Thai CSR Network

(www.thaicsr.com)

วาทกรรมซีเอสอาร์ (ปี 2553)

ปี59     ปี58     ปี57     ปี56     ปี55     ปี54     ปี53     ปี52     ปี51     ปี50     ปี49


ท่านสามารถคลิกที่  เพื่อฟังเรื่องราวและสาระซีเอสอาร์ในประเด็นต่างๆ


 รายงาน CSR จากฟิลิปปินส์ และกิจกรรมของ GRI ในประเทศไทย

 การฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย และชุดความช่วยเหลือร่วมรัฐ-เอกชน-ประชาสังคม

 ไอเดียการช่วยเหลือหลังน้ำท่วม ผ่านช่องทางออนไลน์เครือข่าย Freecycle

 ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สู่การเผยคอนเซ็ปต์ Green Ocean

 ให้พนักงานไปปฏิบัติธรรม แล้วบริษัทได้อานิสงส์อย่างไร

 ธุรกิจกับการทำงานวิถีกลุ่ม (Collective Action) - ศาสนากับวิถีชุมชนวัด

 ชวนให้คิดกิจกรรม CSR เพื่อรองรับศักยภาพของคนวัยเกษียณ

 ไขนิยาม Social Enterprise - เอ็นจีโอ กับ ประโยชน์ของ ISO 26000

 เวทีของเยาวชนกับพื้นที่ในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม

 บริจาค vs บริหาร และ CSR ที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กร ซึ่งเชื่อมโยงกับครัวเรือน

 CG และ CSR กับการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน

 การยกระดับกิจกรรม CSR จากชนิดที่ 2 สู่ชนิดที่ 7 ของ Kotler

 แนวการสื่อสารเรื่อง CSR ให้เป็นที่ยอมรับจากสังคม

 การพิจารณา CSR ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างง่ายๆ ใน 3 เรื่อง

 ประเด็น Human Rights และ Climate Changes ในการประชุม OECD

 ความเคลื่อนไหว CSR in Supply Chain จากที่ประชุม OECD

 7 แนวทางการปรับจุดยืน CSR ขององค์กร

 เลาะรั้วการประชุมโต๊ะกลม OECD Corporate Responsibility ณ กรุงปารีส

 CSR Campus ปี 3 การขับเคลื่อนสู่ต้นธารใน 76 โรงเรียน 76 จังหวัด

 การสำรวจ CSR ในมิติ 3P (People-Process-Product)

 ทัศนมิติใหม่ในการทำ CSR ภายใต้จุดปกติใหม่ (New Normal)

 การมีส่วนร่วมบูรณะสังคมทั้งในระดับส่วนรวมและระดับองค์กรของธุรกิจต่างๆ

 การเยียวยาที่ดี คือ การปรับกระบวนงานทางธุรกิจให้สนองต่อหน้าที่ทางสังคม

 ฐานคิดการฟื้นฟูและบูรณะประเทศใน 4 เรื่องสำคัญ

 การขับเคลื่อน CSR ในระดับโรงเรียน

 5 ประเด็นหลักในความรับผิดชอบด้านแรงงาน

 3 แนวทางการเปิดพื้นที่สำหรับพนักงานกับการขับเคลื่อน CSR ขององค์กร

 องค์ประกอบของกิจกรรม CSR ที่เสริมหนุนการขยายผลในวงกว้าง

 จิ๊กซอว์ความสำเร็จของการขับเคลื่อน Social Enterprise

 คุณลักษณะของธุรกิจเพื่อสังคม และแนวการขับเคลื่อนให้ประสบผลสำเร็จ

 บทบาทเชิงรุกของภาคธุรกิจที่มีต่อการร่วมพัฒนาการเมือง

 เมื่อชุมนุมด้วย "สันติวิธี" รัฐก็ต้องบริหารจัดการด้วย "สัมมาวิธี"

 รัฐ-เอกชน-ประชาสังคม กับการนำพาประเทศไทยเข้าสู่จุดปกติใหม่

 การทำ CSR กับชาวฐานราก (BoP) ที่ Kotler แนะนำ

 ความก้าวหน้าของเครือข่าย CSR โคราช และการเลี้ยงสุนัขอย่างรับผิดชอบ

 แนวการทำ CSR แบบ Social Marketing ในวงการโฆษณาประชาสัมพันธ์

 มาตรการ CSR เชิงรุก กับกรณีการเรียกคืนรถยนต์

 6 ทิศทางและแนวโน้ม CSR ปี 53

 4 ความคาดหวังของสังคมต่อเรื่อง CSR ในปีเสือ

 ข้อคิด CSR ในวันครู - การให้ที่มากกว่าเงินวัตถุสิ่งของ

 3 ข้อแนะนำ CSR กับเยาวชน (เด็กจะดีได้ ผู้ใหญ่ต้องเป็นแบบอย่าง)

 สรุปความเคลื่อนไหว CSR ปีที่ผ่านมา และแนวทางการขับเคลื่อนในปี 53

 กิจการเพื่อสังคม: CIC (UK) • L3C (US) • องค์กรสาธารณประโยชน์ (TH)


 

ติดตามรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องซีเอสอาร์ในประเด็นต่างๆ ได้ทางสถานีวิทยุ FM 96.5 MHz ทุกวันเสาร์ เวลา 8.30-9.00 น.