Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

COVID-19: Business Resilience Program

Home      Metrics      Program      Resources      Participating Companies


Business Resilience Program* เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้กิจการนำประเด็นความยั่งยืนด้านสุขภาพองค์กร (Corporate Health) มาทบทวนให้เข้ากับสถานการณ์ทางธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ในกระบวนการวิเคราะห์สารัตถภาพ (Materiality Analysis) เพื่อกำหนดปัจจัยนำเข้าด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) สู่การปรับแต่งกลยุทธ์องค์กร (Corporate Strategy) สำหรับรองรับการขับเคลื่อนธุรกิจวิถีปกติใหม่ ที่กิจการจะต้องดำเนินสืบเนื่องต่อไปหลังสถานการณ์โควิด

หน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่สนใจเข้าร่วม Business Resilience Program เพื่อผนวกประเด็นความยั่งยืนด้านสุขภาพ เข้ากับกลยุทธ์องค์กร เพื่อใช้ดำเนินงานหลังสถานการณ์โควิด รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมสุขภาพ (Culture of Health) ให้เกิดขึ้นในองค์กร พร้อมรับการประเมินระดับ Resilient Enterprise สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณฌานสิทธิ์ ยอดพฤติการณ์ อีเมล info@thaipat.org


วีดิทัศน์: แนะนำ Business Resilience Program


--------------------------------------
* มีระยะเวลาดำเนินการ 2-4 เดือน โดยบริษัทจะได้รับการประเมินระดับ Resilient Enterprise หลังจากการรายงานผลการดำเนินงาน (Performance) ตามรายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosures) ที่กำหนดในกระบวนการวิเคราะห์สารัตถภาพ