Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

กิจกรรม (ปี 2549)

ปี48   ปี49   ปี50   ปี51   ปี52   ปี53   ปี54   ปี55   ปี56   ปี57   ปี58   ปี59

สถาบันไทยพัฒน์กำลังดำเนินโครงการพัฒนาซีเอสอาร์ในกระบวนการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ ระยะที่ 2 ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบเครื่องมือสำหรับการพัฒนาซีเอสอาร์ในกระบวนการธุรกิจและสร้างแนวปฏิบัติสำหรับวิสาหกิจที่ต้องการนำเครื่องมือการพัฒนาซีเอสอาร์ไปใช้ในกระบวนการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ มีวิสาหกิจที่ตอบรับเข้าร่วมดำเนินโครงการจำนวน 13 แห่ง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการ “การพัฒนา CSR ในกระบวนการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ ระยะที่ 2: การทดสอบเครื่องมือและจัดทำแนวปฏิบัติสำหรับการพัฒนา” โดยมีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำนวน 20 แห่ง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สถาบันคีนันแห่งเอเซีย ฯลฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 สกว.
เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "มุมมองจากผลการวิจัย CSR แท้ และ CSR เทียม ตัดสินอย่างไร" ให้กับคณะผู้บริหารระดับสูง กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย เครือเจริญโภคภัณฑ์ ณ ห้องประชุม SCC อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ชั้น 24
สถาบันไทยพัฒน์และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ จัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง "การสร้างความยั่งยืนในธุรกิจด้วยซีเอสอาร์" (Creating Sustainable Business through CSR) เพื่อเป็นเวทีหนึ่งในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และข้อเสนอแนะ ตลอดจนร่วมกันวิเคราะห์แนวทางในการสร้างธุรกิจให้มีความยั่งยืนด้วยกิจกรรมซีเอสอาร์ ที่สามารถนำไปปรับใช้ในแต่ละองค์กรธุรกิจได้ (รายละเอียด)
สถาบันไทยพัฒน์ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดประชุมระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนาเครื่องมือซีเอสอาร์ในกระบวนการธุรกิจ ในกลุ่มองค์กรธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาซีเอสอาร์ในกระบวนการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ ระยะที่ 1 เพื่อสังเคราะห์แนวทางในการสร้างเครื่องมือสำหรับการพัฒนาซีเอสอาร์ในกระบวนการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจที่มีคุณสมบัติทั้งในการวัดผลงาน และในการจัดการผลงาน