Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

กิจกรรม (ปี 2563)

ปีก่อนหน้า    ปี60    ปี61    ปี62    ปี63    ปี64    ปี65    ปี66    ปี67

สถาบันไทยพัฒน์ จัดงานมอบรางวัล Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2563 ให้แก่องค์กรสมาชิกประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน ถนนพระราม 1 กรุงเทพฯ (รายละเอียด)
สถาบันไทยพัฒน์ จัดงาน “The State of Corporate Sustainability in 2020” และการเสวนาเรื่อง ESG Benchmark: The New Corporate Sustainability Tool ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน ถนนพระราม 1 กรุงเทพฯ (รายละเอียด)
สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะหุ้นส่วนฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองของ GRI จัดหลักสูตรอบรมการพัฒนากระบวนการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามมาตรฐานการรายงานของ GRI หรือ GRI Standards Certified Training Course ให้แก่องค์กรธุรกิจและหน่วยงานที่สนใจ ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอร์จูน ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ (รายละเอียด)
สถาบันไทยพัฒน์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Webinar ครั้งที่หก โดยใช้เครื่องมือ WebEx Events ในรูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อ การสื่อสาร (Communications) สำหรับองค์กรสมาชิกประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (SDC) เพื่อส่งเสริมให้องค์กรสมาชิกเกิดการเรียนรู้กระบวนการรายงานความยั่งยืน ที่หน่วยงาน GRI ได้ประมวลจากการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลขององค์กรผู้จัดทำรายงานที่มีความโดดเด่นทั่วโลก (รายละเอียด)
ประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (SDC) สถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับหน่วยงาน The Frontier Network (TFN) เครือข่ายบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นชั้นนำด้านความยั่งยืน จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ The Frontier Network's 2020 Online Global Study Tour for Sustainability and ESG Best Practices เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษาที่ดีระหว่างสมาชิกในเครือข่าย ในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability) และการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ของกิจการสมาชิกในทั้งสองประเทศ (รายละเอียด)
สถาบันไทยพัฒน์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Webinar ครั้งที่ห้า โดยใช้เครื่องมือ WebEx Events ในรูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อ การพัฒนาเนื้อหารายงาน (Content development) สำหรับองค์กรสมาชิกประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (SDC) เพื่อส่งเสริมให้องค์กรสมาชิกเกิดการเรียนรู้กระบวนการรายงานความยั่งยืน ที่หน่วยงาน GRI ได้ประมวลจากการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลขององค์กรผู้จัดทำรายงานที่มีความโดดเด่นทั่วโลก (รายละเอียด)
สถาบันไทยพัฒน์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Webinar ครั้งที่สี่ โดยใช้เครื่องมือ WebEx Events ในรูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อ การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data collection) สำหรับองค์กรสมาชิกประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (SDC) เพื่อส่งเสริมให้องค์กรสมาชิกเกิดการเรียนรู้กระบวนการรายงานความยั่งยืน ที่หน่วยงาน GRI ได้ประมวลจากการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลขององค์กรผู้จัดทำรายงานที่มีความโดดเด่นทั่วโลก (รายละเอียด)
สถาบันไทยพัฒน์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Webinar ครั้งที่สาม โดยใช้เครื่องมือ WebEx Events ในรูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อ การกำหนดเนื้อหารายงาน: การวิเคราะห์สารัตถภาพ (Defining report content: Materiality analysis) สำหรับองค์กรสมาชิกประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (SDC) เพื่อส่งเสริมให้องค์กรสมาชิกเกิดการเรียนรู้กระบวนการรายงานความยั่งยืน ที่หน่วยงาน GRI ได้ประมวลจากการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลขององค์กรผู้จัดทำรายงานที่มีความโดดเด่นทั่วโลก (รายละเอียด)
สถาบันไทยพัฒน์ จัดงาน Thaipat Runners-up 2020 Online Forum ในรูปแบบสัมมนาออนไลน์ (Webinar) สำหรับองค์กรที่ได้รับเชิญ โดยนำเครื่องมือด้านความยั่งยืนมาถ่ายทอด และร่วมขับเคลื่อนกับองค์กรธุรกิจที่เพิ่งเริ่มดำเนินการเรื่องความยั่งยืน และกิจการที่ต้องการพัฒนายกระดับก้าวขึ้นมาอยู่ในกลุ่มผู้นำแถวหน้า ภายใต้ธีม “Return on Sustainability” (รายละเอียด)
สถาบันไทยพัฒน์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Webinar ครั้งที่สอง โดยใช้เครื่องมือ WebEx Events ในรูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อ การกำหนดเนื้อหารายงาน: การสานสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสีย (Defining report content: Stakeholder engagement) สำหรับองค์กรสมาชิกประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (SDC) เพื่อส่งเสริมให้องค์กรสมาชิกเกิดการเรียนรู้กระบวนการรายงานความยั่งยืน ที่หน่วยงาน GRI ได้ประมวลจากการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลขององค์กรผู้จัดทำรายงานที่มีความโดดเด่นทั่วโลก (รายละเอียด)
สถาบันไทยพัฒน์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Webinar ครั้งที่หนึ่ง โดยใช้เครื่องมือ WebEx Events ในรูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อ การบริหารกระบวนการรายงาน (Reporting process management) สำหรับองค์กรสมาชิกประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (SDC) เพื่อส่งเสริมให้องค์กรสมาชิกเกิดการเรียนรู้กระบวนการรายงานความยั่งยืน ที่หน่วยงาน GRI ได้ประมวลจากการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลขององค์กรผู้จัดทำรายงานที่มีความโดดเด่นทั่วโลก (รายละเอียด)
สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะหุ้นส่วนฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองของ GRI จัดหลักสูตรอบรมการพัฒนากระบวนการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามมาตรฐานการรายงานของ GRI หรือ GRI Standards Certified Training Course ให้แก่องค์กรธุรกิจและหน่วยงานที่สนใจ โดยใช้เครื่องมือ WebEx Events ในรูปแบบออนไลน์ (รายละเอียด) (ภาพประกอบไม่เกี่ยวกับกิจกรรม)
สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานแถลง “ทิศทาง CSR ปี 2563: The Year of Sustainpreneurship” และการเสวนาเรื่อง Corporate SDG Impact: From Purpose to Performance โดยมีผู้สนใจเข้าร่วม 206 คน จาก 92 องค์กร ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน ถนนพระราม 1 กรุงเทพฯ (รายละเอียด)