Thai CSR Network

(www.thaicsr.com)

SDG-Enhanced Report

Introduction      Approach      Mapping Tools      Recognition

เพื่อเป็นการเชิดชูหน่วยงานผู้ริเริ่มจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนที่อ้างอิงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สถาบันไทยพัฒน์ในฐานะองค์กรภาคประชาสังคมที่ได้ลงนามเข้าเป็นภาคีในข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) และเป็นหุ้นส่วนฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจาก Global Reporting Initiative (GRI) ได้นำหลักการแนวทางในมาตรฐานการประเมินความยั่งยืนซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มาใช้เป็นแนวทางการประเมินความยั่งยืนในมิติของการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานตามเกณฑ์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) สำหรับมอบเกียรติบัตร SDG-Enhanced Sustainability Report ประจำปี ให้แก่รายงานแห่งความยั่งยืนของหน่วยงานที่ผ่านการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน SDG-Enhanced Sustainability Report

เกณฑ์การประเมิน SDG-Enhanced Sustainability Report มีอยู่ 5 ระดับ เริ่มจาก ระดับที่ 1 ความเข้าใจในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ระดับที่ 2 การให้ลำดับความสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่องค์กรต้องการตอบสนอง ระดับที่ 3 การกำหนดเป้าประสงค์ที่องค์กรดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ระดับที่ 4 การผนวกการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร และระดับที่ 5 การสื่อสารและการรายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เกณฑ์ที่พัฒนาขึ้น อ้างอิงมาจากเข็มทิศเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDG Compass ที่จัดทำเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานของภาคธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยความร่วมมือของ 3 องค์กรชั้นนำระดับโลก ได้แก่ UN Global Compact, Global Reporting Initiative (GRI) และ World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)

หน่วยงานที่จัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน ที่มีความประสงค์จะตรวจสอบสถานะของรายงานว่าเข้าข่ายการรายงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือไม่ สามารถขอรับการประเมินเบื้องต้น (Initial Assessment) จากสถาบันไทยพัฒน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

แบบแสดงความจำนงขอรับการประเมินเบื้องต้น