Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

บริการที่เกี่ยวกับ SDGs


สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะองค์กรที่ทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับภาคธุรกิจเอกชนในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 และเป็นองค์กรสมาชิกของเครือข่ายการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังกัดสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Solutions Network: UNSDSN) ได้จัดทำบริการที่เอื้อให้องค์กรธุรกิจ สามารถปรับแนวการดำเนินงานทางธุรกิจ ในทิศทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน


Content Index Service


สำหรับองค์กรธุรกิจที่มีการดำเนินงานสนองตอบต่อ SDG และมีการรายงานตามกรอบ GRI อยู่แล้ว สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะ Certified Partner ขององค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล หรือ GRI ได้เสนอแนะรูปแบบการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานที่เชื่อมโยงกับ SDG ในเล่มรายงานแห่งความยั่งยืน ที่เรียกว่า Enhanced Sustainability Report เพื่อให้องค์กรธุรกิจสามารถเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ SDG ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรผ่านช่องทางที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยไม่เพิ่มภาระการรายงานแยกส่วนจากรายงานแห่งความยั่งยืนฉบับเดิม

ในปี 2560 สถาบันไทยพัฒน์ ได้เปิดให้บริการ SDG Content Index Service แก่องค์กรที่จัดทำรายงานตามมาตรฐาน GRI ในการจัดทำดัชนีสารบัญ SDG เพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาที่เป็นผลการดำเนินงานในเล่มรายงานที่เปิดเผย กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตาม Business Theme ที่เกี่ยวข้อง โดยอ้างอิงจากเอกสาร 'Linking the SDGs and GRI Standards' ที่ร่วมกันจัดทำขึ้นโดย GRI, UN Global Compact และ WBCSD

องค์กรธุรกิจที่จัดทำรายงานตามมาตรฐาน GRI และมีความประสงค์จะเพิ่มคุณค่าให้กับเล่มรายงานด้วยการจัดทำดัชนีสารบัญ SDG สามารถติดต่อเพื่อขอรับบริการได้ทางอีเมล info@thaipat.org ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


Corporate Benchmark Service


สถาบันไทยพัฒน์ ยังได้ริเริ่มโครงการจัดทำ ดัชนีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับองค์กร (Corporate SDG Index) และชุดดัชนีย่อยจำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 8 กลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจมีกรอบในการใช้ปรับแนวการดำเนินงานทางธุรกิจ ในทิศทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และมีส่วนในการตอบโจทย์การแก้ปัญหาที่ระบุใน SDG ทั้ง 17 ข้อ ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างเป็นระบบ และอยู่บนบรรทัดฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง

องค์กรธุรกิจที่สนใจบริการ SDG Corporate Benchmark Service เพื่อให้ได้กรอบในการปรับแนวการดำเนินงานทางธุรกิจของตนเอง ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วย Corporate SDG Index สามารถติดต่อเพื่อขอรับบริการได้ทางอีเมล info@thaipat.org ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 


ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทยพัฒน์ กางแผนที่ธุรกิจ SDG ตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน
ไทยพัฒน์ เดินหน้าจัดทำ ‘ดัชนียั่งยืนองค์กร’
THAIPAT Launchs ‘Corporate SDG Index’ Initiative