Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

กิจกรรม (ปี 2556)

ปี48   ปี49   ปี50   ปี51   ปี52   ปี53   ปี54   ปี55   ปี56   ปี57   ปี58   ปี59

สถาบันไทยพัฒน์ และสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์การจัดทำรายงาน CSR "Integrated CSR : Let’s Report, Not Just Report" ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 9 อาคาร 2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก (รายละเอียด)
เป็นวิทยากรปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "ความรับผิดชอบทางสังคมของภาคธุรกิจ" ในโครงการผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 4 (Leadership for Change) จัดโดยมูลนิธิสัมมาชีพ ร่วมกับ เครือมติชน และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
CSR Club of Thai Listed Companies Association, the ASEAN CSR Network, and Thaipat Institute hold the CSR Thailand 2013 Conference themed “CSR Roadmap for ASEAN at the Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok” (Read More)
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม" ในหลักสูตรแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของเอสเอ็มอี จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสถาบันวิทยาลัยตลาดทุน อาคาร 2 (โครงการนอร์ธปาร์ค) ถ.วิภาวดีรังสิต
สถาบันไทยพัฒน์เข้าร่วมงานประชุมโลก World Forum Lille ครั้งที่ 7 จัดโดย Réseau Alliances สมาคมที่เกิดจากการรวมตัวกันของบริษัทในแคว้นนอร์-ปาดกาแล เพื่อผลักดันการดำเนินธุรกิจในหมู่สมาชิกโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ณ เมืองลีล ประเทศฝรั่งเศส
สถาบันไทยพัฒน์เข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตร Creating Shared Value (CSV) จัดโดย Foundation Strategy Group (FSG) องค์กรที่ปรึกษาไม่แสวงหาผลกำไร ที่ก่อตั้งโดย “ไมเคิล อี พอร์เตอร์” และ “มาร์ค เครเมอร์” เจ้าของแนวคิด CSV ซึ่งการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเฉพาะสำหรับองค์กรที่ได้รับคัดเลือกซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้าน Shared Value ฉบับต้นตำรับ ภายใต้เครือข่าย Shared Value Initiative โดย มาร์ค เครเมอร์ มานำการอบรมครั้งนี้ด้วยตนเอง ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ (ข้อมูลเพิ่มเติม)
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "บทบาทของเลขานุการบริษัทต่อการส่งเสริม CSR เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มระยะยาวในองค์กร" จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และชมรมเลขานุการบริษัทไทย ณ ห้องแกรนด์ อโศก โรงแรม เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
เข้าร่วมงานประชุม "International CSR Summit 2013" จัดโดย Singapore Compact ณ Raffles City Convention Centre ประเทศสิงคโปร์ (ข้อมูลเพิ่มเติม)
เป็นวิทยากรบรรยายในงาน CEO Forum ครั้งที่ 6 เรื่อง "ต่อยอดธุรกิจ mai ให้ยั่งยืนด้วย CSR" จัดโดยสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ ตลท. ชั้น 17 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก
เป็นวิทยากรนำระดมความคิดเห็นในหัวข้อ "การส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคมในอาเซียน" ในการประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีสวัสดิการสังคม ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนทั่วประเทศ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร
สถาบันไทยพัฒน์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดย CSR Club และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมแถลงข่าว "โครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report Award)" เพื่อช่วยยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้าน CSR ของบริษัทจดทะเบียน ณ ห้อง 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก (รายละเอียด)
เป็นวิทยากรสัมมนาในหัวข้อ "การสื่อสารและขั้นตอนการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทจดทะเบียน" จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ณ ห้อง Meeting Room 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ปัจจุบันและอนาคต CSR ในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก" ในโครงการอบรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสื่อสาร CSR สำหรับอุดมศึกษา ณ ห้อง 403 ชั้น 4 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ข่าวกิจกรรม)
สถาบันไทยพัฒน์ จัดงานเสวนากลางปี Thaipat Mid-Year Forum ในหัวข้อ “GRI Global Conference Debrief on Sustainability and Reporting” ตามรอยการประชุมระดับโลกว่าด้วยการรายงานและความยั่งยืน ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก (รายละเอียด)
สถาบันไทยพัฒน์ เข้าร่วมประชุม Global Conference on Sustainability and Reporting จัดโดยองค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) ณ กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ (ภาพกิจกรรม)
สถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดทำ CSR Report ตามกรอบการรายงาน CSR ขั้นพื้นฐานแบบบูรณาการ หรือ Integrated CSR Reporting (iCSR) ภายใต้โครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก (ภาพกิจกรรม)
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "CSR กับการจัดการองค์กรในยุคเศรษฐกิจสีเขียว" ภายใต้วิชาสถานการณ์โลก การเมือง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา แก่ข้าราชการตำรวจ ในหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 92 ณ ห้องสารสิน อาคารเรียน ชั้น 3 วิทยาลัยการตำรวจ
เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การจัดทำรายงานเพื่อให้ได้ GRI Application Level Check" ในงานสัมมนาเรื่อง Sustainability Reporting: "An Effective Tool for Corporate Communication in Sustainability Era" จัดโดย สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก (ภาพกิจกรรม)
เป็นวิทยากรปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "ความรับผิดชอบทางสังคมของเครือข่ายธุรกิจไทยในปัจจุบัน" ในโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงในขบวนองค์กรชุมชน รุ่นที่ 3 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนกับมูลนิธิสัมมาชีพ ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จ.ปทุมธานี
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) กับการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ" ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องบรรยาย 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จ.สมุทรปราการ
สถาบันไทยพัฒน์ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดงานแถลง “ทิศทาง CSR & Sustainability ปี 2556: Sustainable Development 2.0” และการเสวนาเรื่อง "Integrated CSR Reporting: แนวทางการเปิดเผยข้อมูล CSR ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี” ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก (รายละเอียด)
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "CSR: License to operate" ในหลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 11 (EDP 11) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ณ ห้อง Auditorium ชั้น 4 อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน 2 (นอร์ธปาร์ค)
Lecture to the students of the Master of Arts in International Development Studies (MAIDS) program of the Faculty of Political Science on the topic "CSR: Thailand's Experience and Prospects" at room 102 of Faculty of Political Science, Building 1, Chulalongkorn University