Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

Social Distribution

Home      Contribution      Distribution      Extension

เป็นการกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดเป็นผลบวกต่อสังคมขึ้นในกระบวนงานทางธุรกิจ ครอบคลุมตั้งแต่ผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรไปจนถึงผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของกิจการ (SP-in-process)

ตัวเลขการกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจ ในที่นี้ ประกอบด้วย
ต้นทุนการดำเนินงาน ได้แก่ เงินจ่ายทั้งหมดที่ชำระให้แก่หน่วยงานภายนอก เป็นค่าวัสดุ ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการ ตัวอย่างของต้นทุนการดำเนินงาน ที่นอกเหนือจากค่าวัสดุและชิ้นส่วนที่ใช้ในกระบวนการผลิต ได้แก่ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต เงินจ่ายคนงานตามสัญญาจ้าง
ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน ได้แก่ ค่าจ้าง (รวมเงินเดือนพนักงาน และเงินที่จ่ายให้แก่รัฐในนามของพนักงาน) และสวัสดิการ (ไม่รวมค่าฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ป้องกันอันตรายหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการทำหน้าที่ในตำแหน่งงานของพนักงานโดยตรง) ตัวอย่างของเงินที่จ่ายให้แก่รัฐในนามของพนักงาน ได้แก่ ภาษี เงินนำส่งรัฐ (Levies) และเงินกองทุนกรณีว่างงาน (Unemployment Fund) ตัวอย่างของสวัสดิการ ได้แก่ เงินสมทบปกติ (อาทิ บำนาญ ประกัน ยานพาหนะ และสุขภาพภาคเอกชน) เงินสนับสนุนอื่น (อาทิ เคหะ เงินกู้ปลอดดอกเบี้ย เงินช่วยเหลือค่าโดยสารในระบบขนส่งสาธารณะ เงินอุดหนุนทางการศึกษา และเงินชดเชยการให้ออกเพราะยุบตำแหน่ง)
เงินที่ชำระแก่เจ้าของเงินทุน ได้แก่ เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น ดอกเบี้ยจ่ายแก่เจ้าหนี้ (ดอกเบี้ยที่เกิดจากหนี้และการกู้ยืมทุกรูปแบบ มิได้จำกัดเพียงหนี้ระยะยาว)
เงินที่ชำระแก่รัฐ ได้แก่ ภาษีกิจการที่พึงจ่ายทั้งหมด ที่รวมถึงภาษีเงินได้ ภาษีทรัพย์สิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าสิทธิ เบี้ยปรับและเงินเพิ่มที่เกิดจากมาตรการลงโทษที่มิได้เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร (เช่น การปล่อยมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ่ายแก่รัฐ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเข้าครอบครองทรัพย์สินของรัฐ (เช่น การเข้าซื้อกิจการรัฐวิสาหกิจ) ในกรณีที่กิจการได้รับเงินอุดหนุนช่วยเหลือและเงินรับอื่นจากรัฐ ให้แยกการเปิดเผยเป็นรายการต่างหาก
การลงทุนในชุมชน ได้แก่ การบริจาคโดยสมัครใจ การลงเงินในกองทุนสำหรับชุมชนส่วนรวมที่ซึ่งผู้ได้รับประโยชน์กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคคลภายนอกองค์กร รวมถึงเงินช่วยเหลือองค์กรสาธารณกุศล องค์กรภาคประชาสังคม และสถาบันวิจัย (ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ของกิจการ) เงินกองทุนสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน (อาทิ แหล่งสันทนาการ) และเงินช่วยเหลือทางตรงในกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น การจัดกิจกรรมทางศิลปะและการศึกษา ในกรณีที่เป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน กิจการสามารถรวมต้นทุนค่าสินค้าและค่าแรง รวมทั้งต้นทุนค่าดำเนินงานสำหรับสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกหรือกิจกรรมให้มีการดำเนินงานต่อเนื่อง นอกเหนือจากต้นทุนค่าลงทุน

สำหรับกิจการที่มีแหล่งดำเนินงานในหลายประเทศ ควรมีการแสดงรายการข้อมูลแยกตามประเทศที่ตั้งแหล่งดำเนินงาน และในกรณีที่กิจการมีสาขาในประเทศนั้นๆ ที่เป็นนิติบุคคลมากกว่าหนึ่งแห่ง ควรมีการจัดทำรายการข้อมูลรวมของทุกสาขา เพื่อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียในการได้รับข้อมูลภาพรวมในระดับประเทศ


วีดิทัศน์: Social Distribution