Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

กิจกรรม (ปี 2565)

ปีก่อนหน้า    ปี60    ปี61    ปี62    ปี63    ปี64    ปี65    ปี66    ปี67

สถาบันไทยพัฒน์ จัดงานมอบรางวัล Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2565 ให้แก่องค์กรสมาชิกประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน ถนนพระราม 1 กรุงเทพฯ (รายละเอียด)
สถาบันไทยพัฒน์ จัดงาน “The State of Corporate Sustainability in 2022” และการเสวนาเรื่อง Thailand ESG Meter: มาตรวัดความยั่งยืนภาคองค์กรในประเทศไทย ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน ถนนพระราม 1 กรุงเทพฯ (รายละเอียด)
สถาบันไทยพัฒน์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท จีอีพีพี สะอาด จำกัด (GEPP) ในการตรวจรับรองการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ให้แก่กิจการ เพื่อรับและใช้ประโยชน์จาก ESG เครดิต ในการสื่อสารถึงผลลัพธ์และความก้าวหน้าของการดำเนินงานเรื่องความยั่งยืนในด้านการจัดการขยะตามมาตรฐานสากล ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน ถนนพระราม 1 กรุงเทพฯ (รายละเอียด)
สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะหุ้นส่วนฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองของ GRI จัดหลักสูตรอบรมการพัฒนากระบวนการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามมาตรฐานการรายงานของ GRI หรือ GRI Standards Certified Training Course ให้แก่องค์กรธุรกิจและหน่วยงานที่สนใจ ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ ถ.รัชดาภิเษก (รายละเอียด)
สถาบันไทยพัฒน์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Webinar ครั้งที่ห้า ในหัวข้อ How to determine material topics สำหรับองค์กรสมาชิกประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (SDC) เพื่อส่งเสริมให้องค์กรสมาชิกได้รับความรู้และข้อมูลล่าสุดของมาตรฐานการรายงานสากล GRI Standards ในฉบับที่มีการปรับปรุงใหม่ (รายละเอียด)
สถาบันไทยพัฒน์ จัดงาน Thaipat Runners-up 2022 Online Forum ในรูปแบบสัมมนาออนไลน์ (Webinar) ให้กับองค์กรธุรกิจที่ต้องการพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลให้ได้ทัดเทียมกับกลุ่มผู้นำแถวหน้า ในหัวข้อ “ESG Metrics: From Assuring ESG Data to Communicating ESG Information” (รายละเอียด)
สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะหุ้นส่วนฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองของ GRI จัดหลักสูตรอบรมการพัฒนากระบวนการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามมาตรฐานการรายงานของ GRI หรือ GRI Standards Certified Training Course ให้แก่องค์กรธุรกิจและหน่วยงานที่สนใจ ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ ถ.รัชดาภิเษก (รายละเอียด)
สถาบันไทยพัฒน์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Webinar ครั้งที่สี่ ในหัวข้อ How to report on human rights สำหรับองค์กรสมาชิกประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (SDC) เพื่อส่งเสริมให้องค์กรสมาชิกได้รับความรู้และข้อมูลล่าสุดของมาตรฐานการรายงานสากล GRI Standards ในฉบับที่มีการปรับปรุงใหม่ (รายละเอียด)
สถาบันไทยพัฒน์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Webinar ครั้งที่สาม ในหัวข้อ How to enhance the credibility of sustainability reporting สำหรับองค์กรสมาชิกประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (SDC) เพื่อส่งเสริมให้องค์กรสมาชิกได้รับความรู้และข้อมูลล่าสุดของมาตรฐานการรายงานสากล GRI Standards ในฉบับที่มีการปรับปรุงใหม่ (รายละเอียด)
สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะหุ้นส่วนฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองของ GRI จัดหลักสูตรอบรมการพัฒนากระบวนการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามมาตรฐานการรายงานของ GRI หรือ GRI Standards Certified Training Course ให้แก่องค์กรธุรกิจและหน่วยงานที่สนใจ ในรูปแบบออนไลน์ (รายละเอียด)
สถาบันไทยพัฒน์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Webinar ครั้งที่สอง ในหัวข้อ How to present reported information สำหรับองค์กรสมาชิกประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (SDC) เพื่อส่งเสริมให้องค์กรสมาชิกได้รับความรู้และข้อมูลล่าสุดของมาตรฐานการรายงานสากล GRI Standards ในฉบับที่มีการปรับปรุงใหม่ (รายละเอียด)
สถาบันไทยพัฒน์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Webinar ครั้งที่หนึ่ง ในหัวข้อ How to report in accordance with the GRI standards สำหรับองค์กรสมาชิกประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (SDC) เพื่อส่งเสริมให้องค์กรสมาชิกได้รับความรู้และข้อมูลล่าสุดของมาตรฐานการรายงานสากล GRI Standards ในฉบับที่มีการปรับปรุงใหม่ (รายละเอียด)
สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะหุ้นส่วนฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองของ GRI จัดหลักสูตรอบรมการพัฒนากระบวนการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามมาตรฐานการรายงานของ GRI หรือ GRI Standards Certified Training Course ให้แก่องค์กรธุรกิจและหน่วยงานที่สนใจ ในรูปแบบออนไลน์ (รายละเอียด)
สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานแถลง ทิศทาง CSR ปี 2565: From ‘Net Zero’ to ‘Social Positive’ และการเสวนาเรื่อง Social Positive: Business as New Normal แบบจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม (ไม่เกิน 100 ท่าน) ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน ถนนพระราม 1 กรุงเทพฯ (รายละเอียด)