Thai CSR Network

(www.thaicsr.com)

วัตถุประสงค์

โครงการพัฒนาซีเอสอาร์เชิงกลยุทธ์


1. เพื่อศึกษาว่ามีกิจกรรมใดบ้างที่องค์กรกำลังดำเนินอยู่แล้วนั้นเป็นกิจกรรมซีเอสอาร์ และกิจกรรมที่ว่านั้นจัดเป็นซีเอสอาร์ประเภทใด

2. เพื่อพัฒนาเครื่องมือหรือวิธีในการวัดผลการดำเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ที่มีอยู่ และค้นหาว่าจะปรับปรุงให้เสริมกับธุรกิจได้อย่างไร


<< หลักการและเหตุผล ขอบเขตการดำเนินงาน >>