Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

สื่อประสม (ปี 2553)

ปี49    ปี50    ปี51    ปี52    ปี53    ปี54    ปี55    ปี56    ปี57    ปี58    ปี59    ปี60   


ท่านสามารถคลิกที่  เพื่อฟังเรื่องราวและสาระซีเอสอาร์ในประเด็นต่างๆ


  รายงาน CSR จากฟิลิปปินส์ และกิจกรรมของ GRI ในประเทศไทย

  การฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย และชุดความช่วยเหลือร่วมรัฐ-เอกชน-ประชาสังคม

  ไอเดียการช่วยเหลือหลังน้ำท่วม ผ่านช่องทางออนไลน์เครือข่าย Freecycle

  ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สู่การเผยคอนเซ็ปต์ Green Ocean

  ให้พนักงานไปปฏิบัติธรรม แล้วบริษัทได้อานิสงส์อย่างไร

  ธุรกิจกับการทำงานวิถีกลุ่ม (Collective Action) - ศาสนากับวิถีชุมชนวัด

  ชวนให้คิดกิจกรรม CSR เพื่อรองรับศักยภาพของคนวัยเกษียณ

  ไขนิยาม Social Enterprise - เอ็นจีโอ กับ ประโยชน์ของ ISO 26000

  เวทีของเยาวชนกับพื้นที่ในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม

  บริจาค vs บริหาร และ CSR ที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กร ซึ่งเชื่อมโยงกับครัวเรือน

  CG และ CSR กับการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน

  การยกระดับกิจกรรม CSR จากชนิดที่ 2 สู่ชนิดที่ 7 ของ Kotler

  แนวการสื่อสารเรื่อง CSR ให้เป็นที่ยอมรับจากสังคม

  การพิจารณา CSR ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างง่ายๆ ใน 3 เรื่อง

  ประเด็น Human Rights และ Climate Changes ในการประชุม OECD

  ความเคลื่อนไหว CSR in Supply Chain จากที่ประชุม OECD

  7 แนวทางการปรับจุดยืน CSR ขององค์กร

  เลาะรั้วการประชุมโต๊ะกลม OECD Corporate Responsibility ณ กรุงปารีส

  CSR Campus ปี 3 การขับเคลื่อนสู่ต้นธารใน 76 โรงเรียน 76 จังหวัด

  การสำรวจ CSR ในมิติ 3P (People-Process-Product)

  ทัศนมิติใหม่ในการทำ CSR ภายใต้จุดปกติใหม่ (New Normal)

  การมีส่วนร่วมบูรณะสังคมทั้งในระดับส่วนรวมและระดับองค์กรของธุรกิจต่างๆ

  การเยียวยาที่ดี คือ การปรับกระบวนงานทางธุรกิจให้สนองต่อหน้าที่ทางสังคม

  ฐานคิดการฟื้นฟูและบูรณะประเทศใน 4 เรื่องสำคัญ

  การขับเคลื่อน CSR ในระดับโรงเรียน

  5 ประเด็นหลักในความรับผิดชอบด้านแรงงาน

  3 แนวทางการเปิดพื้นที่สำหรับพนักงานกับการขับเคลื่อน CSR ขององค์กร

  องค์ประกอบของกิจกรรม CSR ที่เสริมหนุนการขยายผลในวงกว้าง

  จิ๊กซอว์ความสำเร็จของการขับเคลื่อน Social Enterprise

  คุณลักษณะของธุรกิจเพื่อสังคม และแนวการขับเคลื่อนให้ประสบผลสำเร็จ

  บทบาทเชิงรุกของภาคธุรกิจที่มีต่อการร่วมพัฒนาการเมือง

  เมื่อชุมนุมด้วย "สันติวิธี" รัฐก็ต้องบริหารจัดการด้วย "สัมมาวิธี"

  รัฐ-เอกชน-ประชาสังคม กับการนำพาประเทศไทยเข้าสู่จุดปกติใหม่

  การทำ CSR กับชาวฐานราก (BoP) ที่ Kotler แนะนำ

  ความก้าวหน้าของเครือข่าย CSR โคราช และการเลี้ยงสุนัขอย่างรับผิดชอบ

  แนวการทำ CSR แบบ Social Marketing ในวงการโฆษณาประชาสัมพันธ์

  มาตรการ CSR เชิงรุก กับกรณีการเรียกคืนรถยนต์

  6 ทิศทางและแนวโน้ม CSR ปี 53

  4 ความคาดหวังของสังคมต่อเรื่อง CSR ในปีเสือ

  ข้อคิด CSR ในวันครู - การให้ที่มากกว่าเงินวัตถุสิ่งของ

  3 ข้อแนะนำ CSR กับเยาวชน (เด็กจะดีได้ ผู้ใหญ่ต้องเป็นแบบอย่าง)

  สรุปความเคลื่อนไหว CSR ปีที่ผ่านมา และแนวทางการขับเคลื่อนในปี 53

  กิจการเพื่อสังคม: CIC (UK) • L3C (US) • องค์กรสาธารณประโยชน์ (TH)