Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ


สถาบันไทยพัฒน์ ร่วมมือกับกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชิญชวนองค์กรที่สนใจ เข้าเป็นเครือข่ายธุรกิจที่ดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ภายใต้รูปแบบ CSR-in-process และ Social Enterprise เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ของประเทศไทยในปี พ.ศ.2563

สถาบันไทยพัฒน์ได้จัดทำแพลตฟอร์ม “ธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ” หรือ “Age-Friendly Business” สำหรับการขับเคลื่อนโครงการและสนับสนุนวิสาหกิจที่เข้าร่วมเครือข่ายให้มีการพัฒนากระบวนงานทางธุรกิจที่ดำเนินอยู่ (อ่านต่อ)


เอกสารและคู่มือ


รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ แนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม (CSR) / กิจการเพื่อสังคม (SE) สำหรับผู้สูงอายุ จัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ ภายใต้โครงการส่งเสริมความร่วมมือการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมสำหรับผู้สูงอายุ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ในกระบวนการทำงานหลักของกิจการ (CSR-in-process) สำหรับผู้สูงอายุ และหารูปแบบแนวทางการดำเนินกิจการเพื่อสังคม (CSR-as-process) ที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ

คู่มือ แนวปฏิบัติทางธุรกิจกับผู้สูงอายุ (Business Guidance on Older Persons) ฉบับอ้างอิง GRI Standards เป็นฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2561) จากฉบับอ้างอิง GRI G4 Guidelines (ฉบับปี พ.ศ. 2559) ซึ่งเป็นผลจากการศึกษาหลักการและแนวทางด้านผู้สูงอายุและแรงงานผู้สูงอายุทั้งในระดับสากลและในประเทศไทย โดยสถาบันไทยพัฒน์ ภายใต้โครงการส่งเสริมความร่วมมือการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมสำหรับผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคู่มือสำหรับองค์กรในการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ พร้อมตัวอย่าง/ข้อแนะนำ และตัวชี้วัดที่เหมาะสมสำหรับองค์กร

เอกสารการนำเสนอใน Focus Group (23 มิ.ย. 59)
เอกสารการนำเสนอในงานเสวนา (5 ส.ค. 59)
เอกสารการนำเสนอในงานสัมมนา (7 ก.ย. 59)


ข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง


ไทยพัฒน์ ดึงภาคเอกชน ร่วมเสวนา ‘ทิศทางธุรกิจเพื่อสังคมสูงวัย’
ไทยพัฒน์ จับมือภาคเอกชน พัฒนา ‘ธุรกิจเพื่อสังคมสูงวัย’
THAIPAT Joins Hands with Private Sector in Developing ‘Age-Friendly Business’ Platform
ดันธุรกิจมิตรผู้สูงอายุ หนุนจ้างงาน-หักภาษี 2 เท่า (ผู้จัดการ)
"ไทยพัฒน์" ผนึก "เอกชน" พัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมสูงวัย (ประชาชาติธุรกิจ)
ได้เวลาของธุรกิจเพื่อสังคมสูงวัย (กรุงเทพธุรกิจ)
ไทยพัฒน์ จับมือภาคเอกชน พัฒนา ‘ธุรกิจเพื่อสังคมสูงวัย’ (ผู้จัดการ)
ไทยพัฒน์ ร่วมเอกชน พัฒนา "ธุรกิจเพื่อสังคมสูงวัย" (MBA Magazine)
สนทนาเรื่องการส่งเสริมธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ทางคลื่นความคิด
สนทนาเรื่องแพลตฟอร์มธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ทาง Nation Radio
สนทนาเรื่องทิศทางธุรกิจเพื่อสังคมสูงวัย ทางคลื่นความคิด


กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 สถาบันไทยพัฒน์ และกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมมือกับภาคเอกชน 14 ราย ขับเคลื่อนธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age-Friendly Business) ภายใต้รูปแบบ CSR-in-process และ Social Enterprise เพื่อเตรียมรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ของประเทศไทยในอีก 5 ปีข้างหน้า

 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 องค์กรธุรกิจชั้นนำ 9 แห่ง เข้าร่วมเป็นเครือข่ายธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age-Friendly Business) ภายใต้รูปแบบ CSR-in-process และ Social Enterprise ที่สถาบันไทยพัฒน์ ริเริ่มขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 สถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดสัมมนาถ่ายทอดรูปแบบการส่งเสริมความร่วมมือธุรกิจเพื่อสังคม-กิจกรรมเพื่อสังคมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ พร้อมกับการมอบเกียรติบัตรแก่บริษัทที่เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age–Friendly Business) โดยปัจจุบันมีองค์กรธุรกิจที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายทั้งสิ้น 30 องค์กร


วิสาหกิจที่ร่วมโครงการ


บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
โรงแรมและบริษัทในเครือเซ็นทารา
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
บริษัท พีทูวี กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร ออมสิน จำกัด (มหาชน)
บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)


[ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2559]

 


หมายเหตุ: สถาบันไทยพัฒน์ ไม่มีนโยบาย หรือมิได้มอบหมายให้บุคคลหรือองค์กรหนึ่งองค์กรใด เป็นตัวแทนดำเนินการติดต่อกับวิสาหกิจที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อระดมทุนหรือขอรับการสนับสนุนใดๆ จากหน่วยงาน
หากท่านพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าว กรุณาแจ้งมายัง info@thaipat.org