Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

สื่อประสม (ปี 2551)

ปี49    ปี50    ปี51    ปี52    ปี53    ปี54    ปี55    ปี56    ปี57    ปี58    ปี59    ปี60   


ท่านสามารถคลิกที่  เพื่อฟังเรื่องราวและสาระซีเอสอาร์ในประเด็นต่างๆ


  จะสอน CSR แก่เยาวชนให้สำเร็จ ผู้ใหญ่ต้องปฏิบัติให้เป็นแบบอย่าง

  วิธีจัดการหนี้ ระหว่าง CSR เชิงป้องกัน กับ CSR เชิงแก้ไข

  มาตรฐานเหล็กเส้น จะเลือกความปลอดภัยหรือประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

  มิติของ CSR ในการลดการเป็นปฏิปักษ์ต่อชุมชน

  บางส่วนของประเด็น CSR เชิงนโยบาย จาก CSR CAMP

  รายงาน CSR Campus จากภาคอีสาน

  นวัตกรรมด้าน CSR และการรับมือกับภาวะเศรษฐกิจในยุคน้ำมันแพง

  รายงานการประชุม CSR CAMP จากเขาใหญ่

  ทิศ 6 - แนวปฏิบัติ CSR สำหรับพนักงาน

  การสำรวจความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลต่อสังคม

  CSR กับการดูแลรับผิดชอบพนักงานและแรงงานอย่างเป็นธรรม

  แนวทางของ CSR ในวงการโทรคมนาคมไทย

  การบริโภคที่ยั่งยืน สไตล์ Green Collar

  7 แนวปฎิบัติสำหรับสื่อมวลชน ในการนำเสนอข่าว CSR

  CSR ช่วยลดค่าใช้จ่ายในยุคข้าวของแพงได้อย่างไร

  การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แท้จริงเป็นอย่างไร

  หนู - กิจกรรม 5ส. - เงินโบนัส - ประชาพิจารณ์ เกี่ยวกับ CSR อย่างไร

  การประชุมโต๊ะกลม CSR ประจำปี 2551 ใน 4 ประเด็นสำคัญ

  CSR สำหรับผู้ประกอบการป้ายโฆษณาและผู้ประกอบการที่อยู่บนป้ายโฆษณา

  7 อุปนิสัยช่วยหยุดโลกร้อน

  "ส่งเสริม - สนับสนุน - สอดส่อง" บทบาทของรัฐในเรื่อง CSR

  Reduce-Reuse-Recycle กลยุทธ์ 3R ที่ผู้บริโภคก็ช่วยเหลือสังคมได้

  CSR กับโฆษณาขนมขบเคี้ยวเด็ก และไอเดียการแปลง ขสมก. ให้พึ่งตนเองได้

  ข้อเสนอแนะในมิติของ CSR ต่อทีวีสาธารณะ Thai PBS

  CSR วันเด็ก: การดูแลอบรมบุตรหลานอย่างมีความรับผิดชอบในยุคโลกร้อน

  CSR ธงฟ้า - 4 แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมในยุคข้าวยากหมากแพง