Thai CSR Network

(www.thaicsr.com)

Thaipat Runners-up 2019 Forumจากความต้องการขององค์กรธุรกิจ ที่มีต่อเรื่อง “ความยั่งยืน” ได้ทวีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด ทั้งแรงผลักดันจากตลาด (Market-driven) หรือเป็นการกำกับตนเอง (Self-discipline) หรือเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Regulatory-related) และไม่ว่าจะโดยทางใด องค์กรธุรกิจต่างก็ต้องการผลคาดหวังที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง และที่ดีไปกว่านั้น คือ การได้เป็นผู้นำหรือขึ้นมาเป็นองค์กรที่อยู่ในกลุ่มแนวหน้าของวงการที่ตนสังกัด


สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะหน่วยงานที่มุ่งเน้นงานส่งเสริมความยั่งยืนของกิจการ และขับเคลื่อนเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการร่วมกับภาคเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยตลอดห้วงเวลาการทำงานที่ผ่านมากว่า 18 ปี ได้มีการพัฒนาเครื่องมือด้านการพัฒนาความยั่งยืนหลายชิ้น อาทิ ตัวชี้วัดความก้าวหน้าด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Progress Indicators) เกณฑ์ประเมินข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG Rating Criteria) ดัชนีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับองค์กร (Corporate SDG Index) ฯลฯ สำหรับองค์กรธุรกิจในการใช้อ้างอิงถึงระดับการพัฒนาความยั่งยืนของกิจการในแต่ละสาขาอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ

ในปี 2562 นี้ สถาบันไทยพัฒน์ มีแนวคิดที่จะนำประสบการณ์ด้านการพัฒนาความยั่งยืน มาถ่ายทอดและร่วมขับเคลื่อนกับองค์กรธุรกิจที่เพิ่งเริ่มดำเนินการเรื่องความยั่งยืน และกิจการที่ต้องการก้าวขึ้นมาอยู่ในกลุ่มผู้นำแถวหน้า ด้วยองค์ความรู้และเครื่องมือชุดเดียวกันกับที่องค์กรผู้นำใช้ แต่ถูกนำมาทำให้ง่าย ออกแบบให้สามารถพัฒนาได้ทีละลำดับขั้น ตามขีดจำกัดของทรัพยากรที่กิจการมีอยู่ ในรูปแบบของกิจกรรมยกระดับการพัฒนา ในชื่อว่า Runners-up Forum (เวทีสำหรับผู้ท้าชิง) เพื่อส่งเสริมให้กิจการขึ้นสู่แท่นแห่งองค์กรผู้นำได้ในที่สุด

ปัจจุบัน มีกิจการที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก Runners-up Forum แล้ว จำนวน 45 องค์กร

องค์กรธุรกิจที่สนใจเข้าร่วม Runners-up Forum เพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการได้รับข้อมูล/ข่าวสาร และกิจกรรม Webinar ตลอดปี (ไม่มีค่าใช้จ่าย) สามารถแจ้งความจำนงได้ที่ คุณจินตนา จันสน อีเมล info@thaipat.org ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 


"บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเป็นปีแรก และได้ขับเคลื่อนงานด้าน CSR มาก่อนแล้ว สำหรับในส่วนของการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ เมื่อได้มาอบรมครั้งนี้ สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปพัฒนาองค์กรในส่วนของการดำเนินงานทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้มีการดำเนินงานที่ดียิ่งขึ้นไป" คุณกัลยาณี ปานทอง, AVP of corporate finance บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)

 


"บริษัทฯ ได้เริ่มเรื่องของ sustainability และมีการจัดทำ SD report เล่มแรกแล้ว จึงพอได้ทราบข้อมูลการพัฒนาที่ยั่งยืนมาบ้าง สำหรับการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการยืนยันว่าสิ่งต่างๆ ที่ทีมงานทราบมาในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนถูกต้อง" คุณจุฑาพัฒน์ ปิติปภาดา, ผู้จัดการฝ่ายความยั่งยืนและกิจการสังคม บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)

 


"เมื่อก่อนเข้าใจว่าการจัดทำรายงานความยั่งยืน ทำแค่ตามที่ ก.ล.ต. กำหนด แต่เมื่อเข้าร่วมอบรม ทำให้เข้าใจมากขึ้นว่า การจัดทำรายงานความยั่งยืนมีความสำคัญต่อทั้งบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม ในการจัดอบรมครั้งถัดไป เสนอให้มีระยะเวลาในการจัดงานเป็นหนึ่งวันเต็ม เพื่อจะได้ทราบถึงข้อมูลด้าน ESG ที่ละเอียดมากกว่านี้" คุณธีระพงษ์ เชนประเสริฐกุล, เลขานุการบริษัท บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

 


"การที่จะให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน จำเป็นต้องมีการดำเนินการเรื่อง CSR เข้ามาเกี่ยวข้อง เมื่อได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ทำให้ทราบถึงความแตกต่างระหว่าง ESG กับเรื่อง CSR และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปผนวกกับการดำเนินงาน สำหรับเป็นแนวทางในการจัดทำรายงานของบริษัทฯ ทั้งในด้านของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเปิดเผยแก่สาธารณชนต่อไป" คุณโฮซันนา วงศ์พระพรเลิศ, ผู้ชำนาญการกลยุทธ์องค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)