Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

COVID-19: Business Recovery Playbook

Home    In-process    After-process    Co-process    Cases    Download


การให้และกิจกรรมเพื่อสังคม
(Social and Philanthropic Activities)


องค์กรธุรกิจสามารถร่วมดำเนินการฟื้นฟูผ่านกิจกรรมการให้และกิจกรรมเพื่อสังคม ด้วยการระดมทรัพยากรและสมรรถภาพหลักขององค์กรเพื่อให้ความช่วยเหลือชุมชนที่ธุรกิจดำเนินงานอยู่ หรือในชุมชนอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงการพิจารณาให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง และกลุ่มที่องค์กรธุรกิจให้ความสนใจช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์โควิด ดังนี้

คำแนะนำทางธุรกิจ

การจัดให้มีคำแนะนำทางธุรกิจที่จำเป็นต่อการอยู่รอด การไกล่เกลี่ยด้านประกันภัยและประกันสุขภาพในส่วนที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์การกอบกู้ธุรกิจ การฟื้นฟูท่าเข้า/ออกและโครงสร้างพื้นฐานให้คืนสภาพพร้อมบริการ การพัฒนาโครงข่ายความช่วยเหลือจากนอกพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียง และการให้สินเชื่อรายย่อย จะกลายเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อเศรษฐกิจในท้องถิ่นที่ซึ่งบริษัทดำเนินงานและให้บริการอยู่


บริการทางการเงิน

ธนาคารควรทบทวนเงื่อนไขและการสนับสนุนด้านการเงินที่ทำไว้กับวิสาหกิจและชุมชนในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบ


แนวร่วมการทำงาน

ริเริ่มการทำงานประสานระหว่างคู่ค้าในธุรกิจและกับบริษัทที่ใหญ่กว่า เพื่อสร้างแนวร่วมการทำงานในรูปของคณะทำงานเฉพาะกิจด้านธุรกิจในระดับชุมชน โดยจัดการกับความท้าทายของการพัฒนาในระยะยาว ด้วยการใช้ทักษะการจัดการธุรกิจในภาคปฏิบัติ


การสร้างความสัมพันธ์ให้แข้มแข็ง

สร้างเสริมความสัมพันธ์และถอดบทเรียนจากการดำเนินงานในช่วงรับมือ (Response) ก่อนหน้า


สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก

ให้ใช้อาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ต่อเนื่องสำหรับการฝึกอบรมหรือการพัฒนาทางธุรกิจ


บริการทางการศึกษา

บริษัทสามารถทำงานกับภาครัฐและหน่วยงานอื่นของรัฐในการให้บริการด้านการเรียนการสอน ในระหว่างที่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่ได้รับผลกระทบ ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ


การพัฒนาศักยภาพชุมชน

ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน และการลงทุนในการพัฒนาผู้นำชุมชน และผู้ประกอบการสังคม


การฝึกอบรม

ฝึกอบรมทักษะทางด้านเทคนิคให้กับคนในท้องถิ่น ต่อการฟื้นฟูและการจัดการวิกฤตการณ์


ธุรกิจขนาดย่อม

ริเริ่มและให้การสนับสนุนแผนการให้สินเชื่อรายย่อย ตลอดจนการสนับสนุนธุรกิจขนาดย่อม


การสนับสนุนทางการเงิน

ดำเนินการสนับสนุนด้านการเงิน และการสนับสนุนโดยวิธีอื่น ต่อจากระยะรับมือ (Response) ก่อนหน้า เช่น การอาสา


การบริจาคสินค้า

ดำเนินการบริจาคสินค้าในที่ซึ่งมีความต้องการ ต่อจากระยะรับมือ (Response) ก่อนหน้า


การอุปถัมภ์หมู่บ้าน

การพัฒนาแนวใหม่สำหรับองค์กรธุรกิจ องค์กรให้ความช่วยเหลือ และบุคคลที่ต้องการให้การอุปถัมภ์หมู่บ้าน โดยมีแบบแผนให้องค์กรหรือกลุ่มบุคคล รับภาระทางการเงินในการบูรณะโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ที่พักอาศัย และช่วยเหลือฟื้นฟูวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งการให้หลักประกันในการสนับสนุนระยะยาวแก่กลุ่มเปราะบาง และกลุ่มที่องค์กรธุรกิจให้ความสนใจช่วยเหลือ โดยคำนึงถึงการปฏิบัติตามแนวทางของแต่ละประเทศและในแต่ละท้องถิ่น ก่อนที่จะให้การอุปถัมภ์รายการตรวจสอบการดำเนินงานในช่วงการฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19 (Business Recovery Checklist on COVID-19) ต่อรูปแบบการให้และกิจกรรมเพื่อสังคม (Social and Philanthropic Activities) สำหรับให้กิจการสามารถตรวจสอบความสอดคล้องในการดำเนินงานขององค์กรกับบทบาทที่พึงประสงค์ในช่วงการฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19 ได้ด้วยตนเอง