Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

การจัดทำแผนแม่บทซีเอสอาร์


เรื่อง “ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ” (Corporate Social Responsibility – CSR) หรือที่สถาบันไทยพัฒน์เรียกว่า “บรรษัทบริบาล” ได้กลายเป็นประเด็นที่หน่วยงานในทุกภาคส่วนให้ความสนใจ และกำลังมีการนำเอาเรื่องซีเอสอาร์มาบรรจุไว้เป็นพันธกิจที่องค์กรต้องปฏิบัติโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากการดำเนินงานในทางธุรกิจที่มุ่งเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่เพียงด้านเดียว

แม้ว่าองค์กรธุรกิจจำนวนหนึ่ง ได้มีการพัฒนาและดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว แต่ด้วยความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนากิจกรรมใหม่ๆ ขึ้นเพื่อตอบสนองให้ทันกับประเด็นทางสังคมที่เป็นปัจจุบัน ทำให้การบริหารกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของกิจการมีความซับซ้อนหลากหลายยิ่งขึ้น องค์กรธุรกิจจึงจำเป็นต้องมีแผนแม่บทสำหรับการพัฒนากิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสำหรับใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานด้านบรรษัทบริบาลอย่างมีประสิทธิภาพและให้มีความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์กรด้วย

โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทซีเอสอาร์ (CSR Master Plan) เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อภาวการณ์เปลี่ยนแปลงในวิธีการดำเนินธุรกิจที่จำต้องมีองค์ประกอบของซีเอสอาร์ภายในองค์กร และเพื่อให้ส่วนงานต่างๆ ได้มีกรอบในการดำเนินงานด้านบรรษัทบริบาลให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันอย่างมีกลยุทธ์ ตลอดจนการสร้างการรับรู้ในกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสู่สาธารณชนอย่างเป็นเอกภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
สถาบันไทยพัฒน์
โทรศัพท์ 02 930 5227
โทรสาร 02 930 5228
อีเมล info@thaipat.org


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
เที่ยงธรรม ทั่วถึง ทดแทน ยุทธศาสตร์ซีเอสอาร์ กฟภ.
ถอดรหัสแชมป์ CSR ไทยประกัน ขั้นเทพ
1 ขวบปีแผนแม่บท CSR ‘สอบผ่าน’ ‘ไทยประกันชีวิต’ คว้ารางวัล SVN Award
สร้างคุณภาพชีวิตสังคมไทย สร้างคนไทยประกันชีวิต
เปิดแผนแม่บท ซีเอสอาร์ กฟภ.
โฟกัส 3 กลุ่มยุทธศาสตร์หลัก "ไฟฟ้า เที่ยงธรรม-ทั่วถึง-ทดแทน"
แผนแม่บท CSR ไทยประกันชีวิต
แผนแม่บท CSR เกมรุกใน "วิกฤต" ของ "ไทยประกันฯ"
เมื่อธุรกิจตื่นทำ แผนแม่บท CSR