Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

สื่อประสม (ปี 2554)

ปี49    ปี50    ปี51    ปี52    ปี53    ปี54    ปี55    ปี56    ปี57    ปี58    ปี59    ปี60   


ท่านสามารถคลิกที่  เพื่อฟังเรื่องราวและสาระซีเอสอาร์ในประเด็นต่างๆ


  การรายงาน CSR ขององค์กรในหลายลักษณะ