Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

กิจกรรม (ปี 2560)

ปีก่อนหน้า    ปี60    ปี61    ปี62    ปี63    ปี64    ปี65    ปี66    ปี67

CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และสถาบันไทยพัฒน์ จัดพิธีมอบรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ณ หอประชุม ศ.สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์เเห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ (รายละเอียด)
นายพัฒนพงศ์ รานุรักษ์ (ที่สองจากขวา) และนายธเนศ จิระเสวกดิลก (ที่สามจากขวา) ประธานกรรมการบริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง ดีวานา สปา และบริษัท ดี วี เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับมอบกิตติกรรมประกาศจาก นายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สามจากซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ ภายใต้แคมเปญ "ให้ข้าว = ช่วย" โดยทางดีวานา สปา ได้ช่วยสนับสนุนซื้อข้าวจากชุมชน เพื่อกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจท้องถิ่น อย่างต่อเนื่อง ณ Divana Nurture Spa สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ (รายละเอียด)
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "Sustainability & CSR Journey" ในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคมและธุรกิจการเมือง ณ อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์ ตึก 1 มหาวิทยาลัยรังสิต ถ.พหลโยธิน จ.ปทุมธานี
Special contributing guest in the Global Child Forum break-out session at the CSR Asia Summit 2017 on how the Thaipat Institute has used the Children’s Rights and Business Atlas in a national/regional setting in the dialogue with companies and its value to the risk assessment process for each company. The break-out session event co-hosted by Global Child Forum and UNICEF, held at the Amari Watergate hotel, Bangkok, Thailand.
เป็นวิทยากรร่วมเสวนาในหัวข้อ "ทิศทางงานวิจัยเพื่อ SDGs: มุมมองจากภาคส่วนต่างๆ" ในเวทีสาธารณะ "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย: สถานะและก้าวต่อไป" จัดโดย โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ ห้อง เดอะแกลลอรี่ ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "พุทธธรรม เศรษฐศาสตร์ และ CSR" ของรายวิชาพระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม ในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ชั้น 1 อาคารเรียนรวม โซนบี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
เป็นวิทยากรให้ความรู้หัวข้อ "Strategic CSR: From Theory to Practice" ในการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติเรื่อง "Moving towards SDGs 2030 via CSR and SEP" ให้กับผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการจากหลายประเทศ จัดโดย วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) กระทรวงการต่างประเทศ ณ ห้องประชุมบอลรูม 2 โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ
สกู๊ปรายการ คนตระกูลสุข ตอน บริหารแบบพอเพียง เรื่องราวการน้อมนำแนวพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง" มาใช้ในชีวิตการทำงาน การบริหารองค์กร และการผนวกเข้ากับค่านิยมขององค์กร เกิดเป็น "ความสุข" ในแบบฉบับขององค์กร ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 อสมท (ชมคลิป)
เป็นวิทยากรให้ความรู้หัวข้อ "Introduction to Corporate Social Responsibility (CSR)" ในการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติเรื่อง "Moving towards SDGs 2030 via CSR and SEP" ให้กับผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการจากหลายประเทศ จัดโดย วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) กระทรวงการต่างประเทศ ณ ห้องประชุมบอลรูม 2 โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ
สถาบันไทยพัฒน์จัดอบรมหลักสูตร Certified CSR Training Course ที่บูรณาการแนวคิดสำคัญในด้าน CSR ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) การสร้างคุณค่าร่วม (CSV) การพัฒนาที่ยั่งยืน (SD) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) วิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) และธุรกิจเพื่อสังคม (SB) นำมาอธิบายเชื่อมโยงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ ให้กับผู้เข้าร่วมจำนวน 30 ท่าน ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินัล 21 กรุงเทพฯ (รายละเอียด)
สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะหุ้นส่วนฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองของ GRI จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "Progressing on SDGs through GRI disclosures" ให้แก่บริษัทจดทะเบียน และองค์กรธุรกิจที่สนใจ จำนวน 27 ท่าน ณ โรงแรม เดอะบาซาร์ แบงค็อก ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ (รายละเอียด)
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพชุมชนเชื่อมโยงสู่กระดานสินค้า” ในการประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพชุมชนสู่ความยั่งยืน ให้แก่พัฒนาการจังหวัดและหัวกลุ่มงานฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง จำนวน 160 คน ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “CSR Journey: Theory & Practice” ในโครงการอบรมหลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง (Leadership for Change: LFC) รุ่นที่ 8 จัดโดยมูลนิธิสัมมาชีพ ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ (ชมวีดิทัศน์ย้อนหลัง)
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “สถานการณ์ แนวโน้ม และพัฒนาการด้านความยั่งยืน” ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มธนาคารทิสโก้ ณ ห้อง Auditorium ชั้น 21 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ถ.สาทรเหนือ กรุงเทพฯ
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการบริหารกลยุทธ์เพื่อสังคม" ในหลักสูตรอบรมนักบริหารวิสาหกิจเพื่อสังคม - วิชาการจัดการกิจการสังคมเชิงกลยุทธ์ (Social Entrepreneurship and Management: SEM) รุ่นที่ 2 จัดโดย ศูนย์ศึกษาและพัฒนากิจการเพื่อสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ณ โรงแรม เดอะบาซาร์ แบงค็อก ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาสัมมาชีพชุมชนสู่ผู้ประกอบการชุมชน” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับประเทศ ครั้งที่ 2 จัดโดยสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องเบญจรัตน์ ชั้น 1 โรงแรม เอบีน่า เฮาส์ วิภาวดี 64 กรุงเทพฯ
สถาบันไทยพัฒน์ โดยหน่วยงาน ESG Rating จัดงานสัมภาษณ์กลุ่มและการประกาศ "100 อันดับหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2560" ต่อเนื่องสู่ปีที่ 3 หวังผลักดัน 100 หลักทรัพย์จดทะเบียนโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance) ให้ผู้ลงทุน เป็นตัวเลือกในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทน "มากกว่าเม็ดเงินกำไร" ณ ห้องอโศก 1 โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21 กรุงเทพฯ (รายละเอียด)
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ความเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบต่อสังคมและการบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน” ในหลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหาร สำหรับผู้นำรุ่นใหม่ รุ่นที่ 3 (EYP) จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ณ ห้อง Roof Top ชั้น 22 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ
เป็นวิทยากรร่วมอภิปรายเรื่อง "ไทยแลนด์ 4.0 ขับเคลื่อนสวัสดิการสังคมไทยก้าวไกล" ในการประชุมสัมมนาการสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ครั้งที่ 22 จัดโดย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนโดย กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ (เอกสารนำเสนอ)
เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การดำเนินงาน SDGs ของภาคเอกชนไทยและต่างประเทศ" ในการประชุมระดมความคิดเห็นของภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดโดย องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development: TBCSD) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Environment Institute: TEI) ณ ห้อง Banquet Room ชั้น 5 อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (อาคาร C) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ (เอกสารนำเสนอ)
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการบริหารกลยุทธ์เพื่อสังคม" ในหลักสูตรอบรมนักบริหารวิสาหกิจเพื่อสังคม - วิชาการจัดการกิจการสังคมเชิงกลยุทธ์ (Social Entrepreneurship and Management: SEM) จัดโดย ศูนย์ศึกษาและพัฒนากิจการเพื่อสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ณ ห้อง 108 ชั้น 1 ตึก 3 มหาวิทยาลัยรังสิต ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี
สถาบันไทยพัฒน์ จัดงานแถลง “ทิศทาง CSR ปี 2560” และการเสวนาเรื่อง SDG Business: Articulating 'Global Goals' to 'Local Impacts' ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน ถนนพระราม 1 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 200 คน (รายละเอียด)
เป็นวิทยากรร่วมการอภิปราย "ทิศทาง CSR สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ในโครงการสัมมนาขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจระดับจังหวัด จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ห้องประชุมเซ้าท์ ซี เพิร์ล 1 โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (เอกสารนำเสนอ)
ร่วมประชุมระดมความคิดเห็น "การจัดหลักสูตร CSR และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" จัดโดย วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมแคนนา 1 โรงแรมรามากาเด้นส์ กรุงเทพฯ
เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับการสร้างพลังของประชาคม" ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเครือข่ายการศึกษาและพัฒนาที่ยั่งยืน จัดโดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ พุทธมณฑลสมโภช 750 ปีเมืองเชียงราย บ้านต้นง้าว ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
สถาบันไทยพัฒน์ ร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันอาทิตย์ที่ 29 ม.ค. 2560 เวลา 10.00 น. พร้อมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 10 รูป ที่สวดพระพุทธมนต์ถวาย ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
สถาบันไทยพัฒน์ และยูนิเซฟ โดยความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน Children Sustainability Forum: Business Action for Children towards SDGs เพื่อต่อยอดโครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก (Child-Friendly Business) ในบริบทของความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ (CSR-in-process) ภายใต้หลักการของ “สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ” (Children’s Rights and Business Principles - CRBP) โดยมีองค์กรธุรกิจกว่า 40 แห่ง รวมจำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก (ข้างสถานทูตจีน) (รายละเอียด)
สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะหุ้นส่วนฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองของ GRI จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรพัฒนาการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามกรอบการรายงานของ GRI ฉบับ G4 ประจำปี 2560 ให้แก่บริษัทจดทะเบียน และองค์กรธุรกิจที่สนใจ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจาก 18 องค์กร จำนวน 31 ท่าน ณ ห้องฟอร์จูน 3-4 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอร์จูน ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ (รายละเอียด)
เป็นวิทยากร "การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2558-2560)" จัดโดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และคณะอนุกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ณ ห้องประชุมปรินซ์บอลรูม 3 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของภาคธุรกิจเอกชน" ของรายวิชานโยบายและการวางแผนเพื่อการพัฒนาสังคม ในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ชั้น 1 อาคารเรียนรวม โซนบี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา