Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

กิจกรรม (ปี 2559)

ปี48   ปี49   ปี50   ปี51   ปี52   ปี53   ปี54   ปี55   ปี56   ปี57   ปี58   ปี59

เข้าร่วมประชุม ประชุม "การขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน (Community Entrepreneur: CE) โดยใช้หลักการ Social Business" จัดโดย สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุม 3001 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ (รายละเอียด)
CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และสถาบันไทยพัฒน์ จัดพิธีมอบรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559 ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์เเห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ (รายละเอียด)
กรมการพัฒนาชุมชน และหน่วยงานริเริ่มธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย (Thailand Social Business Initiative: TSBI) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอาชีพในพื้นที่ชุมชน/ตำบล สู่การเป็นผู้ประกอบการในระดับชุมชน (Community Entrepreneur : CE) และเตรียมความพร้อมไปสู่ “กิจการแบบธุรกิจเพื่อสังคม” (Social Business : SB) ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ (รายละเอียด)
Speaker in the session on Building sustainable and scalable capacity development partnerships in the regional network meeting for Child Rights and Business hosted by UNICEF Thailand at Sukhumvit 3 meeting room, Centre Point Terminal 21.
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “การดำเนินการ SDGs ของภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย” ในการประชุมระดมความคิดเห็น “บทบาทภาคประชาสังคมและสถาบันการศึกษาในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” จัดโดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป เอสเซนเชียล วสุ (โรงแรมตรัง) ถนนวิสุทธกษัตริย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ (รายละเอียดกำหนดการประชุม)
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “CSR กับการทำงานอย่างมีความสุข” ในการประชุมวิชาการ สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2559 จัดโดยสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ถ.พระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษวิชาการสร้างทฤษฎีการสื่อสารระหว่างบุคคล ในหัวข้อ “การสื่อสาร การสร้างเครือข่ายองค์กร และการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม” จัดโดยคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้อง 707 ชั้น 7 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย ร่วมกับ ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) และ บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จัดสัมมนาหัวข้อ “การวางระบบจัดการการต่อต้านการติดสินบน ตามมาตรฐาน ISO 37001 - Anti-bribery management systems” ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พ้อยท์ เทอมินัล 21 ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ (รายละเอียด)
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การยกระดับการขับเคลื่อนสัมมาชีพด้วยการทำงานและการคิดเชิงนวัตกรรม” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับประเทศ จัดโดยสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ณ โรงแรม ไมด้า แอร์พอร์ท กรุงเทพฯ
เป็นวิทยากรนำเสนอข้อมูลในช่วง “การดำเนินงาน SDGs ของภาคเอกชนในประเทศไทยและต่างประเทศ” ในการประชุมระดมความคิดเห็น “บทบาทภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ ห้องประชุมราชา 1 ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ (รายละเอียด)
เป็นวิทยากรร่วมเสวนาในหัวข้อ “The Role of Internal Auditing in Sustainable Development” ในงานสัมมนาใหญ่ประจำปี 2559 “The IA Insights: The Professional of Sustainable Development” จัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ถนนพระราม 1 กรุงเทพฯ
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “Social Business นโยบายรัฐกับโอกาสของ กฟน.” จัดโดยการไฟฟ้านครหลวง ณ ห้องประชุม Park View 1-2 ชั้น 4 โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ พาร์ควิว ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “CSR Journey: Theory & Practice” ในโครงการอบรมหลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง (Leadership for Change: LFC) รุ่นที่ 7 (Cohort #7) จัดโดยมูลนิธิสัมมาชีพ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ชั้น 6 โซน A กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ (ชมวีดิทัศน์ย้อนหลัง)
ร่วมเวทีการติดตาม “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2” ในนามมูลนิธิสัมมาชีพ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร (รายละเอียด)
ร่วมประชุมระดมความเห็นเรื่อง “การเข้าร่วมติดตามและทบทวนผลการอนุวัติวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 ในระดับชาติ โดยสมัครใจ” (Voluntary National Review - VNR) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ
เป็นวิทยากรนำเสนอแนวคิด “การจัดลำดับความสำคัญ SDGs และแนวทางการปฏิบัติของภาคเอกชนที่มุ่งสู่ SDGs” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดลำดับความสำคัญเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (กลุ่ม Prosperity) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ
เป็นวิทยากรนำเสนอแนวคิด “การจัดลำดับความสำคัญ SDGs และแนวทางการปฏิบัติของภาคเอกชนที่มุ่งสู่ SDGs” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดลำดับความสำคัญเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (กลุ่ม Planet) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ ห้องประชุม Renoir ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล สยาม กรุงเทพฯ
เป็นวิทยากรรับเชิญกิตติมศักดิ์ บรรยายในหัวข้อ “Sustainable Investing” ในหลักสูตรการบริหารความมั่งคั่งสาหรับผู้นำยุคใหม่ (TISCO Wealth Enhancement Program: WEP) รุ่นที่ 4 จัดโดยกลุ่มทิสโก้ ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 21 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ
เป็นวิทยากรร่วมเสวนากลุ่ม “การขับเคลื่อนสวัสดิการสังคมไทยด้วยพลังประชารัฐ” ในเวทีวิชาการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ห้องประชุมวายุภักดิ์ Grand Hall โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ (ชมวีดิทัศน์)
ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีเสวนา “การขับเคลื่อนประเทศด้วย CSR 4.0” ในงานมหกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จังหวัดราชบุรี จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับจังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี และศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรี ณ หอประชุมมูลนิธิธรรมจารินีวิทยา อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี (รายละเอียด)
สถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงานเสวนา ในหัวข้อ “Age-Friendly Business: ทิศทางธุรกิจเพื่อสังคมสูงวัย” เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อแนวทางการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ รวมทั้งการนำเสนอตัวอย่างของธุรกิจเพื่อสังคมสูงวัย ทั้งในรูปแบบ CSR-in-process และ Social Enterprise จากภาคเอกชนที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ
สถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับ กลุ่มทิสโก้ จัดงาน Exclusive Tea Talk ในหัวข้อ “Sustainable Investing: ESG Fund for Society” เพื่อแนะนำการลงทุนในวิถียั่งยืน ที่นำไปสู่การสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน การส่งเสริมธรรมาภิบาลของบริษัท และการดูแลรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ (รายละเอียด)
เป็นวิทยากรร่วมเสวนาในหัวข้อ “Internal Audit and Sustainable Development” ในคลินิกไอเอ ครั้งที่ 6/2559 จัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ ห้องสัมมนา 704 ชั้น 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ
เป็นวิทยากรนำเสนอแนวคิด “การกำหนดเกณฑ์เพื่อจัดลำดับความสำคัญเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย (Thailand's SDGs Ranking)” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ โรงแรมวี (VIE Hotel) ถ.พญาไท กรุงเทพฯ (รายละเอียด)
สถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัด Focus Group ภายใต้ชื่อ “Sustainability Forum for Older Persons” เพื่อเป็นการระดมความคิดและเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจที่มีความประสงค์จะเรียนรู้และพัฒนากระบวนงานทางธุรกิจเดิม หรือพัฒนาธุรกิจใหม่ ภายใต้รูปแบบ CSR-in-process และ Social Enterprise รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Complete Aged Society) ของประเทศไทยในอีก 5 ปีข้างหน้า ณ ห้องธาราเทพ ชั้น 2 อาคารธาราเทพฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “วิถีการดำเนินธุรกิจที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)” ในหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 8 จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ โดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ ถ.ศรีอยุธยา กรุงเทพฯ
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “The Role of Private Sector in promoting Sustainable Development” ในหลักสูตร Knowledge of Diplomacy: Sustainable Development and the Sufficiency Economy จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ โดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ณ ห้องประชุม 1 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ชั้น 7 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
Speaker in the session on Next Gen CSR: Sustainability Through Social Business hosted by Yunus Center at AIT at Room B223, AIT Conference Center. The interactive session discussed the idea of social business as a next-generation strategy for Corporate Social Responsibility, and how Social Investments create Shared Value in an environment of Responsible Competitiveness. The discussion was synthesized to emphasize that Social Business investments by companies is a great way to multiply impact of CSR budgets.
Speaker in the High-level Session on Children's Rights and Sustainable Business in the ASEAN region on the occasion of the Global Child Forum on Southeast Asia in the presence of Their Majesties the King and Queen of Sweden at the JW Marriott Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia.
สถาบันไทยพัฒน์ โดยหน่วยงาน ESG Rating จัดงานสัมภาษณ์กลุ่มและการประกาศ "100 อันดับหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2559" ด้วยการคัดเลือกจาก 621 บริษัทจดทะเบียน อันจะนำไปสู่การส่งเสริมธรรมาภิบาลของบริษัท การดูแลรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป ณ ห้องเรสซิเดนซ์ 305 ชั้น M โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ ถ.ราชดำริ กรุงเทพฯ (รายละเอียด)
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ความเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบต่อสังคมและการบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน” ในหลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหาร สำหรับผู้นำรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 (EYP) จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ณ ห้อง Roof Top ชั้น 22 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ
สถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับ Thailand Social Business Initiative (TSBI) จัดงานแถลง “ทิศทาง CSR ปี 2559: New SD Paradigm” และการเสวนาเรื่อง "Social Business: A Solution to achieve SDGs" ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน ถนนพระราม 1 กรุงเทพฯ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 200 คน (รายละเอียด)
สถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับ Yunus Center AIT และ บริษัท อิมเมจพลัส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ลงนามความร่วมมือในการก่อตั้ง "Thailand Social Business Initiative (TSBI)" เพื่อส่งเสริมความริเริ่มด้าน Social Business หรือ ธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย ตามแนวคิดของ ศ.มูฮัมมัด ยูนุส สำหรับใช้พัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมด้วยรูปแบบทางธุรกิจ ในลักษณะที่ไม่สูญเงินต้น-ไม่ปันผลกำไร (non-loss, non-dividend) และเพื่อใช้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในระดับสากล ณ ห้องโลตัส สวีท 3-4 ชั้น 22 เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ถ.พระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
ร่วมแสดงความยินดีกับสถานีบริการน้ำมัน 14 แห่ง (17 โครงการ) ที่ได้รับรางวัลในโครงการเครือข่ายธุรกิจบางจาก หุ้นส่วนสังคมสีเขียว หรือ "Green Partnership Awards" ที่มีความโดดเด่นในการทำประโยชน์ต่อคู่ค้า ลูกค้าผู้ใช้น้ำมัน ดูแลสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชนใกล้เคียง จากสถานีบริการน้ำมันบางจากที่เข้าร่วมประกวดรวม 31 แห่ง (39 โครงการ) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
สถาบันไทยพัฒน์ และ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (ดีแทค) จับมือเป็น "หุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่สังคม 2020" ในอันที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ร่วมกัน ภายใต้วาระ 'สังคม 2020' เพื่อมุ่งไปสู่ “สังคมที่เราต้องการ” (The Society We Want) ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (ดีแทค) อาคารจัตุรัสจามจุรี ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
ร่วมเปิดบ้านใหม่ "SET@93 Ratchada" ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แลนด์มาร์คการลงทุนแห่งใหม่ และเยี่ยมชมจุดต่างๆ ของอาคารใหม่ ณ ที่ทำการใหม่ เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ (รายละเอียด)
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ธ.ออมสิน กับการมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และการประยุกต์ใช้ภายในองค์กร ณ หอประชุมเพชรรัตน์ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ