Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

Social Contribution

Home      Contribution      Distribution      Extension

เป็นการให้ความช่วยเหลือที่เกิดเป็นผลบวกต่อสังคมขึ้นจากกิจกรรมที่แยกต่างหากจากการดำเนินธุรกิจที่เป็นกระบวนงานหลักของกิจการและเกิดขึ้นภายหลัง (SP-after-process)

ตัวเลขการให้ความช่วยเหลือสังคม ในที่นี้ ได้แก่ ยอดการบริจาคและการลงทุนในชุมชนแก่ผู้ได้รับประโยชน์กลุ่มเป้าหมายที่อยู่ภายนอกกิจการ หมายรวมถึงการลงทุนในสิ่งปลูกสร้างที่อยู่นอกเหนือธุรกิจหลักของกิจการ (เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล สำหรับแรงงานและครอบครัว) ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการลงทุนหรือธุรกรรมในเชิงพาณิชย์และที่กฎหมายกำหนด ซึ่งมีเจตจำนงที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของกิจการในทางธุรกิจ (เช่น การสร้างถนนหนทางเข้าสู่โรงงาน)

ตัวอย่างของรายการที่สามารถนำมาคำนวณรวมในยอดการลงทุนชุมชน ได้แก่ เงินบริจาคเพื่อสาธารณกุศล องค์กรภาคประชาสังคม สถาบันวิจัย (ที่ไม่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ของกิจการ) เงินกองทุนเพื่อการศึกษา การแพทย์ และสันทนาการ สำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน เงินช่วยเหลือทางตรงในกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น การจัดกิจกรรมทางศิลปะและการศึกษา และเงินช่วยเหลือฟื้นฟูฉุกเฉินในกรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติ

การแสดงรายการข้อมูลนี้ ควรมีหน่วยวัดที่เป็นตัวเงิน แยกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน (Capital Expenditure) และรายจ่ายในการดำเนินงาน (Operating Expenditure) ตามรอบการรายงานนั้นๆ อย่างไรก็ดี การคำนวณตัวเลขตามรายการข้อมูลนี้ สามารถรวมความช่วยเหลือและการบริจาคที่มิใช่ตัวเงิน อาทิ เวลาและทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ตามมูลค่ายุติธรรม (Fair Value)

ทั้งนี้ กิจการอาจแสดงตัวเลขอัตราส่วนที่เป็นร้อยละของการลงทุนชุมชน เทียบกับสินทรัพย์รวม และ/หรือรายได้รวม เป็นข้อมูลเพิ่มเติม และมีการแสดงข้อมูลแยกตามรายประเทศ กรณีที่เป็นกิจการข้ามชาติ


วีดิทัศน์: Social Contribution