Thai CSR Network

(www.thaicsr.com)

Sustainability Disclosure Communityจากที่สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะ GRI Data Partner ขององค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) ซึ่งเป็นผู้กำหนดมาตรฐานการรายงานแห่งความยั่งยืน อันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ได้เปิดตัวประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน หรือ Sustainability Disclosure Community (SDC) เมื่อปี พ.ศ. 2562 เพื่อส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้นำของภาคเอกชนไทย ต่อการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนทั้งในประชาคมระดับภูมิภาคและระดับสากล รวมทั้งเพื่อช่วยองค์กรยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน ตลอดจนการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว โดยในปัจจุบันมีองค์กรสมาชิกจำนวน 110 องค์กร (ข้อมูล ณ ก.ค. 63)

ในปี พ.ศ.2563 นี้ สถาบันไทยพัฒน์ จะมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Webinar สำหรับองค์กรสมาชิก จำนวน 6 ครั้ง โดยการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความสมัครใจขององค์กรสมาชิก ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้องค์กรสมาชิกเกิดการเรียนรู้กระบวนการรายงานความยั่งยืน (Sustainability Reporting Process) ที่หน่วยงาน GRI ได้ประมวลจากการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลขององค์กรผู้จัดทำรายงานที่มีความโดดเด่นทั่วโลก ในลักษณะที่เป็นข้อแนะนำ (Suggestion) มิใช่เป็นข้อกำหนด (Requirement) ตามมาตรฐานการรายงาน GRI ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการที่สำคัญ 6 ขั้นตอน (อ่านต่อ)


Webinar ปี 63 (สำหรับองค์กรสมาชิก)


สถาบันไทยพัฒน์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Webinar ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ การกำหนดเนื้อหารายงาน: การสานสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสีย (Defining report content: Stakeholder engagement) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563

สถาบันไทยพัฒน์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Webinar ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ การบริหารกระบวนการรายงาน (Reporting process management) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563


ข้อมูลโครงการ


นับตั้งแต่ที่สถาบันไทยพัฒน์ได้ริเริ่มจัดทำแนวทางการประเมินระดับการรายงานความยั่งยืนของกิจการ ขึ้นในปี พ.ศ.2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจที่สนใจทั่วไป เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานที่นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงิน ครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ในรูปของการจัดทำรายงานความยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ลงทุนในแวดวงตลาดทุน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ของกิจการ

ความริเริ่มดังกล่าว ได้นำไปสู่การพัฒนาเป็นโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report Award) โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการจัดทำรายงานความยั่งยืนของบริษัท ทั้งในตลาดหลักทรัพย์และนอกตลาดหลักทรัพย์ด้วยการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน ครอบคลุมกลุ่มบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) กลุ่มบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) รวมถึงกลุ่มบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 ถึงปี พ.ศ.2561 เป็นเวลา 6 ปีเต็ม

ในปี พ.ศ.2562 นี้ สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะ GRI Data Partner ขององค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) ได้ยกระดับการส่งเสริมการเผยแพร่การดำเนินงานด้านความยั่งยืนของกิจการ ไปสู่การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนที่ไม่จำกัดเฉพาะที่เป็นรูปเล่มรายงาน แต่ครอบคลุมไปสู่รูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ อินโฟกราฟิก ฯลฯ โดยจัดตั้งเป็นเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในชื่อว่า “Sustainability Disclosure Community” เพื่อให้สมาชิกได้มีเวทีที่นอกจากจะใช้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ ยังสามารถใช้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนระหว่างกันด้วย

การจัดตั้ง Sustainability Disclosure Community ขึ้นโดยความริเริ่มของสถาบันไทยพัฒน์ครั้งนี้ เพื่อต้องการขับเน้นและรักษาบทบาทการเป็นผู้นำของภาคเอกชนไทย ต่อการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนทั้งในประชาคมระดับภูมิภาคและระดับสากล รวมทั้งเพื่อช่วยองค์กรยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน รวมทั้งการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว

โดยนับจากที่สถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนด้านข้อมูลกับ GRI เมื่อปี พ.ศ.2559 ในฐานข้อมูล GRI Sustainability Disclosure Database ซึ่งเป็นแหล่งรวมข้อมูลรายงานแห่งความยั่งยืนของกิจการทั่วโลก ได้มีการปรับปรุงข้อมูลในหมวดที่เป็นการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG Target 12.6 – Country Tracker โดยประเทศไทยมีรายงานที่เปิดเผยจำนวน 41 เล่ม ในรอบการรายงานปี 2558 เพิ่มจำนวนเป็น 108 เล่ม ในรอบการรายงานปี 2559 (เพิ่มขึ้น 1.6 เท่า) และมาเป็นจำนวน 121 เล่ม ในรอบการรายงานปี 2560 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 12)

เมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยมีจำนวนองค์กรที่มีการเปิดเผยข้อมูลมากสุด อยู่ที่ 237 แห่ง รองลงมาเป็นประเทศอินโดนีเซีย 156 แห่ง มาเลเซีย 154 แห่ง สิงคโปร์ 153 แห่ง ตามมาด้วย เวียดนาม 104 แห่ง ฟิลิปปินส์ 65 แห่ง กัมพูชา 16 แห่ง และเมียนมา 3 แห่ง ตามลำดับ (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562)

และสถิติในระดับสากล จากฐานข้อมูล ณ สิ้นปี พ.ศ.2561 ประเทศไทย ติดอันดับ Top 10 โลก ด้านการเปิดเผยรายงานแห่งความยั่งยืนตามกรอบ GRI

องค์กรธุรกิจสามารถเข้าร่วมมีบทบาทในการเป็นผู้นำความยั่งยืนในด้านการเปิดเผยข้อมูล ด้วยการเป็นสมาชิก Sustainability Disclosure Community (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ) โดยสิทธิประโยชน์ที่องค์กรสมาชิกจะได้รับ ได้แก่

ได้ร่วมตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG Target 12.6
ได้เผยแพร่ข้อมูลความยั่งยืนองค์กรใน Global Sustainability Disclosure Database ของ GRI
ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรสมาชิกผ่าน Webinar ตลอดปี
ได้รับการประเมินสถานะเพื่อพิจารณารับ Sustainability Disclosure Award ประจำปี

 
เอกสารประกอบ Webinar ปี 62 (สำหรับองค์กรสมาชิก)


การเปิดเผยข้อมูลในมิติความสมบูรณ์ของเนื้อหา (Completeness)
การเปิดเผยข้อมูลในมิติความเชื่อถือได้ของเนื้อหา (Credibility)
การเปิดเผยข้อมูลในมิติการสื่อสารและนำเสนอเนื้อหา (Communication)


Co-host
องค์กรธุรกิจ หรือหน่วยงานที่สนใจ สามารถติดต่อเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิก Sustainability Disclosure Community ได้ที่คุณจินตนา จันสน อีเมล info@thaipat.org ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


องค์กรสมาชิก SDC


บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
การประปานครหลวง
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอยี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัท คิวบ์ เรียล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยออพติคอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
บริษัท แพลนบี มีเดีย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท ริสแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)


[ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2563]

 


หมายเหตุ: สถาบันไทยพัฒน์ ไม่มีนโยบาย หรือมิได้มอบหมายให้บุคคลหรือองค์กรหนึ่งองค์กรใด เป็นตัวแทนดำเนินการติดต่อกับวิสาหกิจที่เข้าร่วมเครือข่าย เพื่อระดมทุนหรือขอรับการสนับสนุนใดๆ จากหน่วยงาน
หากท่านพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าว กรุณาแจ้งมายัง info@thaipat.org