Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

3 ช่วย
โครงการช่วยเหลือเกษตรกร ภายใต้แคมเปญ “ให้ข้าว = ช่วย” สร้างให้เกิดประโยชน์ใน 3 ด้านหลัก ได้แก่

ช่วยเพิ่มช่องทางการกระจายข้าว ให้เป็นของขวัญในช่วงเทศกาล
ช่วยรับซื้อข้าวสารตรงจากแหล่งผลิต ในราคาที่ชาวนาได้รับสูงขึ้น
ช่วยประหยัดค่าข้าวสารที่หุงบริโภคเอง ด้วยการซื้อตรงจากชาวนา