Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก


สถาบันไทยพัฒน์ ร่วมมือกับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) เชิญชวนบริษัทห้างร้านที่สนใจ เข้าเป็นเครือข่ายวิสาหกิจ ซึ่งมีหลักปฏิบัติทางธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก ในบริบทของความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ (CSR-in-process) ครอบคลุมบทบาทในสถานประกอบการ (Workplace) บทบาทในตลาด (Marketplace) และบทบาทในชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Community and Environment) อันเป็นปัจจัยที่จะนำองค์กรให้เข้าสู่วิถีกิจการที่ยั่งยืน

เป้าประสงค์ของสถาบันไทยพัฒน์และองค์การยูนิเซฟภายใต้ความริเริ่มนี้ เพื่อต้องการยกระดับกิจกรรมความช่วยเหลือที่องค์กรธุรกิจดำเนินการแก่เด็กและเยาวชน จากแนวคิดบนฐานของการทำการกุศล (Charity-based) สู่การทำงานโดยใช้แนวคิดฐานสิทธิ (Rights-based) ที่ขับเคลื่อนด้วยกระบวนงานหลักทางธุรกิจ (Core Business) แทนการจัดกิจกรรมเฉพาะกิจเป็นรายครั้ง (Event) (อ่านต่อ)


ข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง


ยูนิเซฟ ตลาดหลักทรัพย์ฯ สถาบันไทยพัฒน์ ผนึกกำลังส่งเสริมสิทธิเด็ก
Global Child Forum: เวทีเด็ก ที่ไม่เด็ก (กรุงเทพธุรกิจ)
'เด็ก' เป็นเรื่องของทุกธุรกิจ (กรุงเทพธุรกิจ)
เด็กเป็นเรื่องของทุกธุรกิจ (ประชาชาติธุรกิจ)
ธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก (กรุงเทพธุรกิจ)
สนทนาเรื่องธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก กับคุณผดุงศักดิ์ เหล่ากิจไพศาล
สนทนาเรื่องธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก กับคุณนงค์นาถ ห่านวิไล

 


งาน 'Business Action for Children towards SDGs'
(ภาพ: ยูนิเซฟ/เมธี เถื่อนทับ)

(จากซ้าย) คุณเพชรพริ้ง สารสิน ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ นายอานันท์ ปันยารชุน ทูตองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย คุณโธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และคุณอภิชาติ จูตระกูล รองประธาน กรรมการและประธานอำนวยการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน Children Sustainability Forum: Business Action for Children towards SDGs ซึ่งจัดโดยสถาบันไทยพัฒน์และยูนิเซฟ โดยความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อเด็ก

นอกจากนี้ ในงานยังมีคุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คุณอรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารองค์กรและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จาก บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย (อ่านต่อ)

ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการ

 


งาน 'ความยั่งยืนในมิติเด็ก: ธุรกิจเพื่อวันหน้า'
คุณอานันท์ ปันยารชุน ทูตองค์การยูนิเซฟ ประจำประเทศไทย กล่าวปาฐกถาพิเศษ (Keynote address) ในหัวข้อ Children Sustainability: Business for the Future คุณอานันท์ ปันยารชุน ทูตองค์การยูนิเซฟ ประจำประเทศไทย กล่าวปาฐกถาพิเศษ (Keynote address) ในหัวข้อ Children Sustainability: Business for the Future ผู้บริหารองค์กรเข้าร่วมแสดงคำมั่นในการส่งเสริมสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ ในงาน 'ความยั่งยืนในมิติเด็ก: ธุรกิจเพื่อวันหน้า' ที่จัดขึ้นร่วมกันระหว่างองค์การยูนิเซฟ และสถาบันไทยพัฒน์ ผู้บริหารองค์กรเข้าร่วมแสดงคำมั่นในการส่งเสริมสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ ในงาน 'ความยั่งยืนในมิติเด็ก: ธุรกิจเพื่อวันหน้า' ที่จัดขึ้นร่วมกันระหว่างองค์การยูนิเซฟ และสถาบันไทยพัฒน์ การอภิปราย หัวข้อ 'Promoting Children’s Rights and Business Principles' โดยผู้บริหารจากกลุ่มมิตรผล ดิ เอราวัณ กรุ๊ป และดีแทค การอภิปราย หัวข้อ 'Promoting Children’s Rights and Business Principles' โดยผู้บริหารจากกลุ่มมิตรผล ดิ เอราวัณ กรุ๊ป และดีแทค
สถาบันไทยพัฒน์ และองค์การยูนิเซฟ จัดงาน The Children Sustainability Forum: Business for the Future โดยมีภาคธุรกิจกว่า 30 องค์กร ร่วมแสดงคำมั่นในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก ภายใต้หลักการแห่งสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ พร้อมจับมือพัฒนาความยั่งยืนในมิติเด็ก ครอบคลุมทั้งระดับองค์กรและห่วงโซ่ธุรกิจ ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ (English Version)
กำหนดการ
รายละเอียดโครงการ

 


งาน 'Global Child Forum on Southeast Asia 2016'

This initiative will help the business community shift its vast resources and ongoing practices from the ‘charity-based’ efforts to the ‘rights-based’ ones,.. “One charity dollar has only one life. Changing business practices for children’s rights has impact for eternity.” (Read more)


วิสาหกิจที่ร่วมให้คำมั่น (Statement of Commitment)


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)


[ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2559]

 


หมายเหตุ: สถาบันไทยพัฒน์ ไม่มีนโยบาย หรือมิได้มอบหมายให้บุคคลหรือองค์กรหนึ่งองค์กรใด เป็นตัวแทนดำเนินการติดต่อกับวิสาหกิจที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อระดมทุนหรือขอรับการสนับสนุนใดๆ จากหน่วยงาน
หากท่านพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าว กรุณาแจ้งมายัง info@thaipat.org