Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

ท็อป 10 ประเด็นความยั่งยืน (Services)


กลุ่มบริการ (Services) เป็นธุรกิจในสาขาบริการต่างๆ ยกเว้นบริการทางการเงินและบริการด้านข้อมูลสารสนเทศหรือเทคโนโลยี หรือเป็นบริการที่ถูกจัดไว้ในกลุ่มอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจอื่นแล้ว ประกอบด้วย หมวดพาณิชย์ (Commerce) เป็นผู้ให้บริการจำหน่ายสินค้าทั้งแบบค้าปลีก และค้าส่งให้แก่ผู้บริโภค ทั้งที่มีหน้าร้านเป็นสถานที่จัดจำหน่าย เช่น ห้างร้าน ห้างสรรพสินค้า ดิสเคาท์สโตร์ ซุปเปอร์สโตร์ ร้านสะดวกซื้อ และการขายที่ไม่มีหน้าร้านเช่น ขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยสินค้าที่จำหน่ายต้องเป็นสินค้าขั้นสุดท้ายสำหรับผู้บริโภค จะเป็นสินค้าจากหลายหมวดก็ได้ หมวดธุรกิจการแพทย์ (Health Care Services) เป็นผู้ให้บริการทางการแพทย์ ทันตแพทย์ ศัลยกรรมความงาม การฟื้นฟูสุขภาพและสมรรถภาพทางกายอื่นๆ หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ (Media & Publishing) ประกอบด้วย ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายสื่อด้านต่างๆ ได้แก่ สื่อบันเทิง เช่นดนตรี ภาพยนตร์ ละคร รายการบันเทิงต่าง ๆ รวมถึงโรงภาพยนตร์ โรงละคร ผู้กระจายภาพและเสียง สถานีวิทยุและโทรทัศน์ ผู้ผลิตและจัดทำสื่อโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น โรงพิมพ์ สำนักพิมพ์ และผู้ผลิตหนังสือวารสาร หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์อื่นๆ หมวดธุรกิจบริการเฉพาะกิจ (Professional Services) เป็นผู้ให้บริการเฉพาะด้านต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้หมวดธุรกิจใด เช่น การศึกษา ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้บริการบำบัดของเสีย รวมถึงบริการเฉพาะกิจให้กับภาคธุรกิจอื่นๆ ที่ไม่ได้ถูกจัดไว้ในหมวดธุรกิจใด หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ (Tourisms & Leisure) ประกอบด้วย ผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักชั่วคราวต่างๆ และผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวต่างๆ เช่น บริษัทนำเที่ยว ผู้ประกอบกิจการสถานที่เพื่อการพักผ่อน สันทนาการ ทัศนศึกษา เช่น สวนสัตว์ สถานบันเทิง สถานที่ออกกำลังกาย สนามกีฬา หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ (Transportation & Logistics) ประกอบด้วย ผู้ประกอบธุรกิจการขนส่งในทุกๆ ช่องทาง เช่น ขนส่งทางอากาศ (สนามบิน สายการบิน) ขนส่งทางน้ำ (ท่าเรือ บริษัทเดินเรือ) ขนส่งทางรถไฟและทางบกอื่นๆ และผู้รับส่งสินค้าแบบครบวงจร รับฝากสินค้า ให้เช่าคลังสินค้า และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริการ
1. การฝึกอบรมและการให้ความรู้ (Training and Education)
2. ผลเชิงเศรษฐกิจ (Economic Performance)
3. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety)
4. การต้านทุจริต (Anti-corruption)
5. พลังงาน (Energy)
6. มลอากาศ (Emissions)
7. น้ำทิ้ง และของเสีย (Effluents and Waste)
8. การจ้างงาน (Employment)
9. การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และบริการ (Product and Service Labeling)
10. ความหลากหลายและโอกาสแห่งความเท่าเทียม (Diversity and Equal Opportunity)


กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry)
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products)
กลุ่มธุรกิจการเงิน (Financials)
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (Industrials)
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction)
กลุ่มทรัพยากร (Resources)
กลุ่มบริการ (Services)
กลุ่มเทคโนโลยี (Technology)


--------------------------------------
1 ประมวลข้อมูลจากรายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Report) รายงานประจำปี (Annual Report) ที่เปิดเผยข้อมูลในหัวข้อ CSR และรายงาน CSR แบบบูรณาการ (Integrated CSR Report) จำนวน 126 เล่ม จาก 90 บริษัท ในระหว่างปี 2556-2557
2 ตามโครงสร้างและนิยามกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2557.