Thai CSR Network

(www.thaicsr.com)

SDC Webinar ปี 2563


สถาบันไทยพัฒน์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Webinar ครั้งที่ 4 สำหรับองค์กรสมาชิกประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน หรือ Sustainability Disclosure Community (SDC) เพื่อส่งเสริมให้องค์กรสมาชิกเกิดการเรียนรู้กระบวนการรายงานความยั่งยืน (Sustainability Reporting Process) ที่หน่วยงาน GRI ได้ประมวลจากการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลขององค์กรผู้จัดทำรายงานที่มีความโดดเด่นทั่วโลก ในหัวข้อ การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data collection) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563


สถาบันไทยพัฒน์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Webinar ครั้งที่ 3 สำหรับองค์กรสมาชิกประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน หรือ Sustainability Disclosure Community (SDC) เพื่อส่งเสริมให้องค์กรสมาชิกเกิดการเรียนรู้กระบวนการรายงานความยั่งยืน (Sustainability Reporting Process) ที่หน่วยงาน GRI ได้ประมวลจากการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลขององค์กรผู้จัดทำรายงานที่มีความโดดเด่นทั่วโลก ในหัวข้อ การกำหนดเนื้อหารายงาน: การวิเคราะห์สารัตถภาพ (Defining report content: Materiality analysis) เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2563


สถาบันไทยพัฒน์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Webinar ครั้งที่ 2 สำหรับองค์กรสมาชิกประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน หรือ Sustainability Disclosure Community (SDC) เพื่อส่งเสริมให้องค์กรสมาชิกเกิดการเรียนรู้กระบวนการรายงานความยั่งยืน (Sustainability Reporting Process) ที่หน่วยงาน GRI ได้ประมวลจากการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลขององค์กรผู้จัดทำรายงานที่มีความโดดเด่นทั่วโลก ในหัวข้อ การกำหนดเนื้อหารายงาน: การสานสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสีย (Defining report content: Stakeholder engagement) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563


สถาบันไทยพัฒน์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Webinar ครั้งที่ 1 สำหรับองค์กรสมาชิกประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน หรือ Sustainability Disclosure Community (SDC) เพื่อส่งเสริมให้องค์กรสมาชิกเกิดการเรียนรู้กระบวนการรายงานความยั่งยืน (Sustainability Reporting Process) ที่หน่วยงาน GRI ได้ประมวลจากการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลขององค์กรผู้จัดทำรายงานที่มีความโดดเด่นทั่วโลก ในหัวข้อ การบริหารกระบวนการรายงาน (Reporting process management) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563