Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

4 ช่อง(ทาง)

แคมเปญ      3 ช่วย      4 ช่อง(ทาง)      12 องค์กรริเริ่มองค์กรที่เข้าร่วมโครงการ ภายใต้แคมเปญ “ให้ข้าว = ช่วย” สามารถช่วยเหลือเกษตรกรใน 4 ช่องทาง ได้แก่

ให้ข้าวเป็นของขวัญในช่วงเทศกาล หรือมอบเป็นของชำร่วยแก่ลูกค้า/คู่ค้า
ให้ข้าวเป็นสวัสดิการแก่พนักงานภายในองค์กร หรือมอบให้แก่องค์กรสาธารณกุศลภายนอก
นำข้าวไปจำหน่ายในราคาประหยัดให้แก่พนักงานที่ซื้อไปบริโภคเอง
บริจาคเงินเป็นทุนจัดหาเครื่องมือ (เครื่องสีข้าว เครื่องซีลสูญญากาศ เครื่องพิมพ์ฉลาก ฯลฯ) ให้ชาวนามีช่องทางการระบายข้าวเพิ่มเติมในฤดูกาลถัดไป