Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

กิจกรรม (ปี 2548)

ปี48   ปี49   ปี50   ปี51   ปี52   ปี53   ปี54   ปี55   ปี56   ปี57   ปี58   ปี59

สถาบันไทยพัฒน์เข้าร่วมประชุมกลุ่มธุรกิจเพื่อสังคม ภายใต้สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและคำประกาศเจตนารมณ์สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ (รายละเอียด)
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดเสวนาเรื่อง “การดำเนินธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคม” ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2548 เวลา 10.00 -12.00 น. ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถ.สามเสน ตรงข้าม รพ.วชิระ โดยมี คุณไชยวัฒน์ บุนนาค คุณพิพัฒน์ ยอดพฤติการ และรศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร เป็นผู้ร่วมเสวนา (รายละเอียด)
สถาบันไทยพัฒน์กำลังดำเนินโครงการพัฒนาซีเอสอาร์ในกระบวนการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ ระยะที่ 1 ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะ องค์ประกอบ และเครื่องมือสำหรับการพัฒนา และเปิดโอกาสให้องค์กรธุรกิจที่พร้อมให้คณะผู้วิจัยดำเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลในสถานประกอบการได้เข้าร่วมโครงการ โดยหลังจากสิ้นสุดโครงการ องค์กรธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเครื่องมือสำหรับการพัฒนาซีเอสอาร์ ที่สามารถวัดผลการดำเนินงาน และใช้บริหารจัดการผลงาน ได้อย่างเป็นระบบ (รายละเอียด)