Thai CSR Network

(www.thaicsr.com)

รายงาน "6 ทิศทาง CSR ปี 2550"


จากกระแสแห่งความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (Corporate Social Responsibility) หรือซีเอสอาร์ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางทั่วโลก ได้สร้างความตื่นตัวให้แก่บรรดาธุรกิจทั้งในและต่างประเทศในการแสวงหาแนวทางการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนภารกิจซีเอสอาร์ในองค์กรอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตาม องค์กรธุรกิจหลายแห่งในปัจจุบัน ยังไม่มีแนวทางที่เป็นรูปธรรมที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ ในขณะที่องค์กรธุรกิจอีกหลายแห่ง ก็ยังไม่แน่ใจว่ากิจกรรมที่องค์กรกำลังดำเนินอยู่นั้นเข้าข่ายซีเอสอาร์หรือไม่

สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะหน่วยงานที่ดำเนินการศึกษาวิจัยเรื่องซีเอสอาร์ในเมืองไทยมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้ทำการประมวลภาพความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของซีเอสอาร์จากปี 2549 สู่ปี 2550 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ให้แก่องค์กรธุรกิจสามารถใช้สนับสนุนการวางแผนการดำเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ได้อย่างมีกลยุทธ์ และเพื่อให้ทันกับกระแส ซีเอสอาร์โลกที่กำลังเกิดขึ้นในปี 2550 นี้

รายงาน “6 ทิศทาง CSR ปี 2550: จากบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) สู่บรรษัทบริบาล (Corporate Social Responsibility)” พิมพ์ 4 สี ตลอดเล่ม หนา 25 หน้า ในเล่มประกอบด้วย

- สารจากผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์
- จาก บรรษัทภิบาล สู่ บรรษัทบริบาล
- สรุปภาพรวม CSR ปี 2549 และ 6 ทิศทาง CSR ปี 2550
- วิธีการพัฒนา CSR ในองค์กร พร้อม 5 แนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องบรรษัทบริบาล
- สถาบันไทยพัฒน์กับงานด้านบรรษัทบริบาล

ผู้สนใจสามารถแจ้งความจำนงขอรับรายงานฉบับ "6 ทิศทาง CSR ปี 2550" โดยบริจาคเป็นค่าสนับสนุนการจัดพิมพ์เล่มละ 100 บาท (บวกค่าจัดส่งทางไปรษณีย์อีก 30 บาท) ด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่

ชื่อบัญชี สถาบันไทยพัฒน์
เลขที่บัญชี 028-2-89644-3
ประเภทบัญชีออมทรัพย์

พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินฝากธนาคาร ชื่อที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ มายัง

สถาบันไทยพัฒน์
มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
333/9 อาคารรัชอาภาทาวเวอร์
ซอยสันนิบาตเทศบาล 1 รัชดาภิเษก 32 (อาภาภิรมย์)
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0-2930-5227 โทรสาร: 0-2930-5228

สถาบันไทยพัฒน์จะดำเนินการจัดส่งรายงานให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุ


สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องการพิมพ์ซ้ำ (re-print) เพื่อเผยแพร่จำนวนมาก
กรุณาติดต่อ อีเมล:
ในรายงานฉบับพิมพ์เฉพาะสำหรับหน่วยงาน สามารถเพิ่ม
- สารจากผู้บริหารของหน่วยงาน
- ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) หน่วยงาน


รวมข่าวงานแถลงทิศทาง CSR
ปี: 50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63

ทิศทาง CSR ปี 2562
      
ทิศทาง CSR ปี 2563
       
 
      

ทิศทาง CSR ปี 2559
      
ทิศทาง CSR ปี 2560
      
ทิศทาง CSR ปี 2561
      

ทิศทาง CSR ปี 2556
      
ทิศทาง CSR ปี 2557
      
ทิศทาง CSR ปี 2558
      

ทิศทาง CSR ปี 2553
      
ทิศทาง CSR ปี 2554
      
ทิศทาง CSR ปี 2555
      

ทิศทาง CSR ปี 2550
      
ทิศทาง CSR ปี 2551
      
ทิศทาง CSR ปี 2552