Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

โครงการ CSR Day : Phase 4

ปีปัจจุบัน    เฟส4    เฟส3    เฟส2    เฟส1สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) และ บมจ.บางจากปิโตรเลียม แถลงความร่วมมือในโครงการ "CSR DAY Phase 4" ขยายผลจากการจัดอบรมสู่การให้คำปรึกษาเชิงลึกในสถานประกอบการ หลังจัดกิจกรรมในองค์กรธุรกิจมาแล้วกว่า 300 ครั้ง และมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นมากกว่า 12,000 คน ใน 3 เฟส ที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ (English Version)
ภาพข่าววันเปิดตัวโครงการ CSR Day เฟส 4
แบบแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการ CSR DAY เฟส 4
บทสัมภาษณ์ CSR DAY เฟส 4 ในรายการลับคมธุรกิจ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
เชิงลึกกับ CSR DAY (เฟส 4)
ไขปัญหาเขียน SD Report ยึดกรอบ GRI สร้างความยั่งยืน
รายงานเพื่อความยั่งยืน
ยกระดับ CSR ด้วยรายงานสากลฉบับใหม่
CSR DAY เฟส 4 ต่อยอดการอบรมสู่การให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่บจ.

 


ปัจจุบัน โครงการ CSR DAY แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ระดับแรกเป็น CSR DAY for Directors Program และระดับที่สองเป็น CSR DAY Program

CSR DAY for Directors Program
 เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัท
  สามารถบรรจุเป็นหนึ่งในวาระการประชุมของคณะกรรมการ
  ดำเนินการในแบบ Sharing and Discussion ตั้งแต่ 30-90 นาที
  สร้างความเข้าใจในหลักการและขอบเขตของ CSR
  สำรวจแนวนโยบาย CSR ที่สอดคล้องกับลักษณะของกิจการ
  ประเมินแนวปฏิบัติ CSR ที่เหมาะสมกับองค์กร
  เปิดกรอบคิด Triple Streamline กระแสการพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืน
  หัวข้อพิเศษที่จะกำหนดขึ้นร่วมกับองค์กร (ถ้ามี)


CSR DAY Program
 เหมาะสำหรับผู้ดูแลงานด้าน CSR รวมทั้งพนักงานและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร ได้แก่

1)หลักสูตร CSR Engagement
  ความรู้ CSR เบื้องต้น (ที่ถูกต้อง)
  อะไรที่ใช่ และไม่ใช่ CSR
  CSR ระดับพนักงาน
  CSR ระดับองค์กร
  จะมีส่วนร่วมใน CSR กับองค์กรได้อย่างไร
  หัวข้อพิเศษที่จะกำหนดขึ้นร่วมกับองค์กร (ถ้ามี)

2)หลักสูตร CSR Report
  CSR Report คืออะไร
  ประโยชน์และความสำคัญของ CSR Report
  การเพิ่มคุณค่าของการทำรายงานจาก Project สู่ Process
  เรียนรู้กระบวนการจัดทำรายงาน 5 ระยะของ GRI
  แนะนำเครื่องมือการทดสอบสารัตถภาพ (Materiality) ของรายงาน
  หัวข้อพิเศษที่จะกำหนดขึ้นร่วมกับองค์กร (ถ้ามี)

3)หลักสูตร ISO 26000
  แนะนำมาตรฐาน ISO 26000: 2010
  7 หลักการสากลความรับผิดชอบต่อสังคม
  7 เรื่องหลักที่องค์กรต้องมี (อย่างครบถ้วน)
  7 แนวปฏิบัติการบูรณการทั่วทั้งองค์กร
  แนะนำ PRODUCE Module การวาง CSR อย่างเป็นระบบ
  หัวข้อพิเศษที่จะกำหนดขึ้นร่วมกับองค์กร (ถ้ามี)

โครงการ CSR DAY เฟส 4 ได้ขยายผลจากการจัดอบรม สู่การให้คำปรึกษาเชิงลึกในสถานประกอบการ ผ่านทาง CSR DAY Coaching Program

CSR DAY Coaching Program*
 เป็นการเข้าให้คำปรึกษาเชิงลึกด้าน CSR Report ในสถานประกอบการ
  เรียนรู้การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน
  เข้าใจกรอบการรายงานสากลของ Global Reporting Initiative (GRI)
  ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายองค์กรกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
  แนวทางการเลือกตัวบ่งชี้การดำเนินงานที่เหมาะสมกับองค์กร
  แนวทางการรวบรวมข้อมูลเพื่อการรายงาน
  การตรวจสอบบริบทความยั่งยืน (Sustainability Context)
  การตรวจสอบความสมบูรณ์ (Completeness) ของข้อมูล
  การประเมินระดับของการรายงาน
  ให้คำปรึกษาโดยทีมที่ปรึกษาที่ได้รับการอบรมและรับรองจาก GRI

*เฉพาะองค์กรซึ่งเคยเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ CSR DAY หรือเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรการเขียนรายงานด้าน CSR ปี 2555