Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

COVID-19: Business Resilience Program

Home      Metrics      Program      Resources      Participating Companies


กรอบวัฒนธรรมสุขภาพสำหรับธุรกิจ ประกอบด้วย ด้านกลยุทธ์ ด้านนโยบายและสวัสดิการ ด้านแรงงานและสถานประกอบการ และด้านชุมชน

ด้านกลยุทธ์ (Strategic)
วัฒนธรรมสุขภาพ

Health culture: ส่งเสริมวัฒนธรรมสุขภาพองค์กร นอกเหนือจากโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพและความเปี่ยมสุข (Wellness)

ตัววัดการดำเนินงานที่เป็นตัวอย่าง ได้แก่ การบรรจุเรื่องสุขภาพไว้ในถ้อยแถลงค่านิยมบริษัท; ผู้นำอาวุโสแสดงออกถึงคุณค่าและความสำคัญของเรื่องสุขภาพโดยชัดแจ้ง; บริษัทผนวกเรื่องสุขภาพในกิจกรรมของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอและเป็นระบบ


กิจกรรมทางการเมืองขององค์กรที่ต้องรับผิดชอบ

Responsible corporate political activity: กิจกรรมที่ก่อร่างนโยบายหรือความเห็นสาธารณะ

ตัววัดการดำเนินงานที่เป็นตัวอย่าง ได้แก่ การเปิดเผยการมีส่วนสนับสนุนคณะกรรมาธิการ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และพรรคการเมือง รวมทั้งกลุ่มรณรงค์ทางการเมือง สมาคมการค้า องค์กรสวัสดิการสังคมที่ไม่แสวงหากำไร ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการผลักดัน (Lobbying) นโยบายสาธารณะ


ข้อปฏิบัติทางการตลาดที่ต้องรับผิดชอบ

Responsible marketing practices: ข้อยึดมั่นในการตลาดที่ต้องรับผิดชอบ รวมถึงความโปร่งใสการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์

ตัววัดการดำเนินงานที่เป็นตัวอย่าง ได้แก่ ร้อยละของผลิตภัณฑ์ที่เข้าเกณฑ์โภชนาการเดียวตามข้อริเริ่มว่าด้วยการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มและอาหารสำหรับเด็ก (CFBAI); จำนวนครั้งในการปล่อยโฆษณาที่เข้าถึงเด็กด้านนโยบายและสวัสดิการ (Policies and Benefits)
การส่งเสริมสุขภาพและความเปี่ยมสุข

Health promotion & wellness: ความริเริ่มด้านสุขภาพที่รวมถึงการคัดกรอง การป้องกัน และการส่งเสริมสุขภาพ

ตัววัดการดำเนินงานที่เป็นตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานที่ได้ร่วมโปรแกรมและรับบริการด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี; ผลลัพธ์ด้านสุขภาพพนักงานที่บรรลุตามโปรแกรมด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี


สิทธิลาป่วยและเพื่อดูแลครอบครัวโดยได้รับค่าจ้าง

Paid family and medical leave: การอนุญาตให้พนักงานได้รับค่าจ้างในระหว่างลาป่วยและดูแลสมาชิกครอบครัวหรือทารกแรกเกิด

ตัววัดการดำเนินงานที่เป็นตัวอย่าง ได้แก่ จำนวนรวมพนักงานที่ได้รับสิทธิลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร จำแนกตามมิติหญิงชาย; การกลับเข้าทำงานและอัตราการคงอยู่ของพนักงาน หลังการใช้สิทธิลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร จำแนกตามมิติหญิงชาย


การประกันสุขภาพ

Health insurance: การจัดหาประกันสุขภาพโดยนายจ้าง

ตัววัดการดำเนินงานที่เป็นตัวอย่าง ได้แก่ ร้อยละของพนักงานที่ได้รับสวัสดิการประกันสุขภาพ; การสมทบเบี้ยประกันสุขภาพโดยนายจ้าง


ความเสมอภาค ความหลากหลายและความเป็นกลาง

Equality, diversity & impartiality: การจัดการความเหลื่อมล้ำ การเลือกปฏิบัติ และความหลากหลาย รวมทั้งภาวะทุพพลภาพ

ตัววัดการดำเนินงานที่เป็นตัวอย่าง ได้แก่ ร้อยละของพนักงานต่อประเภทพนักงานตามมิติหญิงชาย ช่วงอายุ และตามเกณฑ์บ่งชี้ความหลากหลายด้านอื่น; จำนวนกรณีการเลือกปฏิบัติที่เกิดขึ้น; ร้อยละของพนักงานที่มีภาวะทุพพลภาพ


พื้นความรู้ทางการเงิน

Financial literacy: การจัดหาทรัพยากรในการพัฒนาพื้นความรู้ทางการเงิน

ตัววัดการดำเนินงานที่เป็นตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานที่เข้าเกณฑ์ได้รับการฝึกอบรมพื้นความรู้ทางการเงิน; จำนวนพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมพื้นความรู้ทางการเงินด้านแรงงานและสถานประกอบการ (Workforce and Operations)
เวลาทำงาน

Work time: การจัดการชั่วโมงทำงาน ตารางทำงาน และการควบคุมตารางทำงาน

ตัววัดการดำเนินงานที่เป็นตัวอย่าง ได้แก่ การแจ้งเปลี่ยนแปลงตารางทำงานแก่พนักงานล่วงหน้า; จำนวนพนักงานที่ได้รับการจัดสรรตารางทำงานแบบยืดหยุ่น


ความมั่นคงในตำแหน่งงาน

Job security: การจัดการความไม่มั่นคงในตำแหน่งงานซึ่งเป็นที่รับรู้ (โดยพนักงาน) หรือที่ถูกบ่งชี้ (โดยนักวิจัย)

ตัววัดการดำเนินงานที่เป็นตัวอย่าง ได้แก่ จำนวนพนักงานที่ถูกปลดออกจากงานในรอบปีที่ผ่านมา; การแจ้งพนักงาน/ผู้แทน ก่อนมีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานที่มีนัยสำคัญ


การจ่ายค่าจ้าง

Pay practices: การจัดการนโยบายค่าจ้าง ค่าจ้างขั้นต่ำ ความพึงพอใจในค่าจ้าง

ตัววัดการดำเนินงานที่เป็นตัวอย่าง ได้แก่ อัตราค่าจ้างแรกเข้าต่อค่าจ้างขั้นต่ำ; ร้อยละของพนักงานที่ได้รับค่าจ้างขั้นต่ำ; ค่าจ้างรายชั่วโมงเฉลี่ย จำแนกตามภูมิภาค; ประมาณการร้อยละของพนักงานในบริษัทที่มีรายได้คุ้มค่าครองชีพ; เงินทดแทนมัธยฐานประจำปี


อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Occupational health & safety: อาชีวอนามัยและความปลอดภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจ

ตัววัดการดำเนินงานที่เป็นตัวอย่าง ได้แก่ อัตราการบาดเจ็บ; จำนวนวันลาหยุดงาน


สภาพแวดล้อมทางกายภาพ

Physical environment: การจัดการคุณภาพอากาศ การส่องสว่าง อาคารเขียว การพยายามส่งเสริมสุขภาพผ่านสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้นนอกเหนือจากอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ตัววัดการดำเนินงานที่เป็นตัวอย่าง ได้แก่ สภาพพร้อมสนับสนุนกิจกรรมทางกายภาพ (อาทิ ศูนย์ฟิตเนสในสถานที่ทำงาน ลู่ทางเดินเท้า); ผลคุณภาพอากาศภายในอาคารด้านชุมชน (Community)
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน

Community environmental impacts: การจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานของบริษัทที่มีต่อชุมชน

ตัววัดการดำเนินงานที่เป็นตัวอย่าง ได้แก่ ตัวเลขการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 1, 2 และ 3; ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม


ทุนทางสังคมและความสมานฉันท์

Social capital & cohesion: การยุยงส่งเสริมความเชื่อมโยง ค่านิยมร่วม และความเข้าใจ

ตัววัดการดำเนินงานที่เป็นตัวอย่าง ได้แก่ ระดับของการสานสัมพันธ์พนักงาน; ระดับของความไว้วางใจระหว่างพนักงาน ผู้ร่วมงาน และฝ่ายจัดการ


การมีส่วนร่วมในชุมชน

Community involvement: การลงทุนในแผนงานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน รวมทั้งการเผชิญเหตุและการฟื้นฟูจากภัยพิบัติ

ตัววัดการดำเนินงานที่เป็นตัวอย่าง ได้แก่ การเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับองค์กรชุมชน; จำนวนชั่วโมงพนักงานที่ทำงานให้กับองค์กรชุมชน; การเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับองค์กรบรรเทาทุกข์ท้องถิ่น มลรัฐ หรือในระดับชาติ
วีดิทัศน์: วัฒนธรรมสุขภาพกับ 16 ข้อปฏิบัติทางธุรกิจ