Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

COVID-19: Business Recovery Playbook

Home    In-process    After-process    Co-process    Cases    Download


การดำเนินกิจกรรมโดยใช้ธุรกิจแกนหลัก
(Core Business Activities)


ในช่วงของการฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19 องค์กรธุรกิจสามารถดำเนินกิจกรรมผ่านกระบวนงานหลักทางธุรกิจ ในสถานประกอบการ ในช่องทางการตลาด และในสายอุปทาน ได้ดังนี้

การเยียวยาบุคลากร

ให้การดูแลบุคลากรเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ ที่อาจขยายรวมถึงในสายอุปทาน และชุมชนในวงกว้าง ที่ซึ่งบริษัทมีถิ่นที่ตั้งดำเนินการอยู่


ความมั่นคงในตำแหน่งงาน

การขาดความมั่นคงจะเป็นประเด็นใหญ่ หากบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เกิดความไม่แน่ใจต่ออนาคตข้างหน้า การสนับสนุนและการวางแผนเป็นสิ่งจำเป็นในการให้ความมั่นใจแก่บุคลากรในส่วนของอาชีพและรายได้


การวางแผนและบูรณะโครงสร้างพื้นฐานของกิจการ

การวางแผนและเริ่มต้นบูรณะควรดำเนินการโดยทันทีที่โอกาสอำนวย เนื่องจากในหลายกรณี เศรษฐกิจในท้องถิ่นจะอิงอยู่กับการฟื้นตัวของบริษัทขนาดใหญ่ และจะเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกที่มีน้ำหนักไปยังภาคส่วนอื่นๆ ต่อการเป็นประเทศหรือพื้นที่เป้าหมายของการลงทุนและการจับจองทางธุรกิจ แม้จะได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ก็ตาม


ผู้ส่งมอบ

ในกรณีที่ผู้ส่งมอบไม่มีรายรับ เนื่องจากความสูญเสียในธุรกิจ การปรับรื้อข้อตกลงเดิมทางธุรกิจ อาทิ การให้เงินทุนเฉพาะหน้า การปรับโครงสร้างสัญญา ฯลฯ อาจมีความจำเป็นต้องดำเนินการ


สินค้าคงคลัง

ธุรกิจขนาดเล็กที่ได้รับสินค้าจากบริษัท อาจสูญเสียรายได้จากสินค้าคงคลังที่เสื่อมสภาพและไม่มีประกัน ในอุตสาหกรรมบางประเภท เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค บริษัทอาจจำเป็นต้องเติมสินค้าใหม่ให้โดยไม่คิดมูลค่า


การชำระเงิน

ให้แน่ใจว่า ได้ดำเนินการชำระเงินคงค้างให้แก่ผู้ส่งมอบ คู่สัญญา ในทุกรายการ เนื่องจากรายรับที่เจ้าหนี้เหล่านี้ได้รับ จะมีความสำคัญต่อการฟื้นตัวของธุรกิจ


การจ้างงานในท้องถิ่น

ในการบูรณะโครงสร้างพื้นฐานและในกรณีอื่นๆ ที่มีความต้องการใช้ทรัพยากรบุคคลชั่วคราว ให้ว่าจ้างคนในท้องถิ่น


การอุดหนุนธุรกิจท้องถิ่น

ใช้บริการผู้ส่งมอบและช่องทางกระจายสินค้าในระดับท้องถิ่นก่อนเท่าที่จะเป็นไปได้ รวมทั้งการช่วยเหลือตามมาตรการสนับสนุนช่วยเหลือธุรกิจ อาทิ การให้สินเชื่อรายย่อย หรือแผนช่วยเหลือพัฒนาวิสาหกิจในด้านอื่นๆ


สินค้าและบริการตามกำลังซื้อของคนในชุมชน

จัดหาสินค้าและบริการจำหน่ายตามกำลังซื้อของคนในชุมชน อาทิ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการ ในช่วงเวลาของการฟื้นตัว


กิจการสาธารณูปโภค

เข้ามีส่วนร่วมในความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-เอกชน ในการฟื้นตัว ด้วยการสนับสนุนบริการขั้นพื้นฐาน และเพิ่มการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมที่จำเป็นในช่วงเวลาของการฟื้นตัว


สถาบันการเงิน

จัดหาบริการเฉพาะทาง เช่น บริการสินเชื่อรายย่อย หรือสินเชื่อวงเงินต่ำ


สถานที่ทำงานและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น

นอกจากจะเป็นบทบาทของผู้ประกอบการในสาขาเภสัชกรรมโดยตรงแล้ว บริษัทอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบ ยังสามารถดำเนินแผนงานในสถานที่ทำงาน ที่เกี่ยวกับการจัดหาเวชภัณฑ์ที่จำเป็น รวมทั้งการบำบัด และการดูแลรักษาในช่วงเวลาของการฟื้นตัวด้วยได้รายการตรวจสอบการดำเนินงานในช่วงการฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19 (Business Recovery Checklist on COVID-19) ต่อรูปแบบการดำเนินกิจกรรมโดยใช้ธุรกิจแกนหลัก (Core Business Activities) สำหรับให้กิจการสามารถตรวจสอบความสอดคล้องในการดำเนินงานขององค์กรกับบทบาทที่พึงประสงค์ในช่วงการฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19 ได้ด้วยตนเอง