Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

มาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000


ISO 26000 เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศที่กำหนดโดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization: ISO) เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (social responsibility) แก่องค์กรทุกประเภททั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและในประเทศกำลังพัฒนา ในการสนองตอบความต้องการของสังคมที่ให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นกับการประกอบการอย่างรับผิดชอบต่อสังคม

ในมาตรฐาน ISO 26000 ประกอบด้วยข้อแนะนำที่ให้หน่วยงานนำไปปฏิบัติโดยสมัครใจ มิใช่ข้อกำหนด (requirements) ดังเช่นที่ปรากฏในมาตรฐานการรับรอง อาทิ ISO 9001 หรือ ISO 14001 ด้วยเหตุนี้ ISO 26000 จึงมิใช่มาตรฐานสำหรับนำไปใช้ หรือนำมาพัฒนาเป็นข้อกำหนดอ้างอิงเพื่อการรับรอง (certification)

ทำไม จึงต้องสนใจ ISO 26000
มาตรฐาน ISO 26000 ประกาศใช้ตั้งแต่เมื่อใด
จะได้ประโยชน์อะไร จากการนำ ISO 26000 ไปใช้
ในมาตรฐาน ISO 26000 กล่าวถึงเรื่องใดบ้าง
จะมีวิธีการนำ ISO 26000 ไปใช้ได้อย่างไร

 สถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าร่วมประชุม ISO 26000 Developing Country workshop ในฐานะผู้แทนองค์กรภาคเอกชนจากประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจาก 70 ประเทศ จำนวน 120 คน และอยู่ร่วมประชุม ISO 26000 Open Forum ในระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2555 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 300 คน ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

รายละเอียดงาน
ภาพบรรยากาศการประชุม
บทความเกี่ยวกับการประชุม
เยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ ISO
เอกสารประกอบการประชุม (40 รายการ)

 สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะผู้ดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้ CSR สู่ภูมิภาค นับตั้งแต่ปี 2551 โดยมีพื้นที่การดำเนินงานครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการมาตรฐานแห่งชาติ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยในฐานะที่เป็นสมาชิก ISO ได้ริเริ่มโครงการแนวร่วมการประกอบกิจการตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ในมาตรฐาน ISO 26000 และการนำไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบ ให้แก่สถานประกอบการในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ รองรับการเปิดตลาดเสรีในระดับภูมิภาคอาเซียน และการค้าที่ให้ความสำคัญกับ CSR ในระดับสากล

โครงการแนวร่วมการประกอบกิจการตามมาตรฐาน ISO 26000 ปี 2555 มีสถานประกอบการที่สนใจและสมัครเข้าร่วม ทั้งสิ้น 101 ราย ผ่านการเข้าร่วมอบรมและนำไปปฏิบัติ จำนวน 49 ราย (ครอบคลุม 11 จังหวัด) ได้รับรายงานผลการประเมินสมรรถภาพในกระบวนการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การประเมินให้เป็นสถานประกอบการตัวอย่างด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐาน ISO 26000 จากโครงการ จำนวน 20 ราย (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2555)

• ใบปิดประกาศโครงการ: ฉบับ สมอ. : ฉบับไทยพัฒน์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพงานแถลงข่าวโครงการแนวร่วมฯ ISO 26000
5 คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับโครงการ
ไฟล์นำเสนอในงานเปิดตัวโครงการ
 เสียงสัมภาษณ์รายละเอียดโครงการแนวร่วม ISO 26000
บทความ แนวร่วม ISO 26000
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ