Thai CSR Network

(www.thaicsr.com)

3 ช่วย
โครงการช่วยเหลือเกษตรกร ภายใต้แคมเปญ “ให้ข้าว = ช่วย” สร้างให้เกิดประโยชน์ใน 3 ด้านหลัก ได้แก่

ช่วยเพิ่มช่องทางการกระจายข้าว ให้เป็นของขวัญในช่วงเทศกาล
ช่วยรับซื้อข้าวสารตรงจากแหล่งผลิต ในราคาที่ชาวนาได้รับสูงขึ้น
ช่วยประหยัดค่าข้าวสารที่หุงบริโภคเอง ด้วยการซื้อตรงจากชาวนา