Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

กิจกรรม (ปี 2550)

ปี48   ปี49   ปี50   ปี51   ปี52   ปี53   ปี54   ปี55   ปี56   ปี57   ปี58   ปี59

เป็นวิทยากรร่วมบรรยายเรื่องการส่งเสริมสนับสนุนของภาครัฐในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ในงานสัมมนาประจำปี 2550 "ความรับผิดชอบต่อสังคมสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน" จัดโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ
เป็นวิทยากรร่วมสนทนาในรายการ Business Focus ในประเด็นเรื่อง "CSR มิใช่แค่การสร้างภาพลักษณ์" ทางทรูวิชั่นส์ ช่อง News 24 (UBC 7)
เป็นผู้ร่วมเสวนา เรื่อง "ธุรกิจและสังคมไทยก้าวไปพร้อมกันด้วย CSR" ในโอกาสเปิด สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม และการประกาศเจตนารมณ์ในการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นำโดย คุณไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยผู้นำองค์กรภาคธุรกิจ ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมเรื่อง "นักธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคม" จัดโดย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ณ ห้องประชุม BC 401 อาคารชินโสภณพานิช มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
เป็นวิทยากรในการสัมมนาเรื่อง CSR "แสร้งทำ" หรือ "จำเป็น" จัดโดย คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตรพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม ดร.เทียม โชควัฒนา ชั้น 4 อาคาร 1 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมให้การต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป) ในโอกาสเยี่ยมชมและมอบนโยบายแก่ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR) ณ อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ชั้น 3 บ้านราชวิถี
เป็นวิทยากรร่วมอภิปรายในการสัมมนาเรื่อง "ธุรกิจและรัฐกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคม" ในหัวข้อ "CSR แบบใดที่สังคมไทยต้องการ" จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยความร่วมมือของ หอการค้าไทย ณ ห้องปรินซ์ บอลล์รูม 3 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ
เป็นวิทยากรร่วมสนทนาในรายการแจงเหตุฯ ประเทศไทย ในประเด็นเรื่อง "CSR: ความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อสังคม" ทางสถานีโทรทัศน์ NBT1 (Newsline Channel) กรมประชาสัมพันธ์ ช่อง 11
ร่วมงานเปิดตัวศูนย์ส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR) ในสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีสำนักงานศูนย์ตั้งอยู่ที่ อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ชั้น 3 ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถนนราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์/โทรสาร 0-2306-8952
สถาบันไทยพัฒน์กำลังเปิดรับวิจัยและให้คำปรึกษา “การพัฒนาซีเอสอาร์เชิงกลยุทธ์” แก่องค์กรธุรกิจที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาว่ามีกิจกรรมใดบ้างขององค์กรที่จัดเป็นกิจกรรมซีเอสอาร์ และกิจกรรมดังกล่าวจัดเป็นซีเอสอาร์ประเภทใด รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือและวิธีในการวัดผลการดำเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ และค้นหาว่าจะปรับปรุงให้เสริมกับธุรกิจได้อย่างไร โดยหลังจากสิ้นสุดโครงการ องค์กรธุรกิจที่เข้าร่วมจะได้ข้อมูลกิจกรรมซีเอสอาร์แยกประเภท และแสดงใน 6 รูปแบบกิจกรรมที่แตกต่างกัน พร้อมเครื่องมือสำหรับการวัดผลและจัดการกิจกรรมซีเอสอาร์ในกระบวนการธุรกิจ (รายละเอียด)
สถาบันไทยพัฒน์ได้ทำการประมวลภาพความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของซีเอสอาร์จากปี 2549 สู่ปี 2550 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ให้แก่องค์กรธุรกิจสามารถใช้สนับสนุนการวางแผนการดำเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ได้อย่างมีกลยุทธ์ และเพื่อให้ทันกับกระแสซีเอสอาร์โลกที่กำลังเกิดขึ้นในปี 2550 นี้ ในการแถลงข่าว “6 ทิศทาง ซีเอสอาร์ ปี 2007: จาก บรรษัทภิบาล สู่ บรรษัทบริบาล” ณ ห้องแคทลียา 2 โรงแรมดิแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท (รายละเอียด)