชื่อมั่นต่อรายการเปิดเผยข้อมูลในประเด็น ESG