Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

COVID-19: Business Recovery Playbook

Home    In-process    After-process    Co-process    Cases    Download


การเข้าร่วมหารือและผลักดันในนโยบายสาธารณะ
(Policy Dialogue and Advocacy Activities)


องค์กรธุรกิจสามารถที่จะเข้าร่วมหารือและผลักดันในนโยบายสาธารณะต่างๆ กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ในช่วงของการฟื้นฟู ดังนี้

การตลาดเพื่อฟื้นอุปสงค์

เป็นโอกาสแรกเริ่มที่ผู้นำในภาคอุตสาหกรรมจะร่วมมือกับภาครัฐและองค์กรระหว่างประเทศที่จะให้ความตระหนักถึงความจำเป็นอย่างยิ่งยวดในการรักษากิจกรรมที่มีอยู่ในระยะสั้นและการทำตลาดเพื่อฟื้นอุปสงค์ใหม่ๆ ในพื้นที่ ร่วมกับบริษัทนำเที่ยว นักลงทุน สำนักงานท่องเที่ยว และสื่อมวลชน เพื่อทำให้เศรษฐกิจกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ขณะที่ยังมีความอ่อนไหวสูงจากความเสี่ยงต่อการระบาดรอบใหม่ของโรคโควิด


สื่อ

สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่บริษัทจะใช้บทบาทการโน้มน้าวเพื่อให้แน่ใจว่าการรายงานข่าวในสื่อมีความแม่นยำ สมดุล ไม่นำเสนอเรื่องราวในแง่ลบจนผลักไสนักลงทุนและผู้มาเยือนให้จากไป ขณะที่ ด้านบวกของการฟื้นฟู การบริการ และการควบคุมดูแลสถานการณ์ ต้องได้รับการสื่อความออกไปอย่างมีประสิทธิผล


สมาคมการค้า

ผู้นำในภาคอุตสาหกรรมควรสร้างให้เกิดความมั่นใจว่า สมาคมการค้าของตนได้มีบทบาทในการฟื้นฟู และการบูรณะโครงสร้างพื้นฐาน อย่างมีกลยุทธ์และมีประสิทธิผล รวมทั้งการจัดหาเวชภัณฑ์และสิ่งจำเป็นที่สะอาดปลอดภัย ตลอดจนการช่วยอำนวยให้เกิดการมีส่วนร่วมข้ามอุตสาหกรรม


แนวร่วมการทำงาน

ธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ (ซึ่งโดยสภาพจะมีความสำคัญ ถึงพร้อมด้วยโครงสร้างพื้นฐาน และศักยภาพทางโลจิสติกส์) สามารถดำรงบทบาทหลักในการระบุตัวคู่ค้าทางธุรกิจที่จะทำงานเป็นแนวร่วมในรูปของคณะทำงานประสานงานเฉพาะกิจด้านธุรกิจของผู้ให้การสนับสนุน โดยมีจุดมุ่งหมายในการจัดการกับความท้าทายของการพัฒนาในระยะยาว ด้วยการใช้ทักษะการจัดการธุรกิจภาคปฏิบัติ ในช่วงการตื่นตัวต่อโรคโควิด กลยุทธ์ทางธุรกิจสามารถเติมเต็มการดำเนินงานของภาครัฐ ทั้งนี้ ผู้เป็นหุ้นส่วนธุรกิจในสาขาอาหารและเครื่องดื่ม การขนส่ง การสื่อสาร และบริการทางการเงิน ยังสามารถเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนกับอุตสาหกรรมในท้องถิ่นภายใต้กลยุทธ์ดังกล่าว ขณะที่บริษัทหลายแห่งสามารถขอรับความช่วยเหลือจากสำนักงานใหญ่ระหว่างประเทศ


การหารือระดับนานาชาติ

เข้าร่วมในการหารือระดับโลกในประเด็นที่เกี่ยวกับการให้สินเชื่อเพื่อการบูรณะ และระบบการจัดการเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นซ้ำ เป็นต้น


การลงทุนจากต่างประเทศ

ให้การช่วยเหลือรัฐบาลและหน่วยงานอื่นของรัฐในการดึงและรักษาเม็ดเงินลงทุนจากในและต่างประเทศ


ความช่วยเหลือ

ผลักดันการเพิ่มความช่วยเหลือให้แก่ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด


การค้า

ผลักดันให้มีการปรับปรุงช่องทางการส่งออกของประเทศที่ได้รับผลกระทบไปยังตลาดต่างประเทศ เช่น OECD


กรณีศึกษาของธุรกิจที่สร้างพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง

การฟื้นฟูและปกป้องชุมชนที่อ่อนไหวเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม และถือเป็นความท้าทายหลักในการพิสูจน์ผลสำเร็จของธุรกิจทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ ที่มีต่อการเข้าร่วมดำเนินความช่วยเหลือท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเชื่อมั่น และความรับผิดชอบต่อสังคมในโลกแห่งการมองในแง่ลบ เหตุการณ์ร้ายแรงจากโรคโควิด จะบรรเทาเบาบางลงได้ หากภาคเอกชนลุกขึ้นมาเผชิญกับการท้าทายดังกล่าว


การคงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วน

สร้าง บำรุงรักษา และหมั่นตรวจตราความเป็นหุ้นส่วนที่บริษัทมีอยู่ เพื่อที่การจัดการสถานการณ์จะมีความสอดคล้องต่อเนื่องนับตั้งแต่ระยะของการฟื้นตัวไปจนสู่การปรับตัวสู่ภาวะปกติสืบเนื่องไปในระยะยาว (Resilience) ของกิจการรายการตรวจสอบการดำเนินงานในช่วงการฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19 (Business Recovery Checklist on COVID-19) ต่อรูปแบบการเข้าร่วมหารือและผลักดันในนโยบายสาธารณะ (Policy Dialogue and Advocacy Activities) สำหรับให้กิจการสามารถตรวจสอบความสอดคล้องในการดำเนินงานขององค์กรกับบทบาทที่พึงประสงค์ในช่วงการฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19 ได้ด้วยตนเอง