Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

Social Business Ventureสถาบันไทยพัฒน์ ก่อตั้งโครงการร่วมลงทุนธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business Venture) เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย ตามแนวทางของ ศ.มูฮัมหมัด ยูนุส โดยจะร่วมมือกับภาคธุรกิจในการปรับเปลี่ยนโจทย์ CSR จาก ‘การให้แบบพึ่งพา’ มาเป็น ‘การให้แบบยั่งยืน’ ด้วยการจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือสำหรับโครงการตั้งต้น พัฒนาจนสัมฤทธิ์ผล และนำงบประมาณก้อนเดิมคืนกลับมาใช้ใหม่ ในการดำเนินงานสำหรับโครงการถัดไป

 


หนังสือ "Creating Social Business: สร้างธุรกิจเพื่อสังคม" ความหนา 36 หน้า เอกสารตั้งต้นสำหรับผู้ประกอบการและองค์กรธุรกิจ ในการทำความเข้าใจรูปแบบของธุรกิจเพื่อสังคมตามแนวทางของยูนุส เจ้าของแนวคิด Social Business ฉบับต้นตำรับ พร้อมตัวอย่างของธุรกิจเพื่อสังคม จำนวน 10 กิจการ ที่เกิดขึ้นในบังกลาเทศ จากการเข้าร่วมดำเนินงานของกิจการกรามีนที่ยูนุสเป็นผู้บุกเบิกขึ้น (ดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือ)


ข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง


Social Business: ธุรกิจที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้
นับหนึ่ง ธุรกิจเพื่อสังคม
แปรทุน เปลี่ยนสังคม
โมเดลธุรกิจ เพื่อแก้ปัญหาสังคม
ไขความเข้าใจ Social Business
เปิดมุมมอง 'ธุรกิจเพื่อสังคม'
รู้จัก Social Business
ความแตกต่างระหว่าง Social Business และ Social Enterprise
ธุรกิจของคุณ เพื่อสังคมขนาดไหน
สนทนาในประเด็นที่เป็นความแตกต่างสำคัญของ Social Business
สนทนาเรื่องโครงการประชารัฐ ควรทำในรูปแบบ Social Business หรือ Social Enterprise ดี
สนทนาเรื่อง 7 หลักการที่ประกอบกันเป็นธุรกิจเพื่อสังคม ตามแนวทางของ ศ.มูฮัมหมัด ยูนุส

 


ฟังการสนทนาแนวคิด Social Business Type I, Type II ของมูฮัมหมัด ยูนุส นักเศรษฐศาสตร์เจ้าของรางวัลโนเบล ผู้ก่อตั้งธนาคารกรามีน (ตอน 1) ตัวอย่างความสำเร็จ-ความล้มเหลว และกรณีศึกษาในต่างประเทศ (ตอน 2) แนวทางการส่งเสริม SMEs ไทยในการทำธุรกิจเพื่อสังคม (ตอน 3) จากรายการ 'แผนที่ผู้บริโภค'