Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

โครงการ CSR Day : ปีปัจจุบัน

ปีปัจจุบัน    ปี2557    เฟส1-4


โครงการ CSR DAY ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2552 เป็นความริเริ่มของสถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการสร้างให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหมู่พนักงานที่มีต่อเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (CSR) โดยเฉพาะการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่อง CSR ซึ่งถือเป็นหัวใจพื้นฐานที่จะทำให้การแปลความหมาย CSR ไปสู่การปฏิบัติมีความถูกต้อง ครอบคลุม และมุ่งเป้าไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง


โครงการ CSR DAY มีกิจกรรมทั้งในรูปแบบของการให้ความรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างพนักงาน และการระดมความคิดเชิงปฏิบัติการ ที่ถูกจัดขึ้นในสถานประกอบการ โดยใช้เวลาครึ่งวัน (สำหรับ Employee Program)

ผลลัพธ์สำคัญที่เกิดขึ้นในโครงการ CSR DAY คือ การเปิดช่องทางการมีส่วนร่วมของพนักงาน ตั้งแต่ การสำรวจกิจกรรม CSR ในระดับบุคคล การนำเสนอกิจกรรม CSR ระดับองค์กร และการสร้างความผูกพันร่วมในหมู่พนักงาน (Employee Engagement) ซึ่งถือเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนงาน CSR ให้เกิดผลสำเร็จ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยสถานประกอบการหลายแห่งได้นำข้อเสนอกิจกรรม CSR ที่เกิดขึ้นในโครงการ CSR DAY ไปพัฒนาต่อยอดเป็นกิจกรรม CSR ขององค์กร

แบบแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการ CSR DAY

 


โครงการ CSR DAY ในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร ได้แก่

Directors Program
 เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัท
  สามารถบรรจุเป็นหนึ่งในวาระการประชุมของคณะกรรมการ
  ดำเนินการในแบบ Sharing and Discussion ตั้งแต่ 30-90 นาที
  สร้างความเข้าใจในหลักการและขอบเขตของ CSR(-in-process)
  เปิดมุมมองเรื่อง ESG กับความยั่งยืน (Sustainability) ของกิจการ
  รู้จักแนวคิด CSV การสร้างคุณค่าร่วมระหว่างกิจการและสังคม
  หัวข้อพิเศษที่จะกำหนดขึ้นร่วมกับองค์กร (ถ้ามี)

Employee Program
 เหมาะสำหรับผู้ดูแลงานด้าน CSR รวมทั้งพนักงานและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่

1)CSR Engagement
  ความรู้ CSR เบื้องต้น (ที่ถูกต้อง)
  อะไรที่ใช่ และไม่ใช่ CSR
  CSR ระดับพนักงาน
  CSR ระดับองค์กร
  จะมีส่วนร่วมใน CSR กับองค์กรได้อย่างไร
  หัวข้อพิเศษที่จะกำหนดขึ้นร่วมกับองค์กร (ถ้ามี)

2)CSR/SD Report
  CSR Report คืออะไร
  ประโยชน์และความสำคัญของ CSR Report
  การเพิ่มคุณค่าของการทำรายงานจาก Project สู่ Process
  เรียนรู้กระบวนการจัดทำรายงาน 5 ระยะของ GRI
  แนะนำเครื่องมือการทดสอบสารัตถภาพ (Materiality) ของรายงาน
  หัวข้อพิเศษที่จะกำหนดขึ้นร่วมกับองค์กร (ถ้ามี)

3)CSV (Creating Shared Value)
  แนะนำแนวคิดของ CSV
  ความแตกต่างของ CSV
  องค์ประกอบของ CSV
  ระดับของ CSV
  กรอบการขับเคลื่อน CSV
  หัวข้อพิเศษที่จะกำหนดขึ้นร่วมกับองค์กร (ถ้ามี)

Coaching Program*
 เป็นการเข้าให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านการจัดทำรายงานในสถานประกอบการ
  เรียนรู้การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามมาตรฐาน GRI หรือ
  เรียนรู้การจัดทำรายงาน CSR แบบบูรณาการ (iCSR Report) หรือ
  การเปิดเผยข้อมูล CSR ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
  ให้คำปรึกษาโดยทีมที่ปรึกษาที่ได้รับการอบรมและรับรองจาก GRI

*เฉพาะองค์กรซึ่งเคยเข้าร่วมกิจกรรม CSR Day หรือเป็นบริษัทที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรการเขียนรายงานด้าน CSR ของสถาบันไทยพัฒน์