Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

รู้จักประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน

Webinar:    ปี62    ปี63    ปี64    ปี65    ปี66นับตั้งแต่ที่สถาบันไทยพัฒน์ได้ริเริ่มจัดทำแนวทางการประเมินระดับการรายงานความยั่งยืนของกิจการ ขึ้นในปี พ.ศ.2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจที่สนใจทั่วไป เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานที่นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงิน ครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ในรูปของการจัดทำรายงานความยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ลงทุนในแวดวงตลาดทุน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ของกิจการ

ความริเริ่มดังกล่าว ได้นำไปสู่การพัฒนาเป็นโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report Award) โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการจัดทำรายงานความยั่งยืนของบริษัท ทั้งในตลาดหลักทรัพย์และนอกตลาดหลักทรัพย์ด้วยการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน ครอบคลุมกลุ่มบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) กลุ่มบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) รวมถึงกลุ่มบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 ถึงปี พ.ศ.2561 เป็นเวลา 6 ปีเต็ม

ในปี พ.ศ.2562 สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะ GRI Certified Training Partner ขององค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) ได้ยกระดับการส่งเสริมการเผยแพร่การดำเนินงานด้านความยั่งยืนของกิจการ ไปสู่การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนที่ไม่จำกัดเฉพาะที่เป็นรูปเล่มรายงาน แต่ครอบคลุมไปสู่รูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ อินโฟกราฟิก ฯลฯ โดยจัดตั้งเป็นเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในชื่อว่า "ประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน" หรือ “Sustainability Disclosure Community” เพื่อให้สมาชิกได้มีเวทีที่นอกจากจะใช้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ ยังสามารถใช้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนระหว่างกันด้วย

การจัดตั้ง Sustainability Disclosure Community ขึ้นโดยความริเริ่มของสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อต้องการขับเน้นและรักษาบทบาทการเป็นผู้นำของภาคเอกชนไทย ต่อการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนทั้งในประชาคมระดับภูมิภาคและระดับสากล รวมทั้งเพื่อช่วยองค์กรยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน รวมทั้งการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว

สำหรับกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยมีจำนวนองค์กรที่มีการเปิดเผยข้อมูลมากสุด จำนวน 279 แห่ง โดยสิงคโปร์ มี 164 แห่ง รองลงมาคือ มาเลเซีย จำนวน 160 แห่ง และอินโดนีเซีย จำนวน 151 แห่ง ตามมาด้วย เวียดนาม 127 แห่ง ฟิลิปปินส์ 70 แห่ง กัมพูชา 15 แห่ง และเมียนมาร์ 2 แห่ง ตามลำดับ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 2563)นอกจากนี้ ประเทศไทยยังถูกจัดอยู่ในอันดับ Top 10 โลก โดยอยู่ในอันดับที่ 9 ด้านการเปิดเผยรายงานแห่งความยั่งยืนที่อ้างอิงกับ GRI และอยู่ในอันดับ 5 ด้านการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่อ้างอิงกับ SDGs (GRI, 2020)

องค์กรธุรกิจสามารถเข้าร่วมมีบทบาทในการเป็นผู้นำความยั่งยืนในด้านการเปิดเผยข้อมูล ด้วยการเป็นสมาชิก Sustainability Disclosure Community โดยสิทธิประโยชน์ที่องค์กรสมาชิกจะได้รับ ได้แก่

ได้ร่วมตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG Target 12.6
ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรสมาชิกผ่าน Webinar ตลอดปี
ได้รับการประเมินสถานะเพื่อพิจารณารับ Sustainability Disclosure Award ประจำปี

องค์กรธุรกิจ หรือหน่วยงานที่สนใจ สามารถติดต่อเข้าร่วมเป็นสมาชิก Sustainability Disclosure Community เพื่อรับสิทธิประโยชน์ข้างต้น (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ) ได้ที่คุณจินตนา จันสน อีเมล info@thaipat.org ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป