Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

กิจกรรม (ปี 2552)

ปี48   ปี49   ปี50   ปี51   ปี52   ปี53   ปี54   ปี55   ปี56   ปี57   ปี58   ปี59

สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ร่วมกับ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) บมจ.กสท โทรคมนาคม และ บมจ.บางจากปิโตรเลียม จัดเวทีพบปะสังสรรค์ในงาน “CSR DAY Networking” พร้อมแถลงความร่วมมือในโครงการ "CSR DAY Phase 2" ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก (กำหนดการ)
เป็นวิทยากรในการสัมมนาเรื่อง "CSR เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ในงานสัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2552 (NBC Academy Fairs 2009) ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 6 วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
เป็นวิทยากรในหัวข้อ "บรรษัทบริบาล (CSR)" ภายใต้วิชาสังคมวิทยาสิ่งแวดล้อม ในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมภาควิชาฯ ชั้น 1 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
Thaipat Institute presents country case studies "Responsible Business Conduct in Thailand" in regional conference on Corporate Responsibility "Why Responsible Business Conduct Matters", pleanary session 2 (16.00-18.00) – From Theory to Practice, organised by the OECD and UN ESCAP in co-operation with ILO, UN Global Compact and the GRI at conference room 2, United Nations Conference Centre, Bangkok. (Details) (Agenda) (Presentation File)
สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บมจ.กสท โทรคมนาคม บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) และ บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จัดเวที Young CSR ภาคใต้ และการประชุมระดมสมองในหัวข้อ "Creative CSR ระดับภูมิภาค" ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี (รายละเอียด) (กำหนดการ)
สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บมจ.กสท โทรคมนาคม บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดเวที Young CSR ภาคเหนือ และการบรรยายพิเศษเรื่อง “CSR กับเศรษฐกิจพอเพียง: คุณธรรมคู่กำไร” ณ โรงแรมดิอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่ (รายละเอียด) (กำหนดการ)
เป็นวิทยากรในหัวข้อ "CSR สร้างคุณค่าสู่ธุรกิจไทย" ในการสัมมนาทางวิชาการ จัดโดยโครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (รายละเอียด) External Link
สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บมจ.กสท โทรคมนาคม บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) และ บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จัดเวที Young CSR ภาคอีสาน และการบรรยายเรื่อง “การเป็นองค์กรพลเมืองที่ดีกับ CSR เชิงสร้างสรรค์” ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา (รายละเอียด) (กำหนดการ)
เป็นวิทยากรในหัวข้อ "พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 กับแนวคิดว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของวิสาหกิจ (CSR)" ในการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม จัดโดยกระทรวงยุติธรรมโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ณ อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "CSR เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ในการประชุมเชิงสัมมนาเรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านบริหารจัดการ หัวข้อ "บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ" จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมกับ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ทริส) ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ (เอกสารประกอบการบรรยาย)
Keynote Speaker บรรยายพิเศษเรื่อง "CSR: ธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมกับสิ่งแวดล้อมไทย" ในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการทรัพยากร จัดโดยคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี
สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บมจ.กสท โทรคมนาคม บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) และ บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จัดเวที Young CSR ภาคกลาง และการเสวนาเรื่อง “Creative CSR in Slowdown Economy” ณ ห้องไพลิน โรงแรม แอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี (รายละเอียด) (กำหนดการ)
ร่วมอภิปรายในการสัมมนา Sharing Experience Seminar on CG and CSR Practices among SMEs in Asia-Pacific Region ในหัวข้อ "Best Practices for CG and CSR: Recommendations and way forward" จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ APEC Business Advisory Council (ABAC) ของไทย และสภาสตรีแห่งชาติ ณ ห้องวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ถ.ศรีอยุธยา กรุงเทพฯ
เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (CSR) ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เข้าร่วมประชุมระดมความคิด (focus group) มาตรการด้านแรงงานและความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคม (CSR) ของสหภาพยุโรป จัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ SMEs ต่อการปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรการ CSR และ REACH ของ EU จัดโดยสำนักมาตรการทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่
สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บมจ.กสท โทรคมนาคม บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) และ บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จัดงานสัมภาษณ์กลุ่มเปิดตัวโครงการ “CSR Campus ปี 2” ครอบคลุมพื้นที่การดำเนินงานในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ณ ห้องอินทนิล ชั้น 3 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ (รายละเอียด) (กำหนดการ)
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การสร้างสรรค์การสื่อสารการตลาดแบบองค์รวมเพื่อสร้างความเชื่อถือ" (Integrated Marketing Communication for Building Trust) และ "การตลาดที่มุ่งส่งเสริมองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม" (Marketing and Corporate Social Responsibility) ในหลักสูตรพัฒนานักบริหาร CMU MINI MBA รุ่นที่ 15 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมฝูงบิน 411 กองบิน 41 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "CSR ภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจ" ภายใต้วิชาสัมมนานโยบายสวัสดิการสังคม ในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต ณ ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ บางนา
สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บมจ.กสท โทรคมนาคม บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) และ บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จัดเวทีพบปะสังสรรค์ในงาน “รายงาน CSR ประเทศไทย” ณ ห้องพิมานเมฆ แกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ อยุธยา บางกอก ถ.รัชดาภิเษก พร้อมมอบหนังสือ CSR 4 ภาค ซึ่งสังเคราะห์จากผลการระดมสมองที่ตกผลึกเป็นแนวทาง CSR โมเดลภูมิปัญญาท้องถิ่น 75 จังหวัดทั่วประเทศ จากการเดินทางในโครงการ CSR Campus ให้แก่ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานองค์กรละ 1 ชุด (รายละเอียด) (กำหนดการ)
สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) และ บมจ.บางจากปิโตรเลียม แถลงข่าวความร่วมมือในโครงการ CSR DAY ณ ห้องโถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อหนุนให้บริษัทจดทะเบียน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของพนักงานต่อกิจกรรม CSR ขององค์กร (รายละเอียด) (กำหนดการ)
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การพัฒนาซีเอสอาร์เชิงกลยุทธ์และแผนแม่บท" ในโครงการพัฒนาผู้บริหาร "เกษตรมินิ เอ็มบีเอ" คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้อง 5B ชั้น 5 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดแถลงข่าวและการเสวนา “ทิศทางและวิสัยทัศน์ CSR ปี 2552” เพื่อสรุปและเผยแพร่บทวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางของซีเอสอาร์ประจำปี 2552 พร้อมรับฟังวิสัยทัศน์ CSR ในอุตสาหกรรมจาก 3 CRO (Corporate Responsibility Officer) แถวหน้าของวงการ ณ ห้องประชุมศาตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก (รายละเอียด)
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "CSR ในองค์กรธุรกิจ" ภายใต้วิชาสัมมนาสังคมศาสตร์เชิงพฤติกรรม ในหลักสูตรปริญญาโท (ภาคพิเศษ) สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ
เป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในหัวข้อ "จริยศาสตร์การพัฒนากระบวนการ CSR" ภายใต้วิชาจริยศาสตร์การพัฒนา ในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชนบทศึกษาและการพัฒนา สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องบรรยาย 1 ชนบทศึกษาและการพัฒนา อาคารเอนกประสงค์ 3 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์