Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

โครงการ CSR Day : ปี 2557จากความร่วมมือตลอดระยะ 4 ปี ระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) และสถาบันไทยพัฒน์ ในการดำเนินโครงการ CSR DAY ด้วยการสนับสนุนขององค์กรธุรกิจชั้นนำที่ดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน เป็นผลให้การจัดกิจกรรม CSR DAY เกิดขึ้นในสถานประกอบการทั้งในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้วเป็นจำนวนเกือบ 400 ครั้ง โดยมียอดผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นมากกว่า 16,000 คน ใน 4 phase ที่ผ่านมา


ผลลัพธ์สำคัญที่เกิดขึ้นในโครงการ CSR DAY ประการแรก คือ การได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่อง CSR ในหมู่พนักงานที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ซึ่งถือเป็นหัวใจพื้นฐานที่จะทำให้การแปลความหมาย CSR ไปสู่การปฏิบัติมีความถูกต้อง ครอบคลุม และมุ่งเป้าไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แท้จริง

ผลลัพธ์สำคัญประการต่อมา คือ การเกิดช่องทางการมีส่วนร่วมในกิจกรรม CSR ขององค์กร ตั้งแต่ การสำรวจกิจกรรม CSR ในระดับบุคคล การนำเสนอกิจกรรม CSR ระดับองค์กร และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในอันที่จะนำไปสู่การสร้างความผูกพันร่วมในหมู่พนักงาน (Employee Engagement) ซึ่งถือเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนงาน CSR ให้เกิดผลสำเร็จ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยสถานประกอบการหลายแห่งได้นำข้อเสนอกิจกรรม CSR ที่เกิดขึ้นในโครงการ CSR DAY ไปพัฒนาต่อยอดเป็นกิจกรรม CSR ขององค์กร

แบบแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการ CSR DAY ปี 2557

 


ปัจจุบัน โครงการ CSR DAY แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ระดับแรกเป็น CSR DAY for Directors Program และระดับที่สองเป็น CSR DAY Program

CSR DAY for Directors Program
 เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัท
  สามารถบรรจุเป็นหนึ่งในวาระการประชุมของคณะกรรมการ
  ดำเนินการในแบบ Sharing and Discussion ตั้งแต่ 30-90 นาที
  สร้างความเข้าใจในหลักการและขอบเขตของ CSR(-in-process)
  เปิดมุมมองแนวการพัฒนาความยั่งยืน (Sustainability) ของกิจการ
  รู้จักแนวคิด CSV การสร้างคุณค่าร่วมระหว่างกิจการและสังคม
  หัวข้อพิเศษที่จะกำหนดขึ้นร่วมกับองค์กร (ถ้ามี)


CSR DAY Program
 เหมาะสำหรับผู้ดูแลงานด้าน CSR รวมทั้งพนักงานและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร ได้แก่

1)หลักสูตร CSR Engagement
  ความรู้ CSR เบื้องต้น (ที่ถูกต้อง)
  อะไรที่ใช่ และไม่ใช่ CSR
  CSR ระดับพนักงาน
  CSR ระดับองค์กร
  จะมีส่วนร่วมใน CSR กับองค์กรได้อย่างไร
  หัวข้อพิเศษที่จะกำหนดขึ้นร่วมกับองค์กร (ถ้ามี)

2)หลักสูตร CSR Report
  CSR Report คืออะไร
  ประโยชน์และความสำคัญของ CSR Report
  การเพิ่มคุณค่าของการทำรายงานจาก Project สู่ Process
  เรียนรู้กระบวนการจัดทำรายงาน 5 ระยะของ GRI
  แนะนำเครื่องมือการทดสอบสารัตถภาพ (Materiality) ของรายงาน
  หัวข้อพิเศษที่จะกำหนดขึ้นร่วมกับองค์กร (ถ้ามี)

3)หลักสูตร ISO 26000
  แนะนำมาตรฐาน ISO 26000: 2010
  7 หลักการสากลความรับผิดชอบต่อสังคม
  7 เรื่องหลักที่องค์กรต้องมี (อย่างครบถ้วน)
  7 แนวปฏิบัติการบูรณการทั่วทั้งองค์กร
  แนะนำ PRODUCE Module การวาง CSR อย่างเป็นระบบ
  หัวข้อพิเศษที่จะกำหนดขึ้นร่วมกับองค์กร (ถ้ามี)

โครงการ CSR DAY ปี 2557 ยังคงขยายผลจากการจัดอบรม สู่การให้คำปรึกษาเชิงลึกในสถานประกอบการ ผ่านทาง CSR DAY Coaching Program

CSR DAY Coaching Program*
 เป็นการเข้าให้คำปรึกษาเชิงลึกด้าน CSR Report ในสถานประกอบการ
  เรียนรู้การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน
  เข้าใจกรอบการรายงานสากลของ Global Reporting Initiative (GRI)
  ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายองค์กรกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
  แนวทางการเลือกตัวบ่งชี้การดำเนินงานที่เหมาะสมกับองค์กร
  แนวทางการรวบรวมข้อมูลเพื่อการรายงาน
  การตรวจสอบบริบทความยั่งยืน (Sustainability Context)
  การตรวจสอบความสมบูรณ์ (Completeness) ของข้อมูล
  การประเมินระดับของการรายงาน
  ให้คำปรึกษาโดยทีมที่ปรึกษาที่ได้รับการอบรมและรับรองจาก GRI

*เฉพาะองค์กรซึ่งเคยเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ CSR DAY หรือเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรการเขียนรายงานด้าน CSR ปี 2555 หรือปี 2556 หรือผ่านการสัมมนาแนวทางการเปิดเผยข้อมูลเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ตามแบบ 56-1 ในปี 2557