Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

กิจกรรม (ปี 2561)

ปีก่อนหน้า    ปี60    ปี61    ปี62    ปี63    ปี64    ปี65    ปี66    ปี67

สถาบันไทยพัฒน์ จัดเวิร์กชอป "Closing the Reporting Gap: Industry-focus Sustainability Topics" ให้แก่องค์กรผู้จัดทำรายงานความยั่งยืนที่เข้าร่วมโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน ปี 2561 จำนวน 80 ท่าน จาก 51 องค์กร ณ หอประชุมสุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
TSBI (Thailand Social Business Initiative) hosts a program on "Strategic CSR through SDGs: the opportunities & competitiveness to 2020" including breakout sessions on "Enabling Local Cluster Development" and "Strengthen Community from Bottom Up" at Benjasiri Ballroom, 5th Floor, Novotel Bangkok Sukhumvit 20.
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "CSR and Case Studies" ในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคมและธุรกิจการเมือง ณ อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์ ตึก 1 มหาวิทยาลัยรังสิต ถ.พหลโยธิน จ.ปทุมธานี
ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา (Advisory Committee) กรอบประเด็นวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ
สถาบันไทยพัฒน์ โดยหน่วยงาน ESG Rating จัดงานสัมภาษณ์กลุ่มและการเปิดตัว "Thaipat ESG Index: ดัชนีเพื่อการลงทุนที่ยั่งยืน" ดัชนีอีเอสจี สำหรับใช้เป็นดัชนีเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุน และสามารถใช้เป็นดัชนีอ้างอิงสำหรับการลงทุน ในผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ที่ให้ความสำคัญกับหลักทรัพย์คุณภาพที่ผ่านเกณฑ์ด้าน ESG โดยการประเมินของสถาบันไทยพัฒน์ ณ ห้อง Drawing Room II ชั้น 2 โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ (รายละเอียด)
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Power of Sustainability” ในงานสัมมนา "Sustainability Leader is in your Power" จัดโดย บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ณ ห้องสวนสน ชั้น 6 อาคารเอเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์บี ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
ร่วมเวทีอภิปรายในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม ควรเริ่มที่ใคร...?” เนื่องในโอกาสเปิดศูนย์ส่งเสริมความรับผิดต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดน่าน จัดโดย จังหวัดน่าน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน และศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดน่าน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรมเทวราช อ.เมือง จ.น่าน
ร่วมเวทีเสวนาวิชาการในหัวข้อ “ประเด็นท้าทายของโลกกับความร่วมมือของท้องถิ่น: บูรณาการเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับนโยบายสาธารณะและปฏิบัติการทางสังคม” (Global challenges and local responses : Integrating SDGs into public policy and social practices) จัดโดย สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องออดิทอเรียม โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ
ร่วมประชุมคณะทำงานร่วมภาคประชาสังคมและภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3 จัดโดย กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก SDG 17 (หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น 2 ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ (รายละเอียด)
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กลยุทธ์การจัดการงานสังคม” ในโครงการอบรมหลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง (Leadership for Change: LFC) รุ่นที่ 9 จัดโดยมูลนิธิสัมมาชีพ ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ (ชมวีดิทัศน์ย้อนหลัง)
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “มณฑลแห่งความยั่งยืน: การจัดการความขัดแย้งเชิงผลประโยชน์ ความสัมพันธ์และจริยธรรมของผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ” ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้อง 226 อาคารไชยยศสมบัติ 1 ชั้น 2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพฯ
ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา (Advisory Committee) กรอบประเด็นวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1 จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 22 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ
สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะหุ้นส่วนฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองของ GRI จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ GRI Standards Introductory Workshop ให้แก่องค์กรธุรกิจและหน่วยงานที่สนใจ ณ ห้องซิลเวอร์ 3 ชั้นใต้ดิน โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอร์จูน ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ (รายละเอียด)
สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะหุ้นส่วนฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองของ GRI จัดหลักสูตรอบรมการพัฒนากระบวนการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามมาตรฐานการรายงานของ GRI หรือ GRI Standards Certified Training Course ให้แก่องค์กรธุรกิจและหน่วยงานที่สนใจ ณ ห้องซิลเวอร์ 3 ชั้นใต้ดิน โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอร์จูน ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ (รายละเอียด)
สถาบันไทยพัฒน์ โดยหน่วยงาน ESG Rating จัดงานสัมภาษณ์กลุ่มและการประกาศ "100 อันดับหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2561" ต่อเนื่องสู่ปีที่ 4 เป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป ณ ห้อง Drawing Room II ชั้น 2 โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ (รายละเอียด)
ร่วมประชุมคณะทำงานร่วมภาคประชาสังคมและภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 จัดโดย กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก SDG 17 (หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ (รายละเอียด)
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ความเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบต่อสังคมและการบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน” ในหลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหาร สำหรับผู้นำรุ่นใหม่ รุ่นที่ 4 (EYP) จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ณ ห้อง Roof Top ชั้น 22 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ
สถาบันไทยพัฒน์ เปิดตัว “Sustainability Store: ร้านค้าความยั่งยืน” และนำการให้สัมภาษณ์กลุ่ม โดย นายวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ ณ The Coffee Club โรงแรมซิทาดีนซ์ ซ.สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ (รายละเอียด)
ร่วมแลกเปลี่ยนและรายงานความเคลื่อนไหวในการริเริ่มก่อตั้ง Corporate Action Tank Thailand แพลตฟอร์มในการขับเคลื่อน Social Business ของภาคเอกชนไทย ในงาน “Sustainable Development Dinner Talk” จัดโดย Yunus Center AIT และ C asean ณ CW Tower ชั้น 10 ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
สถาบันไทยพัฒน์ จัดงานแถลง “ทิศทาง CSR ปี 2561” และการเสวนาเรื่อง The Sphere of Sustainability ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน ถนนพระราม 1 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 200 คน (รายละเอียด)
สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะหุ้นส่วนฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองของ GRI จัดหลักสูตรอบรมการพัฒนากระบวนการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามมาตรฐานการรายงานของ GRI หรือ GRI Standards Certified Training Course ให้แก่องค์กรธุรกิจและหน่วยงานที่สนใจ ณ ห้องซิลเวอร์ 3 ชั้นใต้ดิน โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอร์จูน ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ (รายละเอียด)
ร่วมประชุมคณะทำงานร่วมภาคประชาสังคมและภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดโดย กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก SDG 17 (หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ (รายละเอียด)
เป็นวิทยากรร่วมเสวนาในหัวข้อ "การพัฒนาสังคม จาก ไทยแลนด์ 4.0 ถึง SDG" ในงานประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์แห่งประเทศไทย) ครั้งที่ 17 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 "คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน" จัดโดย คณะสังคมศาสตร์ และสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง ณ Main Hall หอประชุม มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการจัดการสังคม" ในหลักสูตรอบรมนักบริหารวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Entrepreneurship and Management: SEM) รุ่น 3 จัดโดย ศูนย์ศึกษาและพัฒนากิจการเพื่อสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ณ ห้อง 302 ชั้น 3 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยรังสิต ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี