Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

โครงการช่วยเหลือเกษตรกร

แคมเปญ      3 ช่วย      4 ช่อง(ทาง)      12 องค์กรริเริ่มด้วยสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกที่ตกต่ำ โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ จนทุกภาคส่วนตื่นตัว ลุกขึ้นมาช่วยเหลือชาวนา ด้วยการจัดพื้นที่ให้ชาวนา ได้มีโอกาสขายข้าวสาร ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค เพื่อให้มีรายได้ที่ดีกว่าการขายข้าวเปลือก

สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะหนึ่งในองค์กรร่วมก่อตั้งหน่วยงานริเริ่มธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย (Thailand Social Business Initiative : TSBI) ได้ริเริ่มโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาผลผลิตตกต่ำ ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) และมูลนิธิสัมมาชีพ (มสช.) ภายใต้แคมเปญ “ให้ข้าว = ช่วย” เพื่อรณรงค์ช่วยเหลือรับซื้อข้าวจากเกษตรกร มาจัดทำเป็นของขวัญปีใหม่มอบให้แก่ลูกค้าและผู้มีอุปการคุณในช่วงเทศกาล เพื่อเพิ่มช่องทางการระบายผลผลิตจากเกษตรกรในระยะสั้น และชะลอการเร่งรีบขายโดยไม่ได้ราคา

จากการเริ่มติดต่อสื่อสารไปยังภาคธุรกิจ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน และปิดรับไปเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา มีองค์กรธุรกิจที่แสดงความจำนงเข้าร่วมเป็นองค์กรริเริ่ม (Pioneer Organization) ในแคมเปญดังกล่าว จำนวน 12 ราย และมียอดปริมาณข้าวสารที่จะรับซื้อจากเกษตรกร จำนวนไม่ต่ำกว่า 150 ตัน

ในโครงการนี้ พช. จะเป็นหน่วยประสานข้อมูลชาวนาที่ต้องการขายข้าว TSBI จะเป็นหน่วยสรรหาเอกชน/แหล่งรับซื้อข้าวจากชาวนาที่ได้รับผลกระทบ และ มสช. จะทำหน้าที่เพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวของชาวนา รวมทั้งการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าว เพื่อให้ชาวนาสามารถมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นในระยะยาว โดยมีศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.) ซึ่งเป็นเครือข่ายองค์กรชุมชนที่ตั้งขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ทำหน้าที่ประสานงานการทำงานของกลุ่ม องค์กร และผู้นำเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหา เป็นกลไกร่วมขับเคลื่อนดำเนินงาน

สำหรับชาวนาที่จำหน่ายข้าวตามแคมเปญนี้ จะถูกคัดกรองโดยผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต) คณะกรรมการพัฒนาสตรี กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ที่กรมการพัฒนาชุมชนให้การสนับสนุนอยู่

ทั้งนี้ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่จัดทำขึ้น มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือชาวนาระบายผลผลิต ไม่เพียงแต่ในระยะสั้น แต่คำนึงถึงการใช้ประโยชน์ได้ทั้งปี และสำหรับฤดูการผลิตต่อๆ ไปด้วย เอื้อให้เกิดการจับคู่ระหว่างกลุ่มผู้ผลิตและกลุ่มผู้ซื้อ สามารถวางแผนการจำหน่ายผลผลิตได้อย่างเป็นระบบและทั่วถึง ซึ่งหากเป็นไปได้ดี จะพิจารณาดำเนินการกับสินค้าหรือผลผลิตอื่นๆ เพิ่มเติม

หน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน ที่สนใจเข้าร่วมให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ภายใต้แคมเปญ “ให้ข้าว = ช่วย” สามารถติดต่อเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ที่ info@thaipat.org ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


สนทนาโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ในแคมเปญ "ให้ข้าว = ช่วย"