Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

กิจกรรม (ปี 2558)

ปี48   ปี49   ปี50   ปี51   ปี52   ปี53   ปี54   ปี55   ปี56   ปี57   ปี58   ปี59

เครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT) และบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จัดพิธีลงนามความร่วมมือการเตรียมรับรอง “องค์กรปลอดสินบน” ตามมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติและการตรวจสอบการต่อต้านการติดสินบนตามข้อกำหนด ISO 37001 ที่จะประกาศใช้เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศในปี 2559 ณ ห้องสุขุมวิท 1 โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พ้อยท์ เทอมินัล 21 ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ (รายละเอียด)
สถาบันไทยพัฒน์ และองค์การยูนิเซฟ จัดงาน Network Session ภายใต้ชื่อ “The Children Sustainability Forum: Business for the Future” พร้อมการอภิปรายในหัวข้อ “การส่งเสริมสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ” โดยมีภาคธุรกิจกว่า 30 องค์กร ร่วมแสดงคำมั่นในการส่งเสริมสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ (กำหนดการ)
สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะหุ้นส่วนฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองของ GRI จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรพัฒนาการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามกรอบการรายงานของ GRI ฉบับ G4 ประจำปี 2558 ให้แก่บริษัทจดทะเบียน และองค์กรธุรกิจที่สนใจ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจาก 15 องค์กร จำนวน 30 ท่าน ณ ห้อง Silver 3 ชั้น B (Lower Floor) โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอร์จูน ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ (รายละเอียด)
สถาบันไทยพัฒน์ แสดงความยินดีกับมูลนิธิเพื่อคนไทย ที่ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายปลุกพลังเปลี่ยนไทย กว่า 20 องค์กร ริเริ่ม โครงการ “ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ” กลไกการระดมทรัพยากรระดับชาติ หลากหลายประเภท อันประกอบด้วย คน เครือข่าย องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญและเงินทุน สนับสนุนการร่วมลงมือปฏิบัติของคนไทยทุกภาคส่วนผ่านโครงการเพื่อสังคม เพื่อให้เกิดพลังร่วมที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ แก้ปัญหาสังคมอย่างเป็นระบบ และวัดผลได้อย่างมีนัยสำคัญต่อการเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน (รายละเอียด)
เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการก่อตั้ง UN Global Compact Local Network ในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของภาคธุรกิจเพื่อความยั่งยืน สอดคล้องกับหลักการของ UN Global Compact ทั้ง 10 ประการ จัดโดยคณะทำงานจัดตั้ง UN Global Compact Local Network ประเทศไทย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 21 อาคารทรูทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
เข้าร่วมงานเปิดตัวหนังสือ Thailand's Sustainable Development Sourcebook เป็นการรวบรวมงานเขียนที่ผ่านการวิจัยอย่างเข้มข้น 62 บทความ ที่เกี่ยวกับโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สำคัญของไทย จัดโดยสำนักพิมพ์ เอดิซิยองส์ ดิดิเยร์ มิลเยต์ (อีดีเอ็ม) ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2558 ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
เข้าร่วมงานเปิดตัวนิทรรศการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปีของสหประชาชาติ จัดโดยผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศ (UNRC) และทีมสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNCT) ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชั้น L สี่แยกปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (รายละเอียด)
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "บทบาทของเลขานุการบริษัทต่อการส่งเสริม CSR เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มระยะยาวในองค์กร" ในหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท Advances for Corporate Secretaries จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และชมรมเลขานุการบริษัทไทย ณ ห้องเพลินจิต 3-4 ชั้น 3 โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพมหานคร
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษวิชาการสร้างทฤษฎีการสื่อสารระหว่างบุคคล ในหัวข้อ "บทบาทสื่อบุคคลในการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม" จัดโดยคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้อง 705 ชั้น 7 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการต้านทุจริตสำหรับองค์กรธุรกิจ" จัดโดยเครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย ร่วมกับชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และ ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) ณ ห้องฟอร์จูน 1-3 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอร์จูน ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ (รายละเอียด)
เข้าร่วมประชุม "the Strategic Prioritization Retreat" เพื่อเตรียมจัดทำกรอบภาคีความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Partnership Framework: UNPAF) ปี พ.ศ.2560-2564 ระหว่างทีมงานองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNCT) กับรัฐบาลไทย จัดโดยผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศ (UN Resident Coordinator: UNRC) ณ ห้องเมียนมาร์ ชั้น 3 ฝั่งกรุงเทพวิง โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ (UNPAF ฉบับปัจจุบัน)
สถาบันไทยพัฒน์จัดสัมภาษณ์กลุ่มเปิดตัว “บอร์ดยั่งยืน” กับการขับเคลื่อนวาระ “สังคม 2020” แนะนำคณะกรรมการเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Network Board (SDNB) เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกขับเคลื่อนการทำงานส่งเสริม สนับสนุน และสานเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย โดยเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล ภายใต้วาระ “สังคม 2020” ณ ห้อง Drawing Room I ชั้น 2 โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ (รายละเอียด)
เป็นวิทยากร Knowledge Sharing หัวข้อ "The Approaches for Corporate Sustainability and the Global Trend" จัดโดย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ณ ห้อง Sky Lounge ชั้น 20 อาคารเอไอเอส 1 ถ.พหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2558 ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ "ความรับผิดชอบของ ธพส. ต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม" จัดโดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) รัฐวิสาหกิจในสังกัด กระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุม 211 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง "บทบาทผู้บริหารในการนำความรับผิดชอบต่อสังคมสู่กระบวนการปฏิบัติงาน" (CSR-in-process) จัดโดย กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล การเคหะแห่งชาติ ณ ห้องประชุมวทัญญู ณ ถลาง การเคหะแห่งชาติ
สถาบันไทยพัฒน์ เปิดตัวโครงการ "การลงทุนสุนทาน" หรือ "Philanthropic Investments" ร่วมกับกับองค์กรธุรกิจชั้นนำ 6 แห่ง ได้แก่ บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์, ไมเนอร์ กรุ๊ป, แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์, น้ำตาลขอนแก่น, นำสินประกันภัย และ ทิสโก้ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป ระดมเงินลงทุนในระยะยาว เพื่อนำดอกผลที่ได้รับจากการลงทุนไปช่วยเหลือและพัฒนาสังคมในแบบยั่งยืน ณ ห้อง บอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ (รายละเอียด) (English Version)
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "บทบาทของเลขานุการบริษัทต่อการส่งเสริม CSR เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มระยะยาวในองค์กร" ในหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท Advances for Corporate Secretaries จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และชมรมเลขานุการบริษัทไทย ณ ห้องศาลาแดง โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร
สถาบันไทยพัฒน์ เปิดตัวแนวคิด "การลงทุนสุนทาน" หรือ "Philanthropic Investments" การลงทุนเพื่อต่อยอด CSR ในแบบยั่งยืน เป็นการนำเงินมาเป็นทุนหาดอกผลเพื่อให้ความช่วยเหลือสังคมโดยที่เงินต้นยังคงอยู่ จนโครงการหรือภารกิจที่ริเริ่มขึ้น เห็นผลหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง เป็น CSR แนวใหม่ เพื่อสังคมไทย ณ ห้อง Drawing Room II ชั้น 2 โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ (รายละเอียด) (English Version)
เข้าร่วมประชุม "Shared Value Leadership Summit" จัดโดย Shared Value Initiative ความริเริ่มของ “ไมเคิล อี. พอร์เตอร์” และ “มาร์ค เครเมอร์” เจ้าของต้นตำรับแนวคิด Creating Shared Value (CSV) ภายใต้ธีม “Business as its best” กับผู้ร่วมประชุมกว่า 350 คน จากทั่วโลก ณ โรงแรมคอนราด นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา (รายละเอียด)
เข้าร่วมประชุมใน "The Forum for Sustainable and Responsible Investment" จัดโดย US SIF สมาคมที่ประกอบด้วยผู้ลงทุนสถาบัน องค์กรธุรกิจ และนักวิชาชีพราว 400 ราย ดูแลเม็ดเงินลงทุนรวมกันกว่า 1 ล้านล้านเหรียญ ณ เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ CSR ในงานสัมมนา "ความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับผู้บริหารระดับสูงของภาคอุตสาหกรรมประกันภัย" (CSR Day for Insurance Directors) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงาน คปภ. จันทรเกษม กรุงเทพฯ
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง "บทบาทการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม" โดยมีพลเอกสุชาติ หนองบัว ประธานอนุกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงร่วมรับฟังการบรรยาย จัดโดย การเคหะแห่งชาติ ณ ห้อง Conference B โรงแรมเดอะ แกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
สถาบันไทยพัฒน์ และเนชั่น กรุ๊ป แถลงความร่วมมือ "หุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (Partnership Against Corruption for Thailand: PACT)" ผลักดันการต่อต้านการทุจริตในระดับองค์กร ขยายสู่ห่วงโซ่อุปทานในระดับอุตสาหกรรม พร้อมนำร่องสนับสนุนความโปร่งใสในอุตสาหกรรมสื่อ (Media Industries Transparency Initiative: MITI) ณ ห้องประชุม B ชั้น 27 อาคารเนชั่นทาวเวอร์ บางนา (รายละเอียด) (English Version)
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "CSV Understanding & Trends 2015" ในงานสัมมนา "กลยุทธ์ธุรกิจคู่สังคมกับการสร้างแบรนด์: Shared Value and Branding" จัดโดย บริษัท เอ็กซ์เพิร์ท แอสเปค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (EAI) ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "Creating Shared Value for Greater Social Impact" ในโครงการ Social Impact Initiatives จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกิจการเพื่อสังคมไนส์คอร์ป ณ ห้องประชุม 1104 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถาบันไทยพัฒน์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงานแถลง "ทิศทาง CSR ปี 2558" และเสวนาในหัวข้อ "ESG: The Factors of Sustainability" ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รายละเอียด)
สถาบันไทยพัฒน์ จัดงานสัมภาษณ์กลุ่มเปิดตัว "ESG Rating: 100 อันดับธุรกิจมุ่งสู่ความยั่งยืน” ซึ่งเป็นการจัดอันดับหลักทรัพย์ด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของหลักทรัพย์จดทะเบียนสำหรับรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเพื่อตอบโจทย์การลงทุนที่ยั่งยืน (Sustainable Investment) ณ ห้องมณฑาทิพย์ 4 โรงแรมโฟร์ซีซั่น ถ.ราชดำริ กรุงเทพฯ (รายละเอียด)