Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

ข่าวสาร (ปี 2548)

ปี48   ปี49   ปี50   ปี51   ปี52   ปี53   ปี54   ปี55   ปี56   ปี57   ปี58   ปี59

-CSR Knowledge, "ซีเอสอาร์ สำคัญอย่างไร", ประชาชาติธุรกิจ ฉบับที่ 37__ (21 พฤศจิกายน, 2548): หน้า 56.
-รายงานเอ็นจีโอ, "สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ", วารสารธุรกิจกับสังคม ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน, 2548): หน้า 11.
-คมธุรกิจ, นงค์นาถ ห่านวิไล, "ซีเอสอาร์" เกราะหุ้มจากภัยคุกคาม, หนังสือพิมพ์ คม-ชัด-ลึก ฉบับที่ 1457 (10 ตุลาคม, 2548): หน้า 10.
-รายงาน, "ถามหาความรับผิดชอบ CSR ยุคทุนนิยม (ดิบ)", ประชาชาติธุรกิจ ฉบับที่ 3728 (3-5 ตุลาคม, 2548): หน้า 8.
-"นักก.ม.เสนอนักข่าวนั่งบอร์ด ป้องเสรีภาพสื่อจากกลุ่มทุน", หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 6216 (29 กันยายน, 2548): หน้า 18. (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์)
-ราชดำเนินเสวนา, "การดำเนินธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคม", สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ประจำปี 2548 (28 กันยายน, 2548).
-ข่าวผู้ประกอบการรุ่นใหม่, "ธุรกิจ ความพอเพียง และซีเอสอาร์", วารสารธุรกิจกับสังคม ฉบับที่ 3 (มีนาคม, 2548): หน้า 22.