Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

หมวดหนังสือ อื่น ๆ

หนังสือเด่น         


Business Guidance on Older Persons


คู่มือ แนวปฏิบัติทางธุรกิจกับผู้สูงอายุ (Business Guidance on Older Persons) ฉบับอ้างอิง GRI Standards (ปรับปรุงจากฉบับอ้างอิง G4 Guidelines) คู่มือสำหรับองค์กรในการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ พร้อมตัวอย่าง/ข้อแนะนำ และตัวชี้วัดที่เหมาะสมสำหรับองค์กร ซึ่งเป็นผลจากการศึกษาหลักการและแนวทางด้านผู้สูงอายุและแรงงานผู้สูงอายุทั้งในระดับสากลและในประเทศไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมความร่วมมือการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมสำหรับผู้สูงอายุ (ข้อมูลเพิ่มเติม), 2561.แนวทางการต้านทุจริต สำหรับองค์กรธุรกิจ


หนังสือ "แนวทางการต้านทุจริต สำหรับองค์กรธุรกิจ: Anti-corruption in Practice ฉบับ How-to" ความหนา 50 หน้า คู่มือเบื้องต้นสำหรับองค์กรธุรกิจในการใช้เป็นแนวทางการต้านทุจริตอย่างเป็นขั้นตอน เน้นให้เกิดรูปธรรมการต่อต้านการทุจริตในภาคปฏิบัติ (Action-oriented) ที่มีความเหมาะสมกับบริบทขององค์กรธุรกิจ (ข้อมูลเพิ่มเติม), 2558.คู่มือการจัดทำแบบแสดงข้อมูลเพื่อการประเมิน Anti-corruption


คู่มือการจัดทำแบบแสดงข้อมูลเพื่อการประเมิน Anti-corruption ความหนา 29 หน้า และแบบแสดงข้อมูลเพื่อการประเมิน Anti-corruption (Anti-corruption Content Index) พร้อมข้อแนะนำในการตอบแบบแสดงข้อมูลเพื่อการประเมิน Anti-corruption ในโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนของกิจการ ตามแผนพัฒนาความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.), 2557.แนวทางการรับมือภัยพิบัติสำหรับองค์กรธุรกิจ


หนังสือ “แนวทางการรับมือภัยพิบัติสำหรับองค์กรธุรกิจ” ความหนา 60 หน้า แนวทางสำหรับองค์กรธุรกิจในการวางแผนและพัฒนากลยุทธ์การรับมือภัยพิบัติ ครอบคลุมทั้งกลยุทธ์การช่วยเหลือ (Rescue) กลยุทธ์การบรรเทาทุกข์ (Relief) และกลยุทธ์การฟื้นฟู (Recovery), 2555.คู่มือการจัดกิจกรรม CSR สำหรับบริษัทเอกชน


หนังสือ “คู่มือการจัดกิจกรรม CSR สำหรับบริษัทเอกชน: โครงการแนวร่วมดูแลคูคลอง” ความหนา 24 หน้า แนวทางสำหรับจัดกิจกรรม CSR เสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการดูแลคูคลอง ที่ภาครัฐให้การสนับสนุนการดำเนินการ โดยมีเป้าหมายในการสร้างความสุขให้กับประชาชน ไม่ให้ต้องประสบกับภาวะมหาอุทกภัยเช่นที่ผ่านมา, 2555.7 อุปนิสัยสีเขียว


หนังสือ “7 อุปนิสัยสีเขียว: 7 Green Habits ” ความหนา 60 หน้า แนวทางสำหรับการสร้างเสริมอุปนิสัยการดำเนินชีวิตและการทำงานที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม พร้อมแบบทดสอบอุปนิสัยที่จะช่วยในการสำรวจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม (ข้อมูลเพิ่มเติม), 2554.สมุดบัญชีแก้มลิง


สมุดบัญชีแก้มลิง ความหนา 16 หน้า สมุดบันทึกรายการที่คาดว่าจะใช้จ่าย เพื่อการชะลอการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและแปลงกลับมาเป็นเงินออม สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งระดับบุคคลและระดับองค์กร โดยสามารถจัดทำเป็นสมุดบันทึกบัญชีแก้มลิงประจำตัว เพื่อใช้บริหารค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เครื่องมือนี้เป็นหนึ่งในผลผลิตจากโครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและเครือข่ายสนับสนุนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเมือง (ข้อมูลเพิ่มเติม), 2552.