Thai CSR Network

(www.thaicsr.com)

วาทกรรมซีเอสอาร์ (ปี 2553)

ปี 55      ปี 54      ปี 53      ปี 52      ปี 51      ปี 50      ปี 49

ท่านสามารถคลิกที่  เพื่อฟังเรื่องราวและสาระซีเอสอาร์ในประเด็นต่างๆ


 รายงาน CSR จากฟิลิปปินส์ และกิจกรรมของ GRI ในประเทศไทย

 การฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย และชุดความช่วยเหลือร่วมรัฐ-เอกชน-ประชาสังคม

 ไอเดียการช่วยเหลือหลังน้ำท่วม ผ่านช่องทางออนไลน์เครือข่าย Freecycle

 ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สู่การเผยคอนเซ็ปต์ Green Ocean

 ให้พนักงานไปปฏิบัติธรรม แล้วบริษัทได้อานิสงส์อย่างไร

 ธุรกิจกับการทำงานวิถีกลุ่ม (Collective Action) - ศาสนากับวิถีชุมชนวัด

 ชวนให้คิดกิจกรรม CSR เพื่อรองรับศักยภาพของคนวัยเกษียณ

 ไขนิยาม Social Enterprise - เอ็นจีโอ กับ ประโยชน์ของ ISO 26000

 เวทีของเยาวชนกับพื้นที่ในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม

 บริจาค vs บริหาร และ CSR ที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กร ซึ่งเชื่อมโยงกับครัวเรือน

 CG และ CSR กับการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน

 การยกระดับกิจกรรม CSR จากชนิดที่ 2 สู่ชนิดที่ 7 ของ Kotler

 แนวการสื่อสารเรื่อง CSR ให้เป็นที่ยอมรับจากสังคม

 การพิจารณา CSR ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างง่ายๆ ใน 3 เรื่อง

 ประเด็น Human Rights และ Climate Changes ในการประชุม OECD

 ความเคลื่อนไหว CSR in Supply Chain จากที่ประชุม OECD

 7 แนวทางการปรับจุดยืน CSR ขององค์กร

 เลาะรั้วการประชุมโต๊ะกลม OECD Corporate Responsibility ณ กรุงปารีส

 CSR Campus ปี 3 การขับเคลื่อนสู่ต้นธารใน 76 โรงเรียน 76 จังหวัด

 การสำรวจ CSR ในมิติ 3P (People-Process-Product)

 ทัศนมิติใหม่ในการทำ CSR ภายใต้จุดปกติใหม่ (New Normal)

 การมีส่วนร่วมบูรณะสังคมทั้งในระดับส่วนรวมและระดับองค์กรของธุรกิจต่างๆ

 การเยียวยาที่ดี คือ การปรับกระบวนงานทางธุรกิจให้สนองต่อหน้าที่ทางสังคม

 ฐานคิดการฟื้นฟูและบูรณะประเทศใน 4 เรื่องสำคัญ

 การขับเคลื่อน CSR ในระดับโรงเรียน

 5 ประเด็นหลักในความรับผิดชอบด้านแรงงาน

 3 แนวทางการเปิดพื้นที่สำหรับพนักงานกับการขับเคลื่อน CSR ขององค์กร

 องค์ประกอบของกิจกรรม CSR ที่เสริมหนุนการขยายผลในวงกว้าง

 จิ๊กซอว์ความสำเร็จของการขับเคลื่อน Social Enterprise

 คุณลักษณะของธุรกิจเพื่อสังคม และแนวการขับเคลื่อนให้ประสบผลสำเร็จ

 บทบาทเชิงรุกของภาคธุรกิจที่มีต่อการร่วมพัฒนาการเมือง

 เมื่อชุมนุมด้วย "สันติวิธี" รัฐก็ต้องบริหารจัดการด้วย "สัมมาวิธี"

 รัฐ-เอกชน-ประชาสังคม กับการนำพาประเทศไทยเข้าสู่จุดปกติใหม่

 การทำ CSR กับชาวฐานราก (BoP) ที่ Kotler แนะนำ

 ความก้าวหน้าของเครือข่าย CSR โคราช และการเลี้ยงสุนัขอย่างรับผิดชอบ

 แนวการทำ CSR แบบ Social Marketing ในวงการโฆษณาประชาสัมพันธ์

 มาตรการ CSR เชิงรุก กับกรณีการเรียกคืนรถยนต์

 6 ทิศทางและแนวโน้ม CSR ปี 53

 4 ความคาดหวังของสังคมต่อเรื่อง CSR ในปีเสือ

 ข้อคิด CSR ในวันครู - การให้ที่มากกว่าเงินวัตถุสิ่งของ

 3 ข้อแนะนำ CSR กับเยาวชน (เด็กจะดีได้ ผู้ใหญ่ต้องเป็นแบบอย่าง)

 สรุปความเคลื่อนไหว CSR ปีที่ผ่านมา และแนวทางการขับเคลื่อนในปี 53

 กิจการเพื่อสังคม: CIC (UK) • L3C (US) • องค์กรสาธารณประโยชน์ (TH)


 

ติดตามรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องซีเอสอาร์ในประเด็นต่างๆ ได้ทางสถานีวิทยุ FM 96.5 MHz ทุกวันเสาร์ เวลา 8.30-9.00 น.