Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

โครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนของกิจการ

หน้าแรก      เกณฑ์การประเมิน      ผลการประเมิน      ที่มาโครงการ


สถาบันไทยพัฒน์ ได้ริเริ่มพัฒนาระบบประเมินการพัฒนาความยั่งยืน เพื่อช่วยยกระดับการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน ในรูปของตัวบ่งชี้ความคืบหน้าในเรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน (Anti-corruption Progress Indicator) ตามแผนพัฒนาความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน ให้กับสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนสามารถนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนพัฒนาปรับปรุงเพิ่มระดับการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาแนวทางและมาตรการในการสนับสนุนการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกรอบหรือมาตรฐานที่เป็นสากล (อ่านต่อ)

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สนับสนุนสถาบันไทยพัฒน์ เผยผลตัวชี้วัดการประเมินความคืบหน้าในเรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันสำหรับบริษัทจดทะเบียนไทย (Anti-corruption Progress Indicator) พบ 344 บริษัท หรือร้อยละ 60 ของบริษัทจดทะเบียน ให้ความสำคัญกับการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน ในจำนวนนี้มี 19 บริษัทได้รับการประเมินสูงสุดที่ระดับ 4 จาก 5 ระดับ และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557 ณ สำนักงาน ก.ล.ต. ถ.วิภาวดีรังสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์ (English Version)
เอกสารสรุปภาพรวมผลการประเมิน Anti-corruption Progress Indicator

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
SEC announces listed firms' progress on fighting graft
Anti-graft fight winning allies
Firms face anti-corruption criteria to join auctions
Economic reform 'crucial' to Japan, here
บลจ.หนีหุ้นเสี่ยง"คอร์รัปชั่น" กลุ่มรับเหมาติดโผ-หวั่นฉุดกำไรพอร์ต
ก.ล.ต.ต่อยอดดัชนีวัดต้านโกง หนุนบริษัทในตลาดหุ้นยกระดับ
แนะเลี่ยง 'หุ้น' เมินต้านคอร์รัปชัน

 สถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดการประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจวิธีการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืน ในวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557 เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนจากบริษัทจดทะเบียนให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวน 446 คน

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง

 นายวรพล โสคติยานุรักษ์ (ที่ 4 จากซ้าย) เลขาธิการ ก.ล. ต. ถ่ายรูปร่วมกับ นายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ ในงานแถลงข่าว ก.ล.ต. สนับสนุนสถาบันไทยพัฒน์ออกแบบตัวชี้วัดความคืบหน้าการพัฒนาด้าน CSR และ Anti-corruption ของ บจ. ที่อ้างอิงมาตรฐานสากลเป็นครั้งแรกของไทย เรียกว่า CSR Progress Indicator และ Anti-Corruption Progress Indicator ตัวชี้วัดแสดงผลในระดับ 0-5 สะท้อนการพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นถึงสูงสุด ซึ่ง บจ. สามารถนำผลการประเมินไปพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ณ อาคารสำนักงาน ก.ล.ต.

Vorapol Socatiyanurak (4th from left), SEC Secretary-General and Pipat Yodprudtikan (3rd from left), Thaipat Institute Director held a press conference on May 6, 2014 at the SEC office to announce SEC’s support to development of the first CSR and Anti-corruption progress indicators for Thai listed companies with an assessment level of 0-5. All listed companies will be beneficial to apply such information for further progress.

ข่าวประชาสัมพันธ์ (English Version)
เอกสารประกอบการแถลงข่าว
กำหนดการ
ข้อมูลเบื้องต้นโครงการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Assessment of Sustainability Development Level of Listed Company
SEC, Thaipat Institute launch measures to assess firms' CSR
ก.ล.ต. หนุนทำตัวชี้วัดความคืบหน้า CSR และการต้านคอร์รัปชัน
ก.ล.ต.หนุน “ไทยพัฒน์” ทำตัวชี้วัด CSR หวังป้องกันคอร์รัปชัน บจ.ไทย
ก.ล.ต.หนุนทำตัวชี้วัดระดับ 0-5 พัฒนา CSR และป้องกันคอร์รัปชันของ บจ.

 


เอกสารการจัดทำแบบแสดงข้อมูลเพื่อการประเมิน CSR และเอกสารข้อแนะนำในการตอบแบบแสดงข้อมูลเพื่อการประเมิน CSR ประกอบด้วยคำอธิบายรายการที่ให้เปิดเผยข้อมูลในหมวดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย 5 รายการ หมวดการวางกลยุทธ์การดำเนินงาน 6 รายการ หมวดการดำเนินงาน 6 รายการ และหมวดการจัดทำรายงาน 6 รายการ
แบบแสดงข้อมูลเพื่อการประเมิน CSR สำหรับการประเมินนอกรอบการประเมินปกติ
• แบบแสดงข้อมูลเพื่อการประเมิน CSR สำหรับ บจ. ที่ต้องการปรับปรุงข้อมูล
• แบบแสดงข้อมูลเพื่อการประเมิน CSR

คู่มือจัดทำแบบแสดงข้อมูลเพื่อการประเมิน CSR
คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลและการประเมิน

 


เอกสารการจัดทำแบบแสดงข้อมูลเพื่อการประเมิน Anti-corruption และเอกสารข้อแนะนำในการตอบแบบแสดงข้อมูลเพื่อการประเมิน Anti-corruption ประกอบด้วยคำอธิบายรายการที่ให้เปิดเผยข้อมูลในหมวดคำมั่นและนโยบาย 5 รายการ หมวดการนำไปปฏิบัติ 6 รายการ และหมวดการติดตามผล 6 รายการ
แบบแสดงข้อมูลเพื่อการประเมิน Anti-corruption สำหรับการประเมินนอกรอบการประเมินปกติ
แบบแสดงข้อมูลเพื่อการประเมิน Anti-corruption สำหรับ บจ. ที่ต้องการปรับปรุงข้อมูล
• แบบแสดงข้อมูลเพื่อการประเมิน Anti-corruption

คู่มือจัดทำแบบแสดงข้อมูลเพื่อการประเมิน Anti-corruption
คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลและการประเมิน