Thai CSR Network

(www.thaicsr.com)

โครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน ปี 2561CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียน เผยแพร่ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ลงทุนในแวดวงตลาดทุน ในรูปของรายงานความยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น จึงได้จัดโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report Award) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเป็นกำลังใจแก่บริษัทที่ดำเนินการเรื่องการเปิดเผยข้อมูล และ/หรือบริษัทที่เริ่มมีนโยบายการจัดทำรายงานความยั่งยืน

ในโอกาสนี้ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสถาบันไทยพัฒน์ จึงขอเชิญบริษัทจดทะเบียน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และหน่วยงานที่สนใจ ร่วมส่งรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560 หรือรายงานในชื่ออื่น เช่น CSR Report, Integrated Report, Annual Report ฯลฯ ซึ่งเปิดเผยข้อมูล ESG หรือผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ครบทั้งสามด้าน เพื่อเข้าร่วมพิจารณารางวัล รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 (Sustainability Report Award 2018)

สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ประสงค์จะส่งรายงานเข้ารับการพิจารณารางวัลในปีนี้ โปรดนำส่งรายงาน จำนวน 7 ฉบับ มายังสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม – 20 กันยายน 2561 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดรางวัลรายงานความยั่งยืน และใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.thailca.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
อภิญญา บุญมา โทร. 02 009 9191 ต่อ 3701
จิราภรณ์ ยินชัย โทร. 02 009 9191 ต่อ 3700


ข้อมูลโครงการ    ปี 56   |   ปี 57   |   ปี 58   |   ปี 59   |   ปี 60   |   ปี 61